Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Oct 2017

Press Note


                                                            

                            ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  


«zÉòzÀ°è£À  GzÉÆåÃUÀ DPÁA¶UÀ½UÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CªÀ±Àå
      F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ f¯Áè ¥Éưøï PÀbÉÃj¬ÄAzÀ w½AiÀÄ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ««zsÀ GzÉÆåÃUÁªÀPÁ±ÀUÀ¼À£ÀÄß §AiÀĹPÉÆAqÀÄ «zÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, ««zsÀ KeɤìUÀ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ºÀ®ªÀÅ D«ÄõÀUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ CªÀ±ÀåPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀ°à¹ (¥Á¸ï¥ÉÆÃmïð, «Ã¸Á EvÁå¢) «zÉñÀPÉÌ CzÀgÀ®Æè ªÀÄÄRåªÁV ¸Ë¢ CgÉéAiÀiÁ zÉñÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀzÀ°è «zÉñÀPÉÌ vÉgÀ½zÀ £ÀAvÀgÀ C°è DyðPÀ, zÉÊ»PÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ ºÀ®ªÀÅ jÃwAiÀÄ vÉÆAzÀgÉUÀ¼À£ÀÄß ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀÄ C£ÀĨsÀ«¹gÀĪÀAvÀºÀzÀÄ w½zÀ «µÀAiÀĪÁVzÉ. D ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è PÉ®¸À PÉÆqÀĪÀ D«ÄµÀ vÉÆÃj¹ «zÉñÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀ KeɤìUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÀ¢®è.  F »£ÉßAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥Á°¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
«zÉñÀUÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÉ®¸ÀUÁgÀjUÉ CUÀvÀå ¸À®ºÉUÀ¼ÀÄ.
1)  «zÉñÀzÀ°è GzÉÆåÃUÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä «zÉñÁAUÀ ªÀåªÀºÁgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄzÀ°è £ÉÆAzÁ¬ÄvÀgÁzÀ PÉ®¸ÀÀPÉÌ £ÉëĸÀĪÀ KdAlÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀªÉà ªÀiÁvÀæªÉà ªÀÄÄAzÀĪÀjAiÀĨÉÃPÀÄ.
2)  PÀ¥Àl KdAlUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉAiÀĨÁgÀzÀÄ ºÁUÉ ªÀiÁrzÀgÉ ¹Q̺ÁQPÉƼÀÄîwÛj.
3)  ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ ¤ÃrzÀAvÀºÀ ¥ÁåPÉmï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ¨ÁgÀzÀÄ, E®èªÁzÀ°è ¤ÃªÀÅ ¹Q̺ÁQPÉƼÀÄîwÛj.
4)  ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÀ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀÄ«gÉÆÃ, C PÉ®¸ÀzÀ vÀgÀ¨ÉÃw ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV.
5)  «zÉñÀªÀ£ÀÄß vÀ®Ä¦zÀ PÀÆqÀ¯Éà ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁAiÀĨÁgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀðQ¹j.
6)  ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV  mÉÆæÃ¯ï ¦üæà ¸ÀASÉå. 1800113090 UÉ ¸ÀA¥ÀðQ¹j.
ºÉaÑ£À ªÀiÁ»wUÁV
       The hyper link of the audio-visual aderts and audio jingles are given below:
3] Print:- goo.gl/giws4g.

    ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¥ÁæzÉòPÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è ªÀiÁzsÀåªÀÄUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ w½¸À¨ÉÃPÉA§ ¸Ë¢CgÉÃgÉ©AiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ gÁAiÀĨsÁj PÀbÉÃj ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå UÀȺÀ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ.

«zÀÄåvï ±Álð ¸ÀPÀÄåmï¤AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
ದಿನಾಂಕ 06.10.2017 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಗರದ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿತರು 1)ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು 2) ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ತಂ: ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ಷತ್ರೀಯ, : ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಸಾ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಶಕ್ತಿನಗರ. ರವರು ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ, ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ, ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಸ  ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳೇಯ ½ HP ನೀರಿನ ಮೊಟಾರನ್ನು ತಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಳೇ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮೃತ ಸುಜೀತ ಪಾಸ್ವಾನ್  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ,  ಮೃತನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 06.10.2017 ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದುದಾರಾನಾದ ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತಂ: ರಮಾಕಾಂತ ಪಾಸ್ವಾನ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಪಾಸ್ವಾನ್, : ಬಾಯ್ಲರ್ ಫಿಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಬಾಜೀತಪುರ ಠಾಣಾ, ಕರಾಯ್ ತಾ: ನಳಂದ ಜಿ: ಹಿಲ್ಸಾ (ಬಿಹಾರ) ಹಾ// ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು ರವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದುವನ್ನು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಯಚೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 235/2017 PÀ®A. 304(ಎ) ¸ÀºÁ 34 L¦¹ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ಇತರೆ .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ:-
              ದಿನಾಂಕ 06.10.2017 ರಂದು 16.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ  ನಗರದ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆಯ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ಲಿನ ಬಾಯ್ಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿನ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಜಿ.ವಿ.ಪ್ರಸಾದ ಮಾಲಕರು ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು2) ಬಾಲಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ತಂ: ಕೃಷ್ಣಂರಾಜು ವಯ: 47 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ಷತ್ರೀಯ, : ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ಸಾ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಲೋನಿ, ಶಕ್ತಿನಗರ. ಸುಜೀತ ಪಾಸ್ವಾನ್  ತಂ: ನಂದಲಾಲ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ ವಯ: 29 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಪಾಸ್ವಾನ್ ಸಾ: ಬಾಜೀತಪೂರ ಠಾಣಾ: ಕರಾಯ್ ಪಸುರಾಯ್ ತಾ: ಹಿಲ್ಸಾ ನಳಂದ ಜಿ: ನಳಂದ (ಬಿಹಾರ ಯಾವುದೇ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ, ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ, ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರೈಸ ಮಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳೇಯ ½ HP ನೀರಿನ ಮೋಟಾರ ಮೊಟಾರನ್ನು ತಂದು ಇದರಿಂದ ಎಲಿವೇಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಳೇ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಮೃತ ಸುಜೀತ ಪಾಸ್ವಾನ್  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಕಾರ ನೀರನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಗೆ,  ಮೃತನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ ಸರ್ಕ್ಯುಟ್ ಆಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು, ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನಿಗೆ ಬಂಡಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 06.10.2017 ಸಂಜೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದುವನ್ನು ಸಂಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ತಂ: ರಮಾಕಾಂತ ಪಾಸ್ವಾನ್ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಪಾಸ್ವಾನ್, : ಬಾಯ್ಲರ್ ಫಿಟರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ಬಾಜೀತಪುರ ಠಾಣಾ, ಕರಾಯ್ ತಾ: ನಳಂದ ಜಿ: ಹಿಲ್ಸಾ (ಬಿಹಾರ) ಹಾ// ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಜ್ ವಡ್ಲೂರ ರಸ್ತೆ ರಾಯಚೂರು, ಮೊ.ನಂ. 9845715864ರವರು ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 235/2017 PÀ®A. 304(ಎ) ¸ÀºÁ 34 L¦¹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.          
                                                                                                                 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
    
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 07.10.2017 gÀAzÀÄ 188 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ 31.100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                  
                                                    
.