Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

20 Oct 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ: 19-10-2013 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü EªÀiÁA©Ã UÀAqÀ ©.gÀ¸ÀÆ®¸Á§ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀ«vÁ¼À FPÉAiÀÄÄ  vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä CAvÀ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÉÆA¢UÉ PÀ«vÁ¼À §¸ï ¤¯ÁÝtPÉÌ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀªÉÆUÀΰUÉ ªÀiÁ£À« PÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸ÀÄì ¤®ÄèªÀ ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ 33 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: fÃ¥À qÉæöʪÀgï ¸Á: LzÀÄ£Á¼ï vÁ: °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 ªÉÊ.2116 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ )  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J.36 ªÉÊ-2116 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ, PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ªÀÄÄjzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖDV wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVvÀÛªÉ, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2013 PÀ®A 279,338. L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                    ¢£ÁAPÀ: 18-09-13 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà  gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÀqÉøÀÆUÀÆgÀÄ PÉ.E.©.¸ÉÖõÀ£ï ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÁ¢ªÀĤ CAiÀÄå¥Àà£À ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA, J¦ 21 © 8949 £ÉzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ  ¸ÁB ¸Á¬ÄxÉÃlgÀ »AzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ £ÀUÀgÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA.J¦ 21 © 8949 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ¥ÉÃAlgÀ ªÀiÁ§Ä 18ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, «zÁåyð, ¸ÁB 22£Éà ªÁqÀð «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¤eÁ«ÄÃAiÀÄ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¹gÀUÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ  D®A¨ÁµÁ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ  ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, D®A¨ÁµÁ¤UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ, PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® dPÀAUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 273/2013 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ: 19-10-2013 gÀAzÀÄ 18-50 UÀAmÉUÉ   ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É£ÁåAiÀÄ¨É¯É CAUÀr ªÀÄÄA¢£À  ¸ÁªÀðd¤PÀ  ¸ÀܼÀzÀ°è   ªÀgÀzÀgÁeï vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ,21 , G¥ÁàgÀ, J¯ÉQÖçõÀ£ï PÉ®¸À, ¸Á:ªÁ°äÃQ £ÀUÀgÀ ºÀnÖ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÁgÀ-§ºÁgÀ J£ÀÄߪÀ E¹àÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀÀ  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ  ¥ÀAZÀÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ E¹áÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ  ºÀt gÀÆ 5640/-gÀÆ.¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸À¢æ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ E¹àÃl zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 214/2013 PÀ®A. 87  PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
                      ¢£ÁAPÀ.19-10-2013 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¨ÉuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ,¢£ÁAPÀ: 19-10-13 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è, ¨ÉuÉPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀðgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è, ¥ÀAZÀgÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr gÁZÀ¥Àà vÀAzÉ ¥Á°PÉAiÀÄå,F½UÉgÀ,40 ªÀµÀð, G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-¨ÉuÉPÀ¯ï FvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 1) 47 Mjf£À¯ï ZÁAiÀÄì ¥ËZïUÀ¼ÀÄ 180 JA.J¯ï C¼ÀvÉ G¼ÀîªÀÅ 2) 21 £ÁPËmï ©gï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¨Ál° 650 JA.J¯ï.ªÀżÀîªÀÅ »ÃUÉ MlÄÖ gÀÆ.4,008/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÄ DgÉÆæüvÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 284/2013. PÀ®A. 32, 34 PÉ.E. DåPïÖ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ಜಮೀನು ಗವಿಗಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವೆ ನಂ 172 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 145.05 ಎಕರೆ ಪೈಕಿ 00.28  ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಯಮನಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ದೇವಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಗವಿಗಟ್ಟ ಹಾಗೂ ನರಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹಸನ್ ಸಾ: ಇಬ್ಬರೂ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಇವರುಗಳು ಅತಿಕ್ರಮ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಮೊರಂ ಹೊಡೆದಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ  ಅವರ ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ  ದಿನಾಂಕ  19/10/13 ರಂದು 1900 ಗಂಟೆಗೆ , ಮಾನ್ಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಮಾನವಿರವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ದೂರನ್ನು ಚಂದಪ್ಪ ನಾಯಕ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗವಿಗಟ್ಟ ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 217/2013 ಕಲಂ 447 .ಪಿ.ಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

                 ದಿನಾಂಕ 17-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಕೊಂಡಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀ¸ÀAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 37 ªÀµÀð eÁ : ZɮĪÁ¢ G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ¸Á: agÁUÀ° PÁ¯ÉÆä ªÀiÁ£À«  FvÀ£À ತಮ್ಮನಾದ ಆರೋಪಿ ಗುರುನಾಥನು ಕುಡಿದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ನನ್ನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪ್ಲಾಟ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ದಿನಾಲು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಿನಿ ನೀನು ಕೇಳವಲ್ಲಿ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಾಯಿಯು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುರುನಾಥನು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆಕೆಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟು ಗೊಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀನು ಒಬ್ಬಳೆ ಸಿಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುರುನಾಥನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದರಾಯಿತು ಅಂತಾ ಕಾದು ನೋಡಿದ್ದು ಆತನು ಬರದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಠಾಣೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 19-10-2013 ರಂದು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಕಾರಣ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಗುರುನಾಥನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 216/2013 ಕಲಂ 504, 341, 323, 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ.17.10.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¥sÀƯɥÀà ¥ÀªÁgï ªÀAiÀÄ.23 ªÀµÀð, eÁ.®A¨Át G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀ vÁAqÀ FvÀ£À vÀAzÉAiÀÄÄ £ÁlPÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä vÁAqÁzÀ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆÃvÉ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ Dr£À «µÀAiÀÄzÀ°è 1) «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ªÉÆÃvÉ¥Àà ªÀAiÀÄ.22 ªÀµÀð,2) ªÉÆÃvÉ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀå¥Àà ªÀAiÀÄ.60 ªÀµÀð, E§âgÀÆ ¸Á.ªÀÄlÆÖgÀ vÁAqÁ.EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ KPÁKQAiÀiÁV dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄ JqÀPÀtÂÚ£À ºÀÄ©âUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ PÀnÖUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÉÌUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ C®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 102/13 PÀ®A.504,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:20.10.2013 gÀAzÀÄ  141 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.