Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Oct 2011

CRIMES

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

¢: 11-10-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀÄUÀÄ¥Áà ªÀÄÄRå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¸À®ªÀÄj PÁåA¦£À vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ¥Áå¹Adgï DmÉÆà £ÀA PÉJ 35-8834 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ 25 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀÄ G: DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á: CA¨sÁªÀÄoÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ FgÀ¥Àà ¸Á: UÉƧâgÀPÀ¯ï ºÁUÀÆ gÁªÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆêÀ£ÀÄß ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ £Àr¹PÉÆAqÀÄ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÉÆÃqï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ JzÀÄUÀqɬÄAzÀ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀgÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£À §®¨ÁdÄ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ DUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ DmÉÆà £Àr¸ÀÄwÛzÀÝ ZÁ®PÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV §® ªÉƼÀPÁ®Ä J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀüzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà JzÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÀj«ÃgÀ¥Àà @ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 339/2011 PÀ®A. 279, 337, 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ: 11.10.2011 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 35 ªÀµÀð, ªÀqÀØgï, UÁæ.ªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw CzÀåPÀëgÀÄ ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À«. gÀªÀgÀÄ ªÁ°äQ dAiÀÄAw ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀªÀÄÆäj£À UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ, £ÀlgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà eÉ°è, £ÁAiÀÄPÀ ,§¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ºÁUÀÆ dUÀ£ÁßxÀ @ dUÀÄÎ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨É½UÉÎ 8.00 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄwUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ £ÁªÀÅ £ÀªÀÄÆäj£À°è ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀ vÀqÉUÉÆÃqÉAiÀÄ ©°è£À ZÉQÌUÉ ¦.r.N. gÀªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁr PÉÆnÖzÀÄÝ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸À» ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ vÀgÀ PÉÆlÄÖªÀzÀÄ ¨ÁQ EzÉ CzÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¹ PÉÆræ ¤ªÀÄä ZÉQÌUÉ ¸À» ªÀiÁrPÉÆrÛä CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ ``AiÀiÁPÀ ªÀiÁqÀAV®è ¦.r.N. ¸À» ªÀiÁqÁå£À ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ ªÀiÁrPÉÆqÉÆâ®è¯Éà ªÀqÀØ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÉÃ, CzÀåPÀë£ÁVä CAvÁ ¸ÉÆPÀÌ£À¯Éà ¸ÀĪÀÄä£É ¸À» ªÀiÁr PÉÆqÀÄ'' CAvÁ CAzÀÄ §¸ÀªÀgÁd£À JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAVAiÀÄ£ÀÄß »rzɼÉzÁUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ zÉÆqÀØ UÉÆÃ¥Á®, £ÁUÉñÀ ºÁUÀÆ ¸ÀtÚ UÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄtÚ CjPÉÃj EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ £ÀªÉÆäA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ §¸ÀªÀgÁd gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 231/11 PÀ®A 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. & 7(1)(r) ¦.¹.Dgï. PÁAiÉÄÝCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸ÀÀªÀÄä¼À£ÀÄß FUÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DAzsÀæzÀ £ÉÃgÀqÀUÀĪÀÄä UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà, FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ gÀÆ¥ÀªÁV 10 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ «£Á PÁgÀt ªÀÄ£ÉvÀ£ÀzÀ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É, QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, C®èzÉà DUÁUÀ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ, EzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 10-10-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ §AzÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É 5,000/- gÀÆ¥Á¬Ä zÀÄqÀÄØ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ PÀ¼ÀÄ»¹zÀgÉ E¯Éèà E¢ÝÃAiÉÄãÀ¯Éà ¨ÉÆøÀÄr CAvÁ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 185/2011. PÀ®A. 498(J), 323, 504, 506 L¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.10.2011 gÀAzÀÄ 107 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 21,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.