Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Feb 2016

Reported Crimes


                                   
                                 

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ದಿನಾಂಕ:04-02-2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ gÀªÀgÀ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಭೋಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತಳು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ್ಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. ರವರು ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತಳ ವಶದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿದ್ದ 1] 650 ಎಂ.ಎಲ್ 1 ನಾಕೌಟ್ ಬೀಯರ್ ಅಕಿರೂ.105 , 2) 650 ಎಂ.ಎಲ್ 1 ಕೆ.ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀಯರ್ ಅಕಿರೂ.105 3] 330 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 12 ಕೆ.ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೀಯರ್  ಅಕಿರೂ.720, 3) 180 ಎಂ.ಎಲ್ ನ 15 ಓಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಅಕಿರೂ.849.15 ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಕಿರೂ. 1779.15 ಪೈಸೆ ರೂಪಾಯಿ  ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ  ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಂಚನಾಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು, ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿಳೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1345 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 20/2016 ಕಲಂ. 32, 34 KE ACT ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ಮೃತ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÉÃR¥Àà ¥ÀÆeÁj 45 ªÀµÀð, ®ªÀiÁätÂ, MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À vÁAqÁ £ÀA 01 FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಲಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಬೇಳೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದು ಅದು ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಆದರೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟದ್ದೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಲ ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04-02-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಪಿ.ಎಂ.ದಿಂದ 9.00 ಪಿ.ಎಂ. ನಡುವಿನ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಣಿದ ಬಂಬಿಗೆ ಪಂಜೆಯಿಂದ ಉರುಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಮೃತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಮೇಲೂ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯವಿರುವದಿಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರನ ಮೇಲೆ  °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 02-2016   PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:05.02.2016 gÀAzÀÄ  89 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 12,800/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.