Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jul 2012

Reported Crimes


                                                                                                      ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ-01/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ aAZÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÈvÀÀ¼ÁzÀ  ²æêÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw @ ZÀAzÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁåUÀ®ªÀĤ 21 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á-aAZÉÆrØ FPÉUÉ PÀ¼ÉzÀ 3 ªÀµÀð »AzÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ªÀÄPÀ̼ÁV®è JAzÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÀ½UÉ w½¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃqÀ EA¢®è £Á¼É ªÀÄPÀ̼ÁUÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-01/07/12 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0900 UÀAmÉÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁV®è JAzÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃdgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß PÀÄr¢zÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ eÁ®ºÀ½î ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¨É½UÉÎ 11.30 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®,è CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠲æÃ. ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj 50 ªÀµÀð eÁ-PÀÄgÀħgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀÄt¹V gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ °TÃvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ  AiÀÄÄ,r,Dgï £ÀA 14/2012 PÀ®A-174 ¹,Dgï,¦,¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢.30-06-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Áå°ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ±ÀAPÀgÀªÀÄä vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 34 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAVAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÁÝUÀ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ EzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉà UÀÄ¥ÀÛ aAvɬÄAzÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.01-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-40 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÄÎgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ  ²æêÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ 32 ªÀµÀð ªÀÄrªÁ¼À °AUÁAiÀÄvÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á.¨Áå°ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉÆðøï oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 19/2012 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¢: 01-07-2012 gÀAzÀÄ 5-00 ¦.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï PÉÆý ¥sÁgÀä ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄPÉÆÃngÀrØ vÀAzÉ gÀvÀßgÉrØ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À £À²Ã§zÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1630/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀzÉ.
¢: 01-07-2012 gÀAzÀÄ 2-40 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2 ºÀwÛgÀzÀ ©PÀtð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ PÀȵÀÚ ¸ÀPÁðgÀ @PÉãÁ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀzÁðgÀ 43ªÀµÀð, PÀëwæÃAiÀiÁ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB DgÀ.ºÉZï.PÁåA¥À £ÀA.2.  ºÁUÀÆ EvÀgÉà 8 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj £À²Ã§zÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï JA§ E¸ÉàÃl dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà PÀgÀÄuÉñÀUËqÀ ¦.J¸ï.L., ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ  ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¹A§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 720/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 6 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¥ÀAZÀ£ÁªÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ 190/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.
£ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
¢£ÁAPÀ:-28/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ ±ÀAPÀgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;-UÉÆãÁégÀ. FvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÉ£Àߧ¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå  & PÀj§¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå 35 ªÀµÀð E§âgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À.¸Á;-UÉÆãÁégÀ EªÀgÀÄ ¸ÀéAvÀ CtÚvÀªÀÄäA¢gÀjzÀÄÝ, vÀªÀÄä ¦vÁæfðvÀ D¹Û ¸ÀªÉð £ÀA,42/2 2 JPÀgÉ 25-UÀÄAmÉUÉ ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è «ªÁzÀ«zÀÄÝ C®èzÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ°è ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ PÁ¯ÁªÀPÁ±À ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¤ÃªÀÅ ¥Áæ«Ädgï £ÉÆÃmï §gÉzÀÄPÉÆnÖ¢Ýj CAvÁ ºÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¥Áæ«Ädj £ÉÆÃl£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀjzÀÄ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÆÃr K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ ªÀiÁrPÉÆà CAvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2012. PÀ®A.420,323,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ÉÄÃ
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.07.2012 gÀAzÀÄ    120  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  21,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.