Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jun 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :01-06-2013 gÀAzÀÄ 15-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgï ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖ ºÉƸÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀ:64 eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ G:¤ªÀÈwÛ ²PÀëPÀgÀÄ ¸Á:¸ÉÖõÀ£ï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä ªÁåUÀ£Ágï PÁgï £ÀA:PÉJ-36 J£ï-0763 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¹gÀªÁgÀ ºÀnÖ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀnÖºÉÆøÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀªÀiÁAqÉÆà fÃ¥ï £ÀA:PÉJ-36 JªÀiï-4591 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgïUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ, PÁgïdPÀA UÉÆArzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üUÉ ¸ÁzÁ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2013 PÀ®A. 279.337. L¦¹ ºÁUÀÆ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À wÃrUÉÆüÀ,¤rUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 27 d£ÀgÀÄ PÀÆr ¤rUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 11, 12, ªÀÄvÀÄÛ 15 gÀ°èAiÀÄ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀ£ÀÄß MvÀÄÛªÀj ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄUÀ½UÉ PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 PÀ®A 192 (J) ¥ÀæPÁgÀ MvÀÄÛªÀj vÉgÀĪÀÅUÉƽ¸À®Ä °TvÀªÁV ¸ÀÆa¹zÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀzÉà d«ÄãÀÄ CwÃPÀæªÀÄt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ:01.06.2013 gÀAzÀÄ ºÉZï.J¸ï. «Ä²æPÉÆÃn vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 32 PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀÄAd½î ºÉÆç½ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2013 PÀ®A 143. 147. 447. gÉ/« 149 L.¦.¹ ºÁUÀÆ 192 (J) PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.


 

£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ :25-05-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ DzÉ¥Àà ªÀ: 35 G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:¥ÉÊzÉÆrØ(ªÀqÀØgÀzÉÆrØ) FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ zÉÆrØAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è UÀÄArAiÀi°è EgÀĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ £ÀA:01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ K ªÀqÀØgÀ ¸ÀƼÉà £ÁªÀÅ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ vÀ£ÀPÀ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ ¨ÁåqÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÁÝUÀ 1)PÀjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀzÀ®zÉÆrØ ªÀ:43 2)gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà UÀzÀ®zÉÆrØ ªÀ:40 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀ£ÀÄß ºÉÆ®¸ÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ F jÃw ªÀiÁr¢ÝÃj CAvÁ PÉüÀ®Ä DPÉUÉ CªÀgÀÄ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀߣÀÄß ºÀ¼ÀîzÀ°è ºÀÆvÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EzÀjAzÀ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üzÁgÀ¼À ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr , eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ , PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ eÁw ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀVà ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÀA:33/13 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2013 PÀ®A. 323,354,355,447,504,506 (1),¸À»vÀ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ PÀ®A.7(1)(r) ¦.¹.Dgï PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.06.2013 gÀAzÀÄ 29 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 4700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.