Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ªÀÄÈvÀ CA§ªÀÄä UÀAqÀ PÀj§¸Àì¥Àà ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï ªÀAiÀÄ.80 ªÀµÀð, eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ FPÉUÉ PÀtÄÚ D¥ÀgÉõÀ£ï DVzÀÄÝ, D¥ÀgÉõÀ£ï DzÁV¤AzÀ DPÉAiÀÄÄ MazÀvÀgÀ DqÀÄwÛzÀݼÀÄ, FPÉUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÝjAzÀ CgÀªÀÅ ªÀÄgÀªÀÅ »rzÀÄ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ, gÁwæAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀݼÀÄ. ¢£ÁAPÀ.10.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ªÀÄgÀ½ ªÀAiÀÄ.40 ªÀµÀð eÁ.°AUÁAiÀÄvÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.§¤ßUÉÆüÀ.gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ.11.11.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ PÁt¢zÀÝPÉÌ HgÀ°è ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ §¤ßUÉÆüÀ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ vÉðzÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢.10.11.13 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢.11.11.13 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 7.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀÄPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ 20/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 10-11-2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೂನ್ ಖಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಳೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಲಜನಿಕ ಸ್ಧಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. ( PÁ&¸ÀÄ), gÀªÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂಬರ್ ಕೆ.. 36 ಜಿ 212 ಅದರ ಚಾಲಕನಾದ .ಲಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್  ಪಿ.ಸಿ. 132   ರವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.45  ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು   1) ಮಂಜುನಾಥ ತಂದೆ ರುದ್ರಪ್ಪ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 11 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjªÀÄzÀ  ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ  44800/-ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು,ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲವನ್ನು  ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄಗುನ್ನೆ ನಂ. 212/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
 DvÀä ºÀvÉå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ªÀÄÈvÀ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, 28ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉÆî¥À°è £ÉÆA¢UÉ 1)   wªÀÄäªÀé UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà 2)  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀgÀAUÀ¥Àà 3)   gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á:UÉÆî¥À°è UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è DUÁUÀ dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¤UÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ J°èUÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV ¸Á¬Ä CAvÁ QjQj ¤ÃrzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ  DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ :10-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 9-00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è EgÀĪÀ C®V£À VqÀPÉÌ MAzÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 230/2012 PÀ®A.355, 504, 306 ¸À»vÀ 34 L¦¹ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ.11.11.2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -E®PÀ¯ï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉƼÉAiÀiÁZÉ ªÀAiÀÄ.24 ªÀµÀð eÁ.PÀÄgÀħgÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà£À£ÀÄß vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ±Á¯É ºÀwÛgÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Á.ºÀnÖ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉJ-33 PÀÆå-1782 £ÉÃzÀÝgÀ°è »AzÀÄUÀqÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ºÀÄZÀÑgÀqÉØ¥Àà ¸Á.ºÀnÖ FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀݪÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ J®èjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D¥Á¢vÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 118/13 PÀ®A.279.337 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.11.2013 gÀAzÀÄ 32 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 5000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.