Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 May 2012

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ2) zÉÆqÀØ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¹gÀæAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ3) gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ4) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ gÀªÀgÀĪÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛPÀlÄÖªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁzÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ArUÀÆl¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2012 PÀ®A 504, 506, 324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 6.30 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è 1) ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀiÁzÀ¥Àà, ªÀAiÀiÁ-50 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ2) zÉÆqÀØ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ3) ¸ÀtÚ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀtÚ UÉÆÃPÁj, ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆr gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛPÀlÄÖªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀªÁV £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħgÀ, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÆvÀÛzÉÆrØ FvÀ£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §ArUÀÆl, PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A 504, 506, 324 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. GªÀiÁzÉë UÀAqÀ ¨sÉÊgÉrØUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 23, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: QqÀzÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV, f: PÉÆ¥Àà¼À FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÉÊgÉrØUËqÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߣÀUËqÀ ¸ÀtÚUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÀAmÁæöåPÀÖgï, ¸Á: QqÀzÀÆgÀÄ vÁ: PÀĵÀÖV, f: PÉÆ¥Àà¼À FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß UÀAqÀ ¢: 28-12-2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 10-30 UÀAmÉUÉ CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è §A¢zÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ GªÀiÁzÉëAiÀÄ£ÀÄß §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è PÀÆr¹ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV§gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÁ¥À¸ï §A¢gÀĪÀ¢®è. ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¹QÌjªÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 92/12 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ²æà §£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð, eÁ:dAUÀªÀÄ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:J¯ï-247 ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ gÁPÉñÀ PÀĪÀiÁgÀ 21 ªÀµÀð «zÁåyð ¸Á: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E£ÀÆߪÀgÉUÉ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è.J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è ²æêÀÄw C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ: dAUÀªÀÄ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: CªÀÄgÉñÀégÀ ¨sÀªÀ£À ºÉÆÃmÉ¯ï »AzÀÄUÀqÉ ªÀiÁ£À« EªÀgÀ MAzÀÄ a¥ïì vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ CAUÀr¬ÄzÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¨É¼ÀUÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 02-05-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-30 UÀAmÉUÉ DPÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀr ¥ÀPÀÌzÀ PÁA¥ÉèPïì ªÀiÁ®PÀgÁzÀ PÀÈ¥Á¸ÁUÀgÀ ¥Ánïï EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÀAzÀgÉ, ¤£Àß a¥ïì ¨sÀnÖ CAUÀrUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÉ £Á£ÀÄ CVß ±ÁªÀÄPÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É ¤ÃªÀÅ §¤ßj CAvÁ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯Éà ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ, CVß ±ÁªÀÄPÀ zÀ¼ÀzÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¤Ãj¤AzÀ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß CAUÀrAiÀÄ°èAiÀÄ a¥ïì vÀAiÀiÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ a¥ïì ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ ±Éqï ªÀÄvÀÄÛ «Ä±À£ïUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q.gÀÆ. 1,93,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄ ®ÄPÁì£ï DVgÀÄvÀÛzÉ. F WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ PÁgÀt F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå 04/2012 gÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀtÚ 55 ªÀµÀð eÁ-PÀĨÉgï ¸Á: ªÀÄÄAqÀjV FPÉUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ®Ä ºÉÆlÖÉ £ÉÆêÀÅ PÁt¹PÉÆArzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀÝgÀÄ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢-29/04/2012 gÀAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ §AzÀUÁ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ vÁ£É ¨ÉeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ºÉÆmÉÖÉ £ÉƪÀÅvÁ¼À¯ÁgÀzÉ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉëzÀÄÝ aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀgÉzÉƬÄzÀÄÝ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìAiÀÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢-01/05/2012 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CzÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÀÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 07/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. zÉãÀåÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆd¥Àà gÁxÉÆÃqï 40 ªÀµÀð eÁ-®ªÀiÁt ¸Á-ªÁZÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 25 ªÀµÀðºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¤£Éß ¢-01/05/2012 zÉãÀå¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CvÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝUÁ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà£À PÉƽAiÀÄÄ zÉãÀå¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §A¢zÀÝUÁ DvÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄÄ PÉƽUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÊwÛgÀĪÁUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÀAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A-143,147,323,324,504,506, gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁSÁ°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÉÝzÉ ¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6 UÀAmÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ, Hj£À d£ÀgÀÄ PÉÊPÀ®Äè JvÀÄÛªÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ PÀÄA¨Ágï §qÉøÁ§£À ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Ágï ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ PÉʺÁQzÀÝjAzÀ “£À£Àß ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É AiÀiÁPÉ PÉÊ ºÁQ¢ÝÃAiÀiÁ” CAvÁ vÀ½îzÀ£ÀÄ. DUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£ÀÄ §qÉøÁ§£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ CtÚ DAd£ÉÃAiÀĤUÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ JzÉUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ CzÉ. EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ®ZÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå ,ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀÄtÚ EªÀgÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉà ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉëUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ£À CPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀØ ©üêÀÄPÀÌ ªÀÄvÀÄÛ vÀAVAiÀiÁzÀ ¸ÀtÚ ©üêÀÄPÀÌ EªÀgÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ PÉÊUÀ½AzÀ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ PÀ®A: 20/2012 PÀ®A 324, 323, 504 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:-02-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 09-30 UÀAmÉUÉ ²æà ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ: Df¸Á¨ï, 27ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, PÁAmÁåçPïÖgï PÉ®¸À ¸Á: UËvÀªÀÄ Nt zÉêÀzÀÄUÀð vÀ£Àß vÁvÀ£ÁzÀ ¢.C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, 1) ²¯ÁgÀĢݣï vÀAzÉ: SÁ¹ªÀiï¸Á¨ï2) ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï3) SÁ¹A¸Á¨ï vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 4) UÀ¤ vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 5) jAiÀiÁeï vÀAzÉ: ²¯ÁgÀĢݣï 6) f¯ÉèÁ UÀAqÀ: ²¯ÁgÀĢݣï J®ègÀÆ ¸Á: C±ÉÆÃPÀ Nt zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀ ¥ÉÊQ ²¯ÁgÀĢݣï EªÀ£ÀÄ ºÀĸÉÃ£ï ¨ÁµÁ ¤UÉ `` ªÀiÁ PÁ ZÀÄvï PÁå zÉÃPïvÉ ¨É ¸Á¯É CAvÁ '' CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀiÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ G½zÀªÀgÉ®ègÀÆ MA«ÄäAzÉƪÉÄä¯É UÀÄA¥ÀÄUÁjPÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥sÀ®UÀ, PÀÄAmɪÉÄ¼É ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr ¤£ÀߣÀÄß fêÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Àß £ÀA.62/2012 PÀ®A. 143,147,148,323,324,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 02-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 19-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄÃ¯É «gÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ FgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÀUÀ£ÀzÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÉAiÀÄ£ÀÄß vÉQÌUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 46/2012 PÀ®A: 448,354 L.¦.¹£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- ¢£ÁAPÀ:-02/05/2012 gÀAzÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ RaÃvÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå J¸ï,¦.¸ÁºÉçgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æÃ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦.L.r.J¸ï ©.WÀlPÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹.11,298,73, ºÁUÀÆ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ©Ãmï ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ 285 gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-45 UÀAmÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëzÀ°è zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä zÁ½ PÁ®PÉÌ.£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÀ AiÀÄAPÉÆç CAUÀr 21 ªÀµÀð,£ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1).ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1540/-gÀÆ¥Á¬Ä2).MAzÀÄ ©½AiÀÄ §tÚzÀ PÁ§ð£ï ªÉÆèÉʯï CA.Q.500/-3).MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß CA.Q.E¯Áè 4).ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ zÁ½ PÁ®PÉÌ WÀl£Á ¸ÀܼÀ¢AzÀ AiÀÄAPÉÆç vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 48 ªÀµÀð,E§âgÀÄ eÁ;£ÁAiÀÄPÀ,¸Á;-DAiÀÄ£ÀÆgÀÄ. EªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/2012.PÀ®A.78(3).PÉ.¦.PÁ¬ÄzÉ CrAiÀÄ°è .¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2012 gÀAzÀÄ 167 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 28,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.