Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw F±ÀégÀªÀÄä UÀAqÀ UÁå£À£ÀUËqÀ  ªÀAiÀiÁ: 35, eÁw:£ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÉÆÃgÀ®¨ÉAa FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÉ DgÉÆæUÁå£À£ÀUËqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼À vÁ¬ÄAiÀiÁVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw EzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ 3-4ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ZÉ£ÁßV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ©zÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀvÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀƼÉE¢Ý F ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄnÖ®è CAvÁ C£ÀĪÀiÁ£À¥ÀlÄÖ  ¨ÉzÀjºÁQzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À vÀªÀgÀÆgÁzÀ FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÀÌPÉ §AzÀÄ vÀ£Àß E§âgÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ªÀÄzÁåºÀß 3.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀ£ÀĪÉÄñÀ¤UÉ DlªÁr¸À®Ä vÀ£Àß vÀªÀÄä£ÁzÀ CAUÀ«PÀ® DzÉ¥Àà¤UÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÉÆÃlzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¢: 27-02-14 gÀAzÀÄ  15.00UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ     FZÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ UÀÄd®ÆgÀÄ zÉÆrØ ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë DzÉ¥Àà£À ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ EzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀÄnÖ®è EªÀ£À£ÀÄß ¸Á¬Ä¸À ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£Éà ªÉÆzÀ¯Éà vÀA¢zÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ªÀÄUÀ£À ºÉÆmÉÖUÉ ZÀÄaÑUÁAiÀÄ UÉƽ¹ PÉƯɪÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀnÖzÀÄÝ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/14 PÀ®A. 323,504,324, 506,307 L.¦.¹      CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ದಿ.26-02-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಚ್ಚಾಯ ಎಳೆಯುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಮಾರೆಪ್ಪನು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ತಂದೆ ಹಂಪಯ್ಯ ಪೈಕಾರಿ, ಜಾತಿ:ನಾಯಕ, ವಯ-24ವರ್ಷ,    :ವ್ಯವಸಾಯ, ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ  FvÀ£À  ಕಾಲು ತುಳಿದಿದ್ದು ನೋಡಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಸಂಜೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಹಳ್ಳದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನೆ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಆರೋಪಿತgÁzÀ  [1] ಬಂಢಾರಿ ಮಾರೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ       [2] ಹುಸೇನಿ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ      [3] ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪ     [4] ಅಮರಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ    [5] ಮೂಕಯ್ಯ ತಂದೆ ದುರುಗಪ್ಪ       [6] ಪಣೀಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ ಗಡಿಗಿ   ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತಿ:ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದವರು, ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ EªÀರೆಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಎಳೆದಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 52 / 2014 ಕಲಂ: 143.147.341.323..ಸಹಿತ 149 .ಪಿ.ಸಿ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

               ದಿನಾಂಕ 28/02/14 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 0130 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನವಿ ನಗರದ ಬಾಬಾ ನಾಯಕ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೌಲಾಲಿ ದರ್ಗಾದ ಬೀದಿ ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಹಸೇನ್ ತಂದೆ ಶೆಕ್ಷಾವಲಿ, 31 ರ್ಷ ಟೇಲರ್ , ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾ: ಮಟಮಾರಿ ತಾ: ಜಿ: ರಾಯಚೂರುºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ PÀÆr ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಿ.ಪಿ.ಐ ಮಾನವಿ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ. (ಬಿ) ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ನಗದು ಹಣ 5350/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪಿಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 68/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ದಿನಾಂಕ:28.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.40 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಏಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ವ:26 ವರ್ಷ ಜಾ:ಈಳಿಗೇರ್  ಉ: ಡ್ರೈವರ್  ಸಾ: ಏಗನೂರು  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತನ ವಶದಿಂದ ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 24 ಓರಿಜನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ವಿಶ್ಕಿ ಬಾಟಲ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 48.30 /- ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 1159.2/- ರೂಪಾಯಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟದ ಹಣ 200/- ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು, ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿತನೊಂದಿಗೆ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §ªÀÄzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ªÉÄðªÀÄzÀ  ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2014 PÀ®A: 32 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು..
    
CvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಜಿ. ನರಸಿಂಹ ತಂದೆ ದಿ: ಗಣಪ ಶ್ರಿ ಗಣೇಶನಿಲಯ ವಿನಾಯಕನಗರ ಗ್ರಾಮ, ಕುಂಬಾಸಿ ತಾ: ಕುಂದಾಪೂರ ಜಿ:  ಉಡುಪಿ  FvÀ£À ಮಗ ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರು ರಾಯಚೂರಿನ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ಕಾಲೇಜ ಯರಮರಸಿನಲ್ಲಿ 7/2013 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ ಸೆಲೆಕ್ಷನ ಸರಕಾರಿ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಕಾಲೇಜ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ಸಿವಿಲ ಇಂಜೀನಿಯರಿಂಗ ಫೈನಲ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಬಾರದು, ನೀನು ಒಳ್ಳೆದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು, ನಗೆ ಮುಖ ಇರಬಾರದು ಎದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿ ನಡೆಯಬಾರದು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಬರಬೇಕು, ಕುಳಿತುಕೋ ಅಂದಾಗ ಕುಳಿತುಕೋ ಬೇಕು ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಾ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೇ ಮೃತನ 1ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ ಎಕ್ಷಾಮ ಫೀ ನಾವೇ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆಂದು ನೀನು ಕಟ್ಟುವದು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಮೃತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಷಾಮ ಫೀ ಕಟ್ಟದೇ ಇರುವದರಿಂದ ಮೃತನ ಹಾಲ ಟಿಕೇಟ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕ್ಸಾಸ ಟೀಚರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀನ್ಸಿಪಾಲರಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಹೋದಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ ಫೀ ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಲಟಿಕೇಟ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಎಕ್ಷಾಮಿಗೆ ಕೂಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಒಂದು ಬಾಂಡ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಟಿ.ಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಶಶಿಕಾಂತ ಇವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ 26-02-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಲಿಬಾದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಉರಮಿಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯ  ಇವರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 37/2014 PÀ®A. 306 ,  L¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ 27-02-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 40 ªÀµÀð eÁw ªÀÄrªÁ¼ï GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ;D£ÉUÀÄA¢ vÁ:UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì aPÀÌ¢¤ß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÀgÀ¸ÀgÉqÉØ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è 1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà , 2) PÀmÁ° °AUÀtÚ vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà, 3) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀ¥Àà, 4) °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ zÀÄgÀUÀAiÀÄå 5) §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ zÉÆqÀØ zÀÄgÀUÀAiÀÄå 6) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á: ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä d£ÀAUÀzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CPÀÌ£À ªÀÄUÀ£À AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è »A¢£À ºÀ¼É zÉéñÀzÀ ¹lÄÖ ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ©zÀÄgÀÄPÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà PÉÊUÀ½AzÀ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 23/2014 PÀ®A;143.147.148.323.324.504.506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ,
:¢£ÁAPÀ: 28-02-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ zÉÆgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ: DzÉÃ¥Àà UÀÄr¸À°, 25ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: eÁVÃgÀeÁqÀ®¢¤ß.   ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁªÉÄñÀ vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà, 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ: ªÀiÁgÉ¥Àà,  £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ C°èUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ FUÁUÀ¯É DgÉÆæ £ÀA. 01 ªÀÄvÀÄÛ 02 £ÉÃzÀݪÀjUÉ, vÀªÀÄÆäj£À ªÀiÁgÉ¥Àà FvÀ¤UÉ C¥ÀWÁvÀ GAmÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è DvÀ¤UÉ PÉÆqÀ¨ÉPÉÃAzÀÄ 30,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß ¸Á®ªÀ£ÁßV ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß CªÀjUÉ PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ G½zÀ CgÉÆævÀgÀÄ12 d£ÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj   CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ £ÁªÀÅ EzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ 30 ¸Á«gÀ ºÀt FUÀ¯É PÉÆqÀÄ CAzÀgÉ J°èAzÀ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ¯É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, ¤ÃªÀÅ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqɨÉÃPÉAzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj PÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß vÀªÀÄä£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  PÉÆlÖ  ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 38/14 PÀ®A. 143,147,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಧಿ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zsÀAd¥Àà ªÀAiÀÄ:45 MPÀÌ®ÄvÀ£À ®ªÀiÁt ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  vÀAzÉ vÀļÀd¥Àà  ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D²ºÁ¼À vÁAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ  ¸Á:J¯ÁègÀÄ D²ºÁ¼À vÁAqÀ  EªÀgÀ ನಡುವೆ ಜಗಳವಾಗಿದ್ದು ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆವಾಗ,ಆವಾಗ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುವುದು ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 27/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಂಡಿತಿಯಾದ ಅಮರಮ್ಮ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದದಳು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಮಗಲು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಯಾಕೆ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ತುಳಜಪ್ಪ ಈ ಸೂಳೇಗೆ ಸೂಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡಿತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಗಳಿಗೆ ಲಂಗ ಏಳೆದಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಆರೋಪಿ ರೂಪಸಿಂಗ್ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಹೆಂಡತ್ತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ರೂಪಸಿಂಗ್ ಹೆಂಡತಿ  ನೀಲಮ್ಮ ಇವಳು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಅಮರಮ್ಮ ಇವಳು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:   38/14 PÀ®A.323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ
                   ದಿನಾಂಕ 27/02/2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8-00 ಗಂಟೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಬುದ್ದಿವಂತರಾದ ಅಮರೇಶ, ಟೋಪಣ್ಣ, ರೂಪಸಿಂಗ್,ವಿರೇಶ ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದು, ನನ್ನ ತಾಳಿಗುಂಡು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವದರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು, ಅ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ತಂದೆ ಧಂಜಪ್ಪ  & ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ತಾರಾಬಾಯಿ ಮಗಳಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದವರೆ ಎಲೇ ಸೂಳಿ,ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಮಾಡಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ತರಸ್ತಿ ಏನಲೇ ಸೂಳಿ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು, ಆರೋಪಿ ಹನುಮಂತ ಇತನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಬುಜಕ್ಕೆ ಕಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಮಾನ ಭಂಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ-2 & 3 ನೇದ್ದರವರು ಪಿರ್ಯಾಧಿಯ ಗಂಡ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಲೇ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ನಿನ್ನದು ಸೋಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಾಣ ಬೆದರಿಕೆಹಾಕಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 39/14 PÀ®A.323,324,354,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ   


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.02.2014 gÀAzÀÄ  62 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    11,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.