Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

23 Apr 2011

CRIMES
¢£ÁAPÀ 18.04.2011 gÀAzÀÄ vÀÄgÀqÀV UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ «ÃgÀ£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ FUÉÎ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æà ¸ÀĨsÁ¸ï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd £ÁqÀUËqÀgÀ EªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀgÀtªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÁQë JAzÀÄ §gɹzÀÝgÀ »£À߯ÉAiÀÄ°è ¸ÁQë £ÀÄrAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ £À£ÀUÉãÀÄ UÉÆwÛ®è CAvÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ºÉýzÀÝjAzÀ ªÉÄïÁÌt¹zÀ E§âgÀÆ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ E¤ßçâgÀÄ ¸ÉÃj PÉÆAqÀÄ ¸ÀĨÁ¸ï ¤UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨Á JAzÀÄ ºÉý vÀªÀÄä ªÀÄ£ÀUÉ PÀgɹPÉÆAqÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr,DPÀæªÀÄ §AzsÀ£ÀzÀ°èj¹ªÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ¸ÀĨsÁóµÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 23.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0420 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀA¥Á PÁA¥ÉèPïì zÀ°ègÀĪÀ gÀWÀÄ«ÃgÀ §mÉÖ CAUÀrUÉ CPÀ¹äPÀªÁV PÀgÉAmï ¸ÀgÀ§ÄgÁdÄ DV ¨ÉAQ ºÀwÛ CAUÀrAiÀÄ°ènÖzÀÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ, ¥À¤ÃðZÀgï ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ C.Q.gÀÆ 18,38,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ ®ÆPÁì£ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ªÉÆúÀ£À¯Á¯ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ..

¢£ÁAPÀ 22.04.2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £É®PÉÆüï UÁæªÀÄzÀ°è PÀĪÀiÁj ²æÃzÉë vÀAzÉ §¸À¥Àà 14 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ FPÉAiÀÄÄ §»zÉð¸ÉUÉAzÀÄ PÉøÀgÀAiÀÄå£À UÀÄqÀØzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÀÄqÀØzÀ°è£À MAzÀÄ PÀ®Äè CPÀ¹äPÀªÁV GgÀĽ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà §¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22.04.2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà ZÀÄPÀ£ÀnÖ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁªÀÅ E¸ÉÖÃmï dÆeÁl CqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉưøïjUÉ ªÀiÁ»w PÉÆnÖgÀÄwÛà CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrüzÀÄÝ C®èzÉ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ C®èzÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà PÀÆrºÁQ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀgÉà eÉÆÃPÉ ªÀÄUÀ£Éà ¤£ÀߣÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 21.04.2011 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ²æà ±ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸Á: dA§®¢¤ FvÀ£ÀÄ £À«®ÄUÀqÁØ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ £ÁlPÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è GUÀĽzÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj JzÀÄjUÉ §A¢zÀÄÝ, £À£ÀߣÀÄß £ÉÆÃr GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV GUÀĽgÀÄwÛ CAvÁ dU¼À vÉUÉzÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ ¨ÁÄAzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ²æà ±ÁAiÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 22.04.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼V£À eÁªÀ 0530 UÀAmÉUÉ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°èAiÀÄ E.eÉ §¸Á¥ÀÄgÀ PÁåA¦£À ²æà ¸ÀvÀå ²ªÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀrØ EªÀgÀ UÀÄr¸À°£À ªÀÄÄAzÉ PÀAgÉAl PÀA§¢AzÀ ªÉÊgï PÀmÁÖV eɹð DPÀ¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÀ DPÀ¼ÀÄ «zÀÄåvÀÛ ¸ÀA¥ÀPÀð¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj DPÀ¼ÀzÀ C.Q.gÀÆ 18000/- DUÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ ²æà ¸ÀvÀå ²ªÀ gÁWÀªÉÃAzÀæ gÀrØ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 21.04.2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ªÀĹÌAiÀÄ PÀÄgÀħgÀ NtÂAiÀÄ°è ²æà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ aPÀÌ¥Àà£À ¸ÀAUÀqÀ DgÉÆævÀgÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÉÆå¥Àà ºÁUÀÄ E¤ßÃvÀgÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ©r¸À®Ä §AzÀ vÀ£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà ªÀÄArèUÉÃj ¸ÀtÚ CAd£ÀAiÀÄå vÀAzÉ FzÉ¥Àà ,zÉÆqÀØ CAd£ÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ C£ÀÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ, ºÉÆ® ¸ÀªÉà £ÀA§gÀ 143 £ÉÃzÀÝzÀ°è MAzÀÄ JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ£ÀÄß £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀjUÉ 10 ®PÀë gÀÆ¥ÁÄUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß D£ÀAzÀ£ÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä EªÀjUÉ £ÉÆAzt ªÀiÁr¹PÉÆqÀªÀÅ¢®è CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ 22.04.2011 gÀAzÀÄ 1340 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀtÚ CAd£ÉÃAiÀÄ®Ä gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV vÁÄ §ÆzɪÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ CAd£ÉÃAiÀĪÀjUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¸ÀtÚ CAd£ÉÃAiÀÄå EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 15.04.2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ eÁ£ÀQÃgÁªÀÄ PÁåA¥ï ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀĪÀiÁj ªÀgÀ®Qëöä vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ, 17 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀÅ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ ¥ÀvÉÛ DVgÀĪÀÅ¢®è , DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÀ PÁ®PÉÌ ¤Ã° §tÚzÀ ºÀÆUÀ½zÀÝ ¥Á°¸ÀÖgï ¹ÃgÉ , ¤Ã° §tÚzÀ PÀÄ¥Àà¸À zsÀj¹zÀÄÝ, CAzÁd 4Cr JvÀÛgÀ«zÀÄÝ, PÉA¥ÀÄ ªÉÄÊ §tÚ, vɼÀî£ÉÃAiÀÄ ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®UÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼É CAvÀ DPÉAiÀÄ vÀAzÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¢£ÁAPÀ 21.04.2011gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ D£Àéj UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®Qëöäà UÀAqÀ ¥ÀA¥Á¥Àw, 19 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ FPÉAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ¦ümïì gÉÆÃUÀ¢AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄgÀÄ«PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀåzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀévÉæAiÀÄ°è 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ¼À vÁÄAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.