Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

19 Jan 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

           


ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ:11/1/2015ರಂದು ರಾತ್ರಿ 08-30ಗಂಟೆಗೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಪೋತ್ನಾಳ ಬಸ್‌‌ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರೀ ಬಸ್‌‌ ಮೂಲಕ ಹೋದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಅಮರಪ್ಪ ಈತನು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಪಾಸು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾವುಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ತಾವುಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಅಮರಪ್ಪನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಲು ವಿನಂತಿ CAvÁ ¢£ÁAPÀ 18/1/2015gÀAzÀÄ ಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ, ಭಜಂತ್ರಿ, ಜಾ:ಕೊರವರ, 55ವರ್ಷ, :ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಉಟಕನೂರು, ತಾ:ಮಾನವಿ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 09/2015 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉÉ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


               ದಿನಾಂಕ 18-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಸಿರವಾರ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೀಪನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ  ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಚಾಲಕನು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ªÉÄÃಲಿಂದ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA:11/2015 PÀ®AB,279,336 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 185 L,JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   

   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.01.2015 gÀAzÀÄ -136 -¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,200-/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.