Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Jan 2013

Special Press Note


: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.:: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ವಲಯ ಸಿಎಪಿಎಫ್ಎಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಗಳು (ಜಿಡಿ) ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ, ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ನ ರೈಫಲ್ ಮನ್ (ಜಿಡಿ)-2013 ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ . ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ದಳ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ನ ರೈಫಲ್ ಮನ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ದೇಶದಾಧ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ: ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 11.01.2013. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ: ಪಾರ್ಟ-1 ಕ್ಕೆ 01.01.2013 . ಪಾರ್ಟ-2 ಕ್ಕೆ 11.01.2013 ಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: (ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಆದಷ್ಟು ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://ssc.nic.in ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ (ಕೆಕೆಆರ್) ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://ssckkr.kar.nic.in ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

 ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        FgÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: PÀÆ°PÉ®¸À , ¸Á: PÁ¤ºÁ¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ , ºÁ.ªÀ: ºÉgÀÆgÀÄ , vÁ: UÀAUÁªÀw FPÉAiÀÄÄ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ eÁ: £ÁAiÀÄPï , ªÀAiÀÄ: 40ªÀ, ¸Á: PÁ¤ºÁ¼ï , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ , CªÀ½UÉ ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ , CªÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ zÀıÀÑlPÉÌ §°AiÀiÁV ºÉAqÀwUÉ ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ , CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåªÀzÀÄ , PÀÆ° ªÀiÁrzÀ ºÀt PÀÄrAiÀÄ®Ä PÉÆqÀÄ CAvÁ QjQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ°è CªÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨ÉøÀvÀÄÛ FUÉÎ 06 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ ºÉgÀÆjUÉ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß CPÀÌ£ÉÆA¢UÉ PÀÆ° ªÀiÁqÀÄvÁÛ fêÀ£À ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÄÝ , ¢: 31-12-2012 gÀAzÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÁzÀ°è vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£À ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£É UÀȺÀ¥ÀæªÉñÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉgÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ ªÀÄzÁåºÀß 1-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À JªÀiï.f ¸ÀPÀð¯ï(CPÁÖç UÉÃmï) ºÀwÛgÀ vÁªÀÅ §AzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÁÝUÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ  DvÀ£ÀÄ §AzÀÄ HjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃuÁ ¨Á CAvÁ PÉÊ »rzÀÄ dUÀ먀 vÁ£ÀÄ ºÉÆÃUÀzÀÝjAzÀ vÀ£Àß°èzÀÝ ¸ÀtÚ ZÁPÀÄ«¤AzÀ DPÉAiÀÄ JzÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ZÀÄaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.03/2013 PÀ®A. 498(J) , 324 , 504 , 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

  ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ²æà PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀÄUÀÎ¥Àà ªÀAiÀÄB47 ªÀµÀð GBMPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. (1) xÁªÀĸÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀAiÀĸÀÌ GBPÀgÀªÀ¸ÀÆ°UÁgÀ UÁæ.¥ÀA.ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(2) zÉÆqÀØ §¸ÀªÀgÁd ªÀAiÀĸÀÌ GB¦rN UÁæ.¥ÀA.ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(3) ªÉAPÉÆç vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀĸÀÌ GBUÁæ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ(4) zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ªÀAiÀĸÀÌ GBUÁæ.¥ÀA.¸ÀzÀ¸Àå ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ (5) AiÀÄAPÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀĸÀÌ ¸ÁB ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 jAzÀ 03-08-2011 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è UÁæªÀÄUÀ¼À C©üªÀÈ¢üÞ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj UÁæªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà C©üªÀÈ¢Ý ªÀiÁqÀzÉà ¸ÀļÀÄî zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄîÌAqÀ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ, ¸ÉßûvÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉArgÀ ºÉ¸Àj£À°è £ÀPÀ° zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ZÉPï §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ¨ÁåAPÀ SÁvÉUÉ dªÀiÁ¬Ä¹ MlÄÖ 12,00000/- (ºÀ£ÉßgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ.UÀ¼ÀÄ) gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÉÆøÀ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ®¥ÀmÁ¬Ä¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÁªÀÄUÁjUÀ½UÉ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ¥Àr¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. PÀjAiÀÄ¥Àà£ÀÄ   CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀ ºÀtzÀ «ªÀgÀ PÉýzÀÝPÉÌ fêÀ vÉUÉAiÀÄÄvÉÛêÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ SÁ¸ÀV zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 01/2013 PÀ®A 120-©,409,420,466,467,506 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¥ÉÆîgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ®PÉ®¸À,¸Á:-dªÀ¼ÀUÉgÀ,ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁ;-ºÀjd£À,G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:-dªÀ¼ÀUÉÃgÀ. FvÀ£ÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ, UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Æ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, F §UÉÎ ¥ÉÆîgÁd£ÀÄ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¸À® F jÃw PÀÄrAiÀÄĪÀzÀÄ ¸ÀjAiÀįÁè CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÁUÀ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 02.01.2013 gÀAzÀÄ ¥ÉÆîgÁd£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¤AvÀÄPÉÆArgÀĪÁUÀ MªÉÄäïɠ  UÉÆëAzÀ FvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt PÉÊAiÀÄ°è PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉ »AzɯÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  02/2013. PÀ®A.324 L¦¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

¢£ÁAPÀ:- 02-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 815 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀUÀqÀA§½ UÁæªÀÄzÀ°è CAiÀÄå¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ²æêÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÉAPÀmÉñÀ,30ªÀµÀð,PÀ¨ÉâÃgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,¸Á- ªÀUÀqÀA§½ FPÉAiÀÄÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£É PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ®ZÀªÀÄ¥Àà PÀ¨ÉâÃgÀÄ ¸Á- ªÀUÀqÀA§½  FvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆrè PÉüÀ®Ä §A¢¢ÝÃAiÀiÁ ¤£ÀUÉ £ÁaPÉ E®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ DPÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ 2) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà E§âgÀÄ PÀ¨ÉâÃgÀÄ ¸Á-ºÀÆ«£ÉqÀV F »AzÉ ¤ªÀÄä ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ E£ÀÄß ¤ªÀÄUÉ §Ä¢Ý §A¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CAzÀÄ DPÉUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, DPÉAiÀÄÄ UÀAqÀ£À JqÀUÉÊ ¨ÉgÀ¼À£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀqÉzÀÄ E£ÉÆߪÉÄä ¹PÀÌgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A, 341,504,324,506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¦.¹.Dgï./J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

   ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät eÁBªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-28ªÀµÀð r.J¸ï.J¸ï.PÁAiÀÄðPÀvÀð, ¸ÁBPÉ.UÀÄqÀ¢¤ß  FvÀ£ÀÄ PÀ.UÀÄqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ §æµÀÖZÁgÀzÀ «gÀÄzÀÝ F »AzÉ zsÀgÀtÂAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è ¢.02-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-00 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« ¬ÄAzÀ §AzÀ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ F ¥ÀæPÀgÀtzÀ CªÀÄgÉñÀgÀªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀvÀðgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è DVgÀĪÀ §æµÀÖZÁgÀzÀ §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ JPÁJQAiÀiÁV UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ°è §AzÀ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà eÁwB AiÀiÁzÀªÀ 2] §dÓtÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà eÁwB PÀÄgÀħgÀÄ3] zÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ 4] ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ ¦qÀØAiÀÄå eÁwB £ÁAiÀÄPÀ5] gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ,6] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ7] gÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà eÁwB £ÁAiÀÄPÀ8] §¸Àì¥Àà vÀAzÉ FgÀtÚ dA§®¢¤ß eÁwB£ÁAiÀÄPÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÉ.UÀÄqÀ¢¤ß UÀÄA¥ÀÄUÀÆr §AzÀÄ CªÀÄgÉñÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ J¯Éà ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀƼÉêÀÄPÀÌ¼É £ÀªÀÄä ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ vÀ¤SÉ £ÀqɸÀĪÀªÀgÀÄ ¤ÃªÁågÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À PÉÆgÀ¼À¥ÀnÖ »rzÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÉƼÀUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §ÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀݪÀjUÉ ¸ÀºÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr eÁvÀ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ zËdð£ÀåªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ   zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1/2013 PÀ®AB 143,147,341,323,355,504,506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹,ªÀÄvÀÄÛ PÀ®AB 7 [1] [r] ¦.¹.Dgï.PÁAiÉÄÝ. ªÀÄvÀÄÛ. PÀ®AB 3 [1] [10] ¸ï.¹/J¸ï.n.¦.J.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 
 

²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï ¨Á¼É vÀAzÉ ¢.zÀªÀ®¸Á§ ¨Á¼É,73ªÀµÀð.¤ªÀÈvÀÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á- £ÉÃvÁf Nt zÉêÀzÀÄUÀð    FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-18/10/12 gÀAzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ £ÉÃvÁf NtÂAiÀÄ°è ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï ªÀÄvÀÄÛ   ªÀÄ£ÀÆìgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¢.C§ÄÝ¯ï  EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï FvÀ£ÀÄ   vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°ègÀĪÀ DvÀ£À  ªÀÄ£É £ÀA-6-3-94/2(N¯ïØ).6-3-103/2( £ÀÆå) £ÉÃzÀÝgÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀt ªÉÄÃ¯É ¥ÉÊ¥ÀÄUÀ½AzÀ ¤ÃgÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÀÄ£ÀÆìgÀ CºÀäzï vÀAzÉ ¢.C§Äݯ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2jAzÀ 4 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ²æÃ.ªÀĺÀäzï G¸Àä£ï FvÀ£À   eÁUÀzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁrPÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ    PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ  G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ¤UÉ  PÀÆqÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  PÀlÖqÀ ªÀÄÄVAiÀÄĪÀ M¼ÀUÀqÉ ¤£Àß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß  ªÀÄUÀ£À£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A-448,323,504,506(1),109 gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 


 


 

PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð.£ÀA.94/2© MlÄÖ 4 JPÀgÉ 30 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ¤UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå GZÀÒ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ vÀqÉAiÀiÁeÉÕ EzÀÝgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ªÀ¸ÀÛçzÀ ¸Á.PÉÆÃrºÁ¼À vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ. FvÀ£ÀÄ CzÀ£ÀÄß G®èAX¹, ¸ÀzÀj d«Ää£À°è PÀÆ° d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¢£ÁAPÀ.27-12-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÀågÁwæ §AzÀÄ D d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ 20 aîUÀ¼ÀµÀÄÖ C.Q.gÀÆ.45000/-UÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAw ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ. CAvÁ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà EªÀÄr ¸Á.PÉÆêÀÄ£ÀÆgÀÄ vÁ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2013 PÀ®A.379, 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

       gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.01.2012 gÀAzÀÄ  72 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,800/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ,


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 


 


  

 

 

 

ಸಿಎಪಿಎಫ್ಎಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಗಳು ನೇಮಕ

: ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ.:: ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ-ಕೇರಳ ವಲಯ ಸಿಎಪಿಎಫ್ಎಸ್ ನ ಕಾನ್ಸ್ ಟೇಬಲಗಳು (ಜಿಡಿ) ಬಿಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್, ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಬಿ, ಮತ್ತು ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ನ ರೈಫಲ್ ಮನ್ (ಜಿಡಿ)-2013 ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ . ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ದಳ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ ನ ರೈಫಲ್ ಮನ್ ಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗ ದೇಶದಾಧ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಡೆಯ ದಿನ: ಆಫ್ ಲೈನ್ ಪೇಪರ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 11.01.2013. ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗೆ: ಪಾರ್ಟ-1 ಕ್ಕೆ 01.01.2013 . ಪಾರ್ಟ-2 ಕ್ಕೆ 11.01.2013 ಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: (ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯ ಸರ್ವರ್ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಬದಲು ಕೊನೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಕಾಯದೆ ಆದಷ್ಟು ಮೊದಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.) ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://ssc.nic.in ಮತ್ತು ಆಯೋಗದ (ಕೆಕೆಆರ್) ವೆಬ್ ಸೈಟ್ http://ssckkr.kar.nic.in ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಛೇರಿ ರಾಯಚೂರು ರವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ರಾಯಚೂರು