Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Jun 2014

Reported Crimes


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 21-06-14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08-00 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ತಂದೆ ಮುದ್ದಪ್ಪ ವಯಾ.35 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ.ಉಪ್ಪಾರ ¸G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. UÀtªÀÄÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶೌಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವಯಾ. 50 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ. ಉಪ್ಪಾರ . ಉ. ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ. ಗಣಮೂರ ತಾ.ಜಿ. ರಾಯಚೂರು EªÀgÀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 04 ತಾಳಿ ಗಿಡ 01 ಬೆವಿನ ಗಿಡ ಹಾಗೂ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ  10 ದಾಳೆಂಬೆ ಗಿಡಗಳು ಸುಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ರೂ.30,000=00 ರಷ್ಟು ಲುಕ್ಸಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 74/2014 PÀ®A: 447. 427 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.06.2014 gÀAzÀÄ 48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  9,900/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.