Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Jun 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

®Æ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ eÁ£À¥Àà ªÀAiÀiÁ:-55 ªÀµÀð eÁ:-ºÀjd£À G:-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á:-aPÀ̪ÀÄAZÁ° UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ §Ä¢Ý ºÉýzÀÝjAzÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀ£ÀÄ CzÉà zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ, ¢£ÁAPÀ 07-06-2012 gÀAzÀÄ, ¸ÀAeÉ 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ¬Ä ®Æ¸ÀªÀÄä¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɪÀÄÄA¢£À NtÂAiÀÄ zÁj»rzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, §AzÀªÀ£É DPÉUÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, £À£ÀUÉ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ±ÀAl §Ä¢Ý ºÉüÀÄwÛAiÀÄ “¤ÃZÀ ¸ÀƼÉà CAvÁ”À CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, eÉÆÃgÁV PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ M¢ÝzÀÝjAzÀ, DPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §®UÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁV, ºÉÆmÉÖUÉ N¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 30/2012 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ºÉƼÉAiÀĪÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 18 ªÀµÀð ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. FPÉUÉ FUÉÎ 6 wAUÀ½¤AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ, SÁ¸ÀVAiÀiÁV vÉÆÃj¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¢zÀÝPÉÌ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ.08-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆmÉÖ £ÉÆë£À ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉà AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-50 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ UÁå£À¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀUÀ¥Àà PÀÄgÀħgÀ 50 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.ªÉÄÃUÀ¼À¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 17/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¦.qÀ§Äèöå.r PÁåA¥ïzÀ°è Væãï¯ÁåAqï ¨Ágï JzÀÄgÀÄUÀqÉ UÀ¥sÀÆgï¸Á¨ï vÀAzÉ SÁzÀgï¸Á¨ï ¥sÀQÃgï , ªÀAiÀÄ: 60ªÀ, G:©üPÉë¨ÉÃqÀĪÀzÀÄ , ¸Á: §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà , ºÁ.ªÀ: §¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ¹Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ Væãï¯ÁåAqï ¨Ágï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ºÀjd£À mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1867 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: K¼ÀÄgÁVPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉJ-36/n©-1867 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M¼À¥ÉmÁÖV ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.130/2012 PÀ®A.279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqÀ ªÉÆÃw ªÀĹâ ºÀwÛgÀ £ÀªÀgÀAUÀ zÀgÀªÁeï PÁæ¸ïzÀ°è ¨Éë£À VqÀzÀ PɼÀUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40-45 ªÀµÀð C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ f¯Á¤ vÀAzÉ C¯Áè§PÀµÀ 30 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:PÁgÀqÉæöʪÀgÀ ¸Á:vÀ®ªÀiÁgÀ vÁ:f:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÁgÀ £ÀA.PÉJ-36/JA-7624 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjAiÀÄ PÀqÉAiÀÄ gÀ¸ÉÛ¬ÄAzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À gÉÆÃqÀ£À°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃw ªÀĹâ PÁæ¸ï EzÉ CAvÁ, F C¥ÀWÁvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è AiÀiÁªÁUÀ®Æ ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀÄ»¼É PÀÆqÀĪÀ ¸ÀܼÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃqÀ ºÀA¥ïì EzÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CzÉà ªÉÃUÀzÀ°è PÁgÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ»¼ÉUÉ lPÀÌgÀPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è GgÀĽ ©zÀÄÝ UÁ°AiÀÄ°è ¹Q̺ÁQPÉÆArzÀÝjAzÀ DPÉAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ £ÉwÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®¥ÀQÌUÉ PÁj£À UÁ°AiÀÄ ºÉeÉÓ UÀÄgÀÄvÀÄ ©zÀÄÝ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV CzÉà jÃw §®¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ, JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÆtPÉÊUÉ ªÉÆtPÁ® ºÀwÛgÀ, ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖzÀAvÁVzÀÄÝ ²æà ¸ÉÊAiÀÄåzï ¸À°ÃA vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzï UË¸ï ªÉÆû¢Ýãï 35 ªÀµÀð, eÁ:ªÀÄĹèA, G:ªÉÆÃw PÉÃ¥sï ºÉÆÃl®£À°è PÉ®¸À ¸Á: f.,r.vÉÆÃl d»ÃgÁ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ C°èzÀÝ EvÀgÀgÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A.279, 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ: 08-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 02.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÉ£ÀߪÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà.40ªÀµÀð.eÁ:ZɮĪÁ¢, ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁÝUÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ ªÀiÁgÉ¥Àà EvÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ°èUÉ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É MzÀÄPÉÆArzÀÝ PË¢AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.39/2012 PÀ®A:- 354 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀÄå, 28 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.FPÉUÉ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ CwÃAiÀiÁzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è aQvÉì ªÀiÁr¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀ°®è. DPÉUÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ §AzÁUÀ F ¨ÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ £Á£ÀÄ EgÀ¨ÁgÀzÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ 6-40 ¦.JA.PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢: 09-06-2012 gÀAzÀÄ 8-30 J.JA.PÉÌ UÀAUÀzsÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, 45 ªÀµÀð, dAUÀªÀÄ, ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 14/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ :09-06-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ è ²æà ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ªÀ:60 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝUÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀ:35 eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° ¸Á:«ÃgÁ¥ÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ PÉÆrè PÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ d£ÀvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄ JAzÀÄ PÉýzÀÄÝ, DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ E®è ¸ÀĪÀÄä£É ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ , CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀÄ J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzsÀÄ PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ PÉÆrè PÁªÀŤAzÀ §® ªÉÆtPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjà M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄð¤AzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. FUÉÎ 4 ªÀ¸ÀðUÀ¼À »AzÉ ¸ÀgÉÆÃeÁ FPÉAiÀÄ£ÀÄß UÀzÁé® vÀ¯ÉÊQ£À £ÀA¢¤ UÁæªÀÄzÀ ¹Ã£ÀÄ @ ²æäªÁ¸À JA§ÄªÀªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 2 ®PÀë, 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CzÀgÀ°è 1 ®PÀë ºÀt 1 vÀ¯É §AUÁgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2010 gÀAzÀÄ 2 ªÀµÀð PɼÀzÀ £ÀAvÀgÀ AiÀĽzÀ §AUÁgÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ DPÉUÉ ªÀiÁ¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr JqÀUÁ®Ä ªÀÄÄj¢zÀÝjAzÀ ¢£ÁAR 07.06.2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß vÁÀ¬ÄAiÉÆA¢UÉ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §A¢zÀÄÝ DUÀ CªÀgÀÄ ºÀt §AUÁgÀ vÀgÀzÉ EzÀÝgÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ ¸ÀÄqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fªÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 08.06.2012 gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ MlÄÖ 6 d£ÀgÀÄ §AzÀÄ CPÉUÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 34/2012 PÀ®A; 498 (J) 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A: 3&4 ªÀgÀzÀQëuÉ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è «ÃgÀ¨sÀzÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è «ÃgÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæUËqÀ, ªÀAiÀiÁ 69 ªÀµÀð eÁw : °AUÁAiÀÄÄvÀ, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁmÁÌ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛzÁÝUÀ ¹ ¦ L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ, ¦ J¸ï L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄmÁÌ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ªÉÆúÀ£À ¸Á: ¹gÀÄUÀÄ¥Áà [ ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛ£É. ] gÀªÀjUÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ§¢AzÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÆ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãï. ºÁUÀÆ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 600/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ÀÄì oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2012 PÀ®A. 78 (3) PÉ ¦ AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ s¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ºÀ¼ÉçeÁgï£À°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï UÀÄr ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¥ÀÄUÉÎÃgï , ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ , G: «Äað §Ar ¸Á: ºÀ¼É§eÁgï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ, ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.500/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.131/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 08-06-2012 gÀAzÀÄ sgÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ®PÀëöät vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¸Á , ªÀAiÀÄ: 56ªÀ, eÁ: ¸ÁªÀf ,G: ¥sÉÆÃmÉÆÃUÁæ¥sÀgï , ¸Á:PÀĵÀlV gÀ¸ÉÛ FgÀtÚ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.600/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹ªÀÄzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:08/06/2012 gÀAzÀÄ 18-15 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DzÉ¥Àà vÀAzÉ §Ä¼Àî¥Àà §ÄgÀ£ÀºÀnÖ ªÀAiÀÄB45 ªÀµÀð eÁwB £ÁAiÀÄPÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÀªÁð¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Àà£À ºÉÆmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 695/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖ, MAzÀÄ ¨Á®¥É£ÀÄß EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 61/2012 PÀ®A 78(3) Pɦ PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.06.2012 gÀAzÀÄ 110 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.