Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Oct 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-   

£ÁåAiÀiÁ®zÀ G¯ÉèÃTÃvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      
             §¸Àì£ÀUËqÀ vÀAzÉ CAiÀÄå£ÀUËqÀ ªÀÄĸÀ° ªÀ: 28, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ CAiÀÄå£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÉAZÀ£ÀUËqÀ ªÀ: 73, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 444 gÀ ºÉÆ® ªÀiÁgÁlzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, CzÉà «µÀAiÀÄzÀ°è vÀAzÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2012 PÀ®A 323, 504, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

                 °AUÀ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa ªÀAiÀiÁ;55 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÁgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UËqÀ¥Àà vÀAzÉ zÀAqÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa ªÀAiÀiÁ;50 eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ G;MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á;ºÁgÀ¥ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. E§âgÀÆ CtÚvÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ: 08.10.2012 gÀAzÀÄ UËqÀ¥Àà£ÀÄ  ºÉÆ®zÀ ¥Á®Ä ¸ÀA§AzsÀ °AUÀ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àj E®èzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀnÖUɬÄAzÀ   vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ,C®èzÉà §® §ÄdzÀ ªÉÄÃ¯É PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2012 PÀ®A; 324, 504, 506, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- [eÉÃ§Ä PÀ¼ÀîvÀ£À ]

                  ¢£ÁAPÀ 07-10-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À PÉ.J¸ï.DgÀ.n.¹ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è ¨Á§Ä PÉ.gÉêÀtPÀgï vÀAzÉ PÀªÀįÁPÀgï ªÀAiÀÄ: 44ªÀ, eÁ: «±ÀéPÀªÀÄð , G: D¨sÀgÀt vÀAiÀiÁgÀPÀgÀÄ , ¸Á: eÉ.¦ £ÀUÀgÀ PÁgÀlV , vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄPÁgÀlV¬ÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §AzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ §¸Àì£ÀÄß KgÀĪÀµÀÖgÀ°è AiÀiÁgÉÆà CAzÁdÄ 20 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ DvÀ£À  ¥ÁåAn£À eÉé£À°èlÄÖPÉÆArzÀÝ 45,000/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÁåAn£À eÉç£ÀÄß ¨ÉèÃr¤AzÀ PÀvÀÛj¹ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.226/2012 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

J¸ï.¹/ J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                     ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ UÀAUÀ¥Àà,35ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:ºÉÆ® ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï.ªÀÄvÀÄÛ ºÀĸÉãÀ¸Á¨ï vÀAzÉ £ÀÆgÀ¸Á¨ï,53ªÀµÀð, ºÁUÀÄ EvÀgÉ 5 d£À J®ègÀÄ eÁw:ªÀÄĹèA, ¸Á:ªÀÄ®zÀPÀ¯ï. EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆA¢PÉÆAqÀÄ vÀnÖ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §ZÀÑ®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸À¢æ §ZÀÑ°£À°è PÉÆý, DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆAiÀÄÄåwÛzÀÝjAzÀ CzÀjAzÀ §gÀĪÀ gÀPÀÛ, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¤Ãj£ÉÆA¢UÉ ºÀjzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤®ÄèwÛzÀÄÝ, EzÀPÉÌ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr DPÉëÃ¥ÀuÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ F ¢£À ¢£ÁAPÀ:09/10/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä §ZÀÑ®°è PÉÆý PÉÆAiÀÄÄÝ, ¤ÃgÀÄ ºÁQzÀÝjAzÀ ºÉÆ®¸ÀÄ §AzÀÄ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AwzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ   CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¨ÁåqÀgÀ ¸ÀÆ¼É JAzÀÄ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ DPÉAiÀÄ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ DPÉAiÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÝ®èzÉÃ, CPÉAiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DAf£ÉÃAiÀÄå¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §® ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DPÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.82/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10)(11) J¸ï.¹/J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.10.2012 gÀAzÀÄ 70 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.