Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jan 2016

Reported Crimes                                

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

AiÀÄÄ.r.Dgï.¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          FUÉÎ3 ¢£ÀUÀ¼À»AzÀ ¦AiÀÄð¢ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ 60ªÀµÀð,eÁ PÀÄgÀħgÀÄ,MPÀÌ®ÄvÀ£À. ¸Á-D«ÄݺÁ¼À FvÀ£À  UÁæªÀĪÁzÀ D«ÄݺÁ¼ÀzÀ°è ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À w½AiÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 57 ªÀµÀðzÀ  ªÀiÁvÀĨÁgÀzÀ ªÀÄÆPÀ ºÉAUÀ¸ÀÄ ©PÀëPÀ¼ÉƧâ¼ÀÄ 30-01-2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4.00 jAzÀ 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è D«ÄݺÁ¼À¹ÃªÀiÁzÀ CªÀÄgÉñÀ zÀAr£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §¢AiÀĪÉÄÃ¯É ¨É¼ÀUÉÎ D«ÄݺÁ¼À¹ÃªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ zÀAr£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ¸ÀvÀÄÛ ©zÁݼÉA§ «µÀAiÀÄ d£ÀjAzÀÄ w½zÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸À¢æ C£ÁxÀ ©PÀëQ ¸ÀwÛgÀĪÀzÀÄ ¤d«zÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ ¨É¼ÀUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-6UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢AiÀÄ°è zÀAr£À gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À zÉÆqÀØPÀ®ÄèUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀÆqÀ®Ä ºÉÆÃV C°èAzÀ eÁj©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ KPÉAzÀgÉ DPÉAiÀÄ JqÀ PÀtÂÚUÉ UÁAiÀiÁªÁVzÀÄÝ EzÉ CPÉAiÀÄ ¸Á«£À°è £ÀªÀÄäzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄPÉÌ «£ÀAw  JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï.£ÀA: 02/2016 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà @ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÉêÀÄUÀrØ 43 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ L.©. gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà dUÀgÀPÀ¯ï 52 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ G: ¸ÀªÀiÁd¸ÉÃªÉ ¸Á:CA¨ÉÃqÀÌgÀ £ÀUÀgÀ L.©. gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  vÀAV DzÀ ªÀÄÈvÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæªÀÄä 40 ªÀµÀð G:CAUÀ£ÀªÁr nÃZÀgï FPÉAiÀÄ£ÀÄß FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 17 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, CªÀjUÉ 4d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, DgÉÆæ FUÉÎ 3 wAUÀ½AzÀ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆA¢UÉÆ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ¼É CAvÁ CªÀ¼À ²Ã®zÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀĺÉÆA¢ ¥Àæw¢£À dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 30/1/16 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæªÀÄä¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄAZÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®V PÉÆArzÁÝUÀ DgÉÆæ PÀ©âtzÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÉÌ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ ²ªÀ¥ÀÄvÀæªÀÄä¼À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/16 PÀ®A 302 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ಪಿರ್ಯಾಧಿ PÁ²ªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §AqÁj ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð eÁ: ªÀiÁ¢UÀ G: ¹.JA.¹ £ËPÀgÀ ¸Á: ¸ÀÄtUÁgÀ Nt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ EªÀgÀ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1]¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ2] §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ 3]¸ÀÄgÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà 4]CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ5]D±ÀªÀÄä vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Á: J¯ÁègÀÆ ¸ÀÄtUÁgÀ Nt °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄEªÀgÀ  ಮನೆಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂದ ರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 30-01-2016 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ನಮೂದಿತ ರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಚೂರಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸೀರೆ ಸೇರಗು ಹಿಡುದ ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಬಂಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ  ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲೆ  °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/16 PÀ®A. 143,147,504,323,354,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          gÀ¦üÃPÀ FvÀ£À ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÁAPÀ 31/1/16 gÀAzÀÄ avÀæzÀÄUÀðzÀ°è EzÀÝjAzÀ aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¢AzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß ªÀÄzÀĪÉUÉAzÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä  DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀA§AiÀÄå ¸Áé«Ä  ¯Áj £ÀA.PÉJ-33/ 3003£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ¯ÁjAiÀÄ°è d£ÀgÀÄ ºÀwÛ PÀĽvÀÄ PÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌ  UÀªÀĤ¸ÀzÉà ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà  vÀAzÉ  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ §Ä¢Ý¤ß  40 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ FvÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ vÀUÀÄ° rQÌ¥Àr¹zÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ PÀÆV ±À§Ý ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆæ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÉÛ »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄ PÉÆArzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ JqÀ UÁ°AiÀÄÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà£À ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §®ªÁzÀ UÁAiÀĪÁV G¹gÀÄPÀnÖzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæ ¯Áj ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà §Ä¢Ý¤ß 35 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: aPÀÌPÀqÀ§ÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/16 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

            ದಿನಾಂಕ 30-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಮೇಟಿ, 55 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ಬಳಗಾನೂರು ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ತಮ್ಮನಾದ ಪಂಪಣ್ಣ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 6-20 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಲಕಲ್‌ನಿಂದ ಬಿಜಾಪೂರು-ಸಿಂಧನೂರು ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-28-ಎಫ್-1781  ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕೋನೆಯ ಗೇಟಿನ ಸರಕಾರಿ ಗೋದಾಮಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಚಾಲಕನು ನಿದಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ತಮ್ಮ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಳಿತ್ತಿರುವಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಹಾಂತಪ್ಪ, 44 ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ. ಸಿ. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಕರಡಿ ತಾ: ಹುನುಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ: ಬಾಗಲಕೋಟ ಹಾ:ವ: ಸಿಂಧನೂರು ಡಿಪೋ. FvÀ£ÀÄ  ಇಳಿತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೋಡದೆ ಬಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ ತಮ್ಮನಾದ ಪಂಪಣ್ಣ ಈತನು ಜೋಲಿ ಬಂದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಬಲಗೈ ಮೊಣಕೈ ಹತ್ತಿರ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ ಬಲಭುಜಕ್ಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಮೇಲಿನಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 08/2016 ಕಲಂ 279, 337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದನ್ನು ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ¢£ÁAPÀ:- 26-01-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è, ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀPÀÛ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ªÀ:28, eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á:²ªÀAV vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ CgÀPÉÃgÁ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »ÃgÉÆà ¥sÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà UÁr £ÀA PÉJ-36/FJ-9329 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉnÖzÀÝjAzÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ºÀwÛgÀzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹, vÁ£ÀÄ §¸ï£À°è CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ï §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ¢zÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀ¢zÀÝjAzÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀÄ PÀÄjvÀÄ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 31/2016.  PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁWÀtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ 31.01.2016 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಮನಕೆಲ್ಲೂರು ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ 1) ಮಹಿಂದ್ರಾ 575 ಡಿ.ಐ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಸಿ 5580 ಟ್ರ್ಯಾಲೀ ನಂ ಕೆ. 36 ಟಿ.ಸಿ 5581 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ2) ಮಹಿಂದ್ರಾ 575 ಡಿ.ಐ ಕಂಪನಿಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಇಂಜನ್ ನಂಬರ್ ಝಡ್.ಕೆ.ಝಡ್.ಸಿ.2369 ಟ್ರಾಲೀಗೆ ನಂಬರ್ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ತಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ವವನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಅ.ಕಿ.ರೂ 3,000/- ರೂ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦.J¸ï.L ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಎರಡು ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂತಾ ಮರಳು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಾಜರ್ ಪಡಿಸಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ. ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 12/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ & 4(1)(J), 21 PÉ.JªÀiï.JªÀiï.r.Dgï PÁAiÉÄÝ-1957    CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  

 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

         gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:31.01.2016 gÀAzÀÄ  154 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17200/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.