Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

«.gÁªÀigÁªï vÀAzÉ ¥Àæ¸ÁzÀ @ a£ÀßAiÀÄå ªÀ: 23 ªÀµÀð, eÁ: PÀªÀiÁä ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ªÀ: 42, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£À¸Á ªÀ: 17 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß vÀAzÉ, vÁ¬ÄAiÀÄ ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è CªÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:-4-6-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ RÄzÁÝV §A¢gÀĪÀ ¸ÀAUÀw w½zÀÄ PÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀħâgÁªï ªÀ: 42, eÁ: PÀªÀiÁä, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÁA¢ü£ÀUÀgÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÀUÉ vÀÄgÀ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 63/2012 PÀ®A 363 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 04-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ¹AUÀ£ÉÆÃr UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀtÚ£ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà eÁw ºÀjd£À ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¹AUÀ£ÉÆÃr vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕöß ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀªÀÄä°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÉãïì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ ¹.ºÉZï.¥ËqÀgï¢AzÀ vÀAiÀiÁj¹zÀ PÀ®¨ÉÃjPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß CAzÁæzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ UÉƧâgÀzÀ SÁ° aîzÀ°è 20 ¥Áè¹ÖPÀ PÀªÀgÀUÀ¼ÀÄ CzÀgÀ°è MAzÉÆAzÀÄ °Ãlj£À 20 °ÃlgÀ ºÉAqÀ MlÄÖ 100/- gÀÆ. UÀ¼À ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/2012 PÀ®A: 273, 284,328, L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÁgÁAiÀÄt¹AUï vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤¹AUï ªÀAiÀÄB 38 ªÀµÀð eÁwBgÀd¥ÀÆvÀ GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB vÀ¥Àà®zÉÆrØ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉUÉ vÀ¥Àà®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï §gÀÄwÛ®è CAvÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸À«ð¸ï ªÉÊgïUÉ PÉÆnÖzÀÝ PÀ£ÉPÀë£ï ªÉÊgï£ÀÄß PÉÊ»rzÀÄ ¸Àé®à C¯Áèr¹zÁUÀ. DUÀ vÁ£ÀÄ »r¢zÀÝ ªÉÊgï£À°è DPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAl ¥Á¸ÁV ±Ámï ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÉÊUÉ,§®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ,§®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ UÁAiÀĪÁV G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-30 UÀAmÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¹AUï EªÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉà §¼Áîj «ªÀÄì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ. ¢£ÁAPÀ 3-6-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 11:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÀd£É ¥ÀzÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁqÀ®Ä §gÀĪÀAvÉ °AUÀ¥Àà J£ÀÄߪÀªÀ£ÀÄ ºÀ¼É ªÀÄ°AiÀiÁ¨ÁzïUÉ §gÀĪÀAvÉ ²æà gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ, 35 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀÄ, ¥ÀèA§gï PÉ®¸À, ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ PÀgÉ¢zÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ §gÀĪÀ¢®èªÉAzÀÄ ºÉýzÁUÀ §qÉøÁ¨ï C°AiÀiÁ¸ï wPÀÌAiÀÄå ¸Á: ºÉƸÀ ªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¹nÖUÉzÀÄÝ, DvÀ¤UÉ ºÀvÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä vÀUÉÆArAiÀiÁ ºÁqÉÆÃPÉ ¨Á CAzÉæ §gÉÆâ®è CAwÃAiÀiÁ PÀÄgÀħ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÀuÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÝ®èzÉÃ, PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, £ÀAvÀgÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ E£Àä¯Éà ¤Ã£ÀÄ HgÀ°è ºÉAUÀ ¥ÀzÀ ºÁrÛÃAiÀiÁ, ¤£Àß £ÉÆÃqÉÆÌÃw£À¯Éà CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A. 504, 323, 324, 506 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ 03-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÄzÀݪÀÄä UÀAqÀ AiÀÄAPÀ¥Àà 20 ªÀµÀð , eÁ-£ÁAiÀÄPÀ , G-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á:UÀÄAd½î ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ CtÚ ºÁUÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ UÀÄUÀμÀ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É £ÁªÀÅ ¤ªÀÄä PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀgÉ K£ÁUÀÄvÀÛzÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®UÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. zÀļÀî¥Àà EvÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.zÉÆqÀØ® ¨ÁqÀAiÀÄå EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄzÀݪÀÄä ºÁUÀÆ CPÉAiÀÄ CtÚ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.zÉÆqÀØ® wPÀÌAiÀÄå EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ CtÚ£À JqÀUÀqÉ vÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ wªÀÄä¥Àà EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ »r UÁvÀæzÀ PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ JqÀUÉÊ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀ£ÀÄ.DUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¸ÁQë d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ®Äè PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ºÉÆUÉzÀÄ fêÀzÀ ¨sÉzÀjPÉ ºÁQºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 04.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012 PÀ®A. 143, 147, 148, 324, 326, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹.jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà EªÀ¤UÉ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ gÁªÀÄtÚ ¢£Á®Ä dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ:-4-6-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀAvÉ ¥ÉæÃgÀuÉ ªÀiÁr CªÀ£ÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. F PÀÈvÀå¢AzÁV PÀÄlÄA§ d£ÀgÀ ªÀÄÄAzÉ C¥ÀªÀiÁ£À D¬ÄvÀÄ JAzÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr vÀªÀÄä£À ªÀÄ£É PÀqÉ §AzÀÄ «µÀ PÀÄrzÀ §UÉÎ ¥ÉÃZÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÀqÀØzÀ ªÀ: 25, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÀvÁߥÀÆgÀÄ vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ aQvÉìUÉ vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹gÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:-5-6-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 2-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012 PÀ®A 504, 323, 506, 306 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 05.06.2012 gÀAzÀÄ 115 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,300/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.