Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Dec 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 12-12-2013 ¸ÀAeÉ 18-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀPÀA¢¤ß PÀqɬÄAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ PÉÆÃwUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è£À ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ: §¸Àì¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ mÁmÁ ªÀiÁåfPï £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ CzÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽwzÀÝ ©üêÀÄ¥Àà ºÁUÀÄ EvÀgÉ 9 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAqÀÄ ªÀiÁr ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃzÀ ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.317/2013 PÀ®A.   279,337,338 ¸À»vÀ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ²æêÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ¸Á: zÉë£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà ªÀAiÀiÁ: 23 ªÀµÀð EªÀ¼À£ÀÄß 6 ªÀµÀðzÀ »AzÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄeÁð® ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ FvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÁV¤AzÀ CªÀj§âgÀÄ UÀAqÀ ºÉAqÀw C£ÀÆ£ÀåªÁVgÀ°è¯Áè. gÀªÉÄñÀ£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉAUÀ¸À£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöä «gÉÆâü¹zÀÝPÉÌ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 10.12.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉUÉ zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®QëöäÃUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚºÁQ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄnÖgÀÄvÁÛ£É. CªÀ¼À£ÀÄß ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 11.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, C°èAzÀ ®QëöäAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß §¼Áîj «ªÀiïì  D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ  £ÀAvÀgÀ CªÀ¼À£ÀÄß «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ §¼Áîj gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®Qëöäà ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀjUÉ vÀ£Àß C½AiÀÄ gÀªÉÄñÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ®QëöäÃUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀzÀ ¦.JA.E DzÀ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 12.12.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmÉUÉ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß zÉêÀ¸ÀÆUÀÆjUÉ vÀAzÀÄ CAvÀå ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀiÁr FUÀ vÀqÀªÁV ¥Éưøï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 129/2013  PÀ®A, 498(J), 302. ¸À»vÀ 34  L¦¹.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢.11-12-13 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦ügÁå¢ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ §¸À¥Àà §dAwæ ªÀAiÀÄ.45 ªÀµÀð ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.£ÁUÀgÁ¼À FPÉAiÀÄÄ ¸ÁªÀf ºÉÆÃmÉðUÉ Hl vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄqÀzÉ¥Àà @ UÀÄqÀØzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÁ¬Ä UËgÀªÀÄä UÀaÑ£ÀªÀĤ, ªÀAiÀÄ:32 ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀgÁ¼À  FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¤£ÀUÉ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ ¨Á CAvÁ PÀgÉzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrä ¥ÉưøÀgÀÄ AiÀiÁPÉà PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ zÀ¼À¥Àw CAUÀr ºÀwÛgÀ §gÀ®Ä C°è zÀ¼À¥Àw E®èzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzÀ, ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸ÀļÀÄî ºÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¦ügÁå¢UÉ KPÁJQAiÀiÁV F ¸ÀƼÉAiÀÄzÀÄ §ºÀ¼À DUÉÊw CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ JzÉUÉ MzÀÄÝ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß JwÛ £É®PÉÌ MUÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 136/13 PÀ®A.504, 323, 324, 354, 506 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:13.12.2013 gÀAzÀÄ  70 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.