Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Jan 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                   ದಿನಾಂಕ 30-01- 2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 14.45 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಆದಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ನಾಯಕ ಸಾ||ತೀರ್ಥಬಾವಿ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ PÀÆr ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪಿಟ್  ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಉಳಿದ 7 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಓಡಿಹೊಗಿದ್ದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮತ್ತು  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 860=00  ಹಾಗೂ  52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಯನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಂಶದ ªÉÄÃಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 19/14 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.
                AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ ªÀÈvÀÛzÀ  ºÀwÛgÀ ¥ÀƪÀð-¥À²ÑªÀĪÁVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ 1-00 PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀæºÀuÉ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÉƸÀªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦.J¸ï,L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ FgÀtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà JqÀØAQ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ¥ÀAZÀgï±Á¥ï ¸Á: AiÀÄÄ. ºÀAa£Á¼ï FvÀÀ£ÀÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 800/- ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀt DgÉÆæ £ÀA 2 £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄ£ÀßlV EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ zÁ½¬ÄAzÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 28/2014 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ದಿ.30-01-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಲ್ಲಿ  ವಿರೇಶ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ವಯಾ 35 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ:ಬಲ್ಲಟಗಿ ತಾ:ಮಾನವಿ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಓಸಿ ನಂಬರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ನಂಬರ ಬರೆಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬರೆಯಿಸಿದ ನಂಬರ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೊಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಡಿ.ಸಿ..ಬಿ ಘಟಕದ ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಜೆ.ದಯಾನಂದ  ಪಿ.ಎಸ್.. ಹಾಗೂ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಿರವಾರರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  .12,280=00, 6 ಓಸಿ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಪಟ್ಟಿ,ಗಳು ,ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು 9 ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅಕಿರೂ 500/- ಸಮೇತ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ರಿಂದ  9-15 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2013 ಕಲಂ:78 [3] .ಪೋ.ಕಾಯ್ದೆ.420 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 £ÀgÀ¹AºÀ DZÁAiÀÄð ¸À¨ï ¥ÉÆøÀÖ ªÀiÁ¸ÀÖgï UÀtªÀÄÆgÀÄ Ex-GDS M.D Yaramars Camp SO FvÀ£ÀÄ ಗಣಮೂರು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà FgÀtÚ NgÉ£ÁPÀ vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀtªÀÄÆgÀÄ FvÀ£À  ಎಸ್.ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ 510810 ನೇದ್ದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಆತನಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ನಕಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 05.03.2008 ರಂದು ರೂ 2,000/- ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 30.07.2008 ರಂದು ರೂ 250 /- ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 2250 ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅಪರಾಧಿಕ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 14/2014 PÀ®A: 409, 467, 468, 471 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.01.2014 gÀAzÀÄ  40 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  7,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.