Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

16 Jul 2018

Reorted crime


                                                                                                  

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÉƧâgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2-3 ¢£À ªÀÄÄAZÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQ ¯ÁPï ªÀiÁr ¸À¢æ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ.
     F ¢£À ¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸À«gÀĪÀ £À£Àß vÀªÀÄä ªÁQzÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£É a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝgÉ CAvÁ ¨Á CAvÁ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁrzÁPÀët £Á£ÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ E°èUÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£À a®PÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÉÆëģÀ°è C¯ÁªÀÄgÀÄ vÉUÀ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ C®ªÀiÁj£À°èlÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CzÀð CzÀð vÉÆïÉAiÀÄ JgÀqÀÄ jAUÀUÀ¼ÀÄ(DQ 20,000/-gÀÆ) ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,000/-gÀÆ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ.
     PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 14-07-2018 jAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 3.10 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£À a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁj£À°èlÖzÀÝ CzÀð CzÀð vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ jAUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀĺÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. §¼Áîj¬ÄAzÀ E°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀzÀ°è F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ PÉøÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛ£É, CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA§gÀ 118/2018 PÀ®A. 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                                                                                                  

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ಕಳುವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.
¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀAzÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ°è £ÀªÀÄä ¸ÀA§A¢AiÉƧâgÀ ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ«zÀÝ PÁgÀt £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ 2-3 ¢£À ªÀÄÄAZÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 14-07-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß Qð ºÁQ ¯ÁPï ªÀiÁr ¸À¢æ ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EvÀÄÛ.
     F ¢£À ¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 3.10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ªÁ¸À«gÀĪÀ £À£Àß vÀªÀÄä ªÁQzÀSÁ£À EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr ªÀÄ£É a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrzÀÝgÉ CAvÁ ¨Á CAvÁ ¥ÉÆ£ï ªÀiÁrzÁPÀët £Á£ÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ E°èUÉ 6.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ §AzÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£À a®PÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Éqï gÉÆëģÀ°è C¯ÁªÀÄgÀÄ vÉUÀ¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è£À ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ PÀAqÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ C®ªÀiÁj£À°èlÖzÀÝ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ZÀPï ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ°ènÖzÀÝ CzÀð CzÀð vÉÆïÉAiÀÄ JgÀqÀÄ jAUÀUÀ¼ÀÄ(DQ 20,000/-gÀÆ) ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3,000/-gÀÆ ºÀt PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁVzÀÄÝ EvÀÄÛ.
     PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 14-07-2018 jAzÀ ªÀÄzÁåºÀß 2.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-07-2018 gÀ ¨É¼ÀV£À 3.10 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£À a®PÀzÀ PÉÆAr ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV C®ªÀiÁj£À°èlÖzÀÝ CzÀð CzÀð vÉÆïÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ jAUÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3,000/-gÀÆ £ÀUÀzÀĺÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. §¼Áîj¬ÄAzÀ E°èUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr £ÀAvÀgÀzÀ°è F §UÉÎ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è «ZÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ PÉøÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛ£É, CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA§gÀ 118/2018 PÀ®A. 457, 380 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.