Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jan 2015

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 06-01-2015 gÀAzÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ »gÉÃUÀÄqÀØzÀAiÀÄå£À eÁvÉæAiÀÄ°è £ÁlPÀzÀ GzÁÏl£ÉUÁV ²æà gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ Dgïr¹¹ ¨ÁåAPï CzsÀåPÀëgÀÄ EªÀgÀ£ÀÄß PÀgɸÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦ügÁ墪ÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ: ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå, 22ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀÄ, ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ.   FPÉAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) AiÀÄAPÉÆç vÀAzÉ: ©üêÀÄAiÀÄå, 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ¨Á®zÀAqÀ¥Àà EAUÀ¼ÀzÁ¼À. 3) ¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà UÀÄd¥À. 4) ¸ÁªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà UÀÄd¥À. 5) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ( ¸Áé«Ä )6) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ªÉAPÉÆç ªÀÄlè. J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ d£ÁAUÀ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀjUÉ GAmÁzÀ ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ªÁzÀ «ªÁzÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ §»ÃzÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV, zÁjAiÀÄ°è SÁeÁ ºÀĸÉãï EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÄ UÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛªÉ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄRB¥ÁvÀUÉƽ¹gÀĪÀÅzÀ®èzÉ ¦ügÁå¢UÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr, C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EvÁå¢AiÀiÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2015. PÀ®A- 143,147,148,323,504,506,448,354, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
       
¢£ÁAPÀ: 18-01-2014 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ1) zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀAqÀ; AiÀÄAPÀ¥Àà, ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆrØ. 2) ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀÄÄgÁ¼À. 3) ²ªÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. 4) ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄUËqÀ, ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ. 5) ²ªÀtÚ vÀAzÉ: zÁåªÀ¥Àà, ¸Á: §ÄAPÀ®zÉÆrØ. 6) G¥À£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð. 7) PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð. 8) vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÆålgï D¥ÀgÉÃlgï   EªÀgÉ®ègÀÆ MAzÀÆPÀÆrPÉÆAqÀÄ M¼À¸ÀAZÀÄ ªÀiÁr  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ: ¦qÀØ¥Àà, 30ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄA¨ÁgÀ ¥ÉÃmÉ vÁ: ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ.    EªÀjUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ºÉƸÀÆgÀÄ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 32 /C «¹Ûtð 4 JPÀgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ, EzÀÄ ¥ÀƪÀðzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ªÀÄAdÆgÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀgï d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ vÀ£ÉUÉ M§â¼É ( ¦ügÁå¢ ) EzÀÝ PÁgÀt CªÀ¼À ºÉ¸Àj£À°è ¥ÀmÁÖ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁr¹zÀÄÝ ¥ÀmÁÖ ªÀUÁðªÀuÉ ¸ÀA. 1595 ¢£ÁAPÀ: 24-01-2003 EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ MAzÀÄUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 18-01-2014 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ G¥À£ÉÆÃAzÀt PÁAiÀiÁðzÀ®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÀt ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 4124/2013-14 £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À §zÀ¯ÁV ¨ÉÃgÉƧ⠺ÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ²æà ªÀÄw zÀÄgÀÄUÀªÀÄä C£ÀÄߪÁPÉAiÀÄ£ÀÄß zÉêÀzÀÄUÀðzÀ G¥À£ÉÆAzÀt PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ vÁ£É, ªÉÄîÌAqÀ d«Ää£À R¨ÁÓzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥À¨sÉÆÃUÀzÁgÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÁV ²æà ªÀÄw UËgÀªÀÄä UÀAqÀ; ¦qÀØ¥Àà vÁ£Éà JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ UËgÀªÀÄä¼ÀAvÉ £Àn¹,  J®ègÀÆ MAzÀÆUÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀļÀÄîzÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶ׹ ¤dªÉAzÀÄ £ÀA©¹, DgÉÆæ £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ 4,80,000/- gÀÆ.UÀ½UÉ Rjâ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁr¹PÉÆlÄÖ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015. PÀ®A- 465, 468, 471, 419, 420, 120(©) ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 08-01-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄz°è §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ªÉAPÉÆç ªÀÄlè, 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ d£À¸ÁªÀiÁæl ¥ÀwæPÉ ¸Á: PÉÆvÀÛzÉÆrØ.  ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ §¸ï¤¯ÁìtzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ, FUÉÎ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ »gÉÃUÀÄqÀØzÀAiÀÄå£À eÁvÉæAiÀÄ CAUÀªÁV £ÀqÉzÀ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀĪÀ «µÀAiÀĪÁV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1) ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀqÀØgÀÄ.2) ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå
3) wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà4) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå 5) ªÀiÁ£ÀªÀÄä vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå.6) gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄAiÀÄå ¸Á: J®ègÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ. EªÀgÉÆA¢UÉ ªÉʵÀªÀÄåªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ "J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤ªÀÄä ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß AiÀiÁPÉ PÀ½¸ÀÄw"Û CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr  dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢UÀÆ PÀÆqÀ d£À¸ÁªÀiÁæl ¥ÀwæPÉAiÀÄ ªÀgÀ¢UÁgÀ£ÁV¢Ý JAzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ£ÁAiÀÄPÀ  «gÀÄzÀÝ §gÉAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁd±ÉÃRgÀ £ÁAiÀÄPÀ£À «gÀÄzÀÝ §gÉzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ  fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2015. PÀ®A- 143,147,504.323,506,354, ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ       
             


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2015 gÀAzÀÄ         36 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,200 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.