Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

4 Nov 2014

Raichur District Reported Crimes

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ªÀÄÈvÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA ºÀÄ®è¥Àà ªÀ.20 eÁw.£ÁAiÀÄPÀ G.«zÁåyð ¸Á.PÁ¤ºÁ¼À vÁ.¹AzsÀ£ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀÄ®è¥Àà ªÀ.25 eÁw.£ÁAiÀÄPÀ G.MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÁ¤ºÁ¼À vÁ. ¹AzsÀ£ÀÆgÀ üFvÀ£À  vÀªÀÄä¤zÀÄÝ  FvÀ£ÀÄ  ¢£ÁAPÀ-3-11-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-45 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁ¤ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀĹâ ªÉÄÃ¯É ºÁQzÀ qÉPÉÆÃgɱÀ£À ¯ÉÊn£À ªÉÊgï DPÀ¹äPÀªÁV ºÀjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ¯ÉAzÀÄ ºÉÆzÁUÀ «zÀÄåvÀ ªÉÊgÀ PÁ°UÉ vÁQ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀĪÀÇ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA; 16/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

          ದಿನಾಂಕ 03-11-2014 ರಂದು 1) CfÃd vÀAzÉ SÁeÁºÀĸÉãÀ eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð G: QgÁt ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀ 2) FgÀtÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð eÁ: F½UÉÃgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀeÁð¥ÀÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈತನ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ  90 JA.J¯ï JA.¹ gÀªÀiï 30 ¥ÉÆÃZÀUÀ¼ÀÄ  C:Q: 1021.50/- gÀÆ  650 JA.J¯ï £ÁPËl ©ÃAiÀÄgÀ n£ÀUÀ¼ÀÄ 16 C:Q: 1600/- gÀÆ  M.n 180 JªÀiï.J¯ï 9 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C:Q: 518.94/- gÀÆ  M.¹ 180 JªÀiï.J¯ï 50 C.Q. 1449/- gÀÆ ºÁUÀÆ MlÄÖ 2415/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀªÀÅ  »ÃUÉ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ.ರೂ.5555=44 ಬೆಲೆ ಬಾಳುವದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ¦.J¸ï.L. AiÀiÁ¥À®¢¤ß gÀªÀgÀÄ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 113/2014 PÀ®A: 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:31/10/14 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÀgÀVUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ GjAiÀÄĪÁUÀ DdĨÁdÄ d£ÀgÀÄ §AzÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß Dj¹zÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀ¼À£ÀÄß E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ CgÀPÉÃgÁzÀ°è vÉÆÃj¹ ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ jªÀÄì D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸À¢æAiÀĪÀ½UÉ ªÉÄÊ,PÉÊUÀ½UÉ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ, PÁ®ÄUÀ½UÉ ¸ÀÄlÄÖ ZÀªÀÄð QwÛzÀAvÉ DV ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢:03/11/2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è  ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV FgÀ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀĪÀÄtÚ,55ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ,G:MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  17/2014 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಮಾಹೇ ಅಗಸ್ಟ್/2014 ನೇ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವದುರ್ಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಧನದ ಚೆಕ್ಕ್,ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ: ಗ್ಯಾನಪ್ಪ, ಸಾ: ಸಲಿಕ್ಯಾಪೂರ ಈತನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 20-09-2014 ರಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಚೆಕ್ ನಂ. 584211503 ನೇದ್ದರ, ರೂ. 2,300 ( ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ) ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪ ತಂದೆ: ಗ್ಯಾನಪ್ಪ ಈತನು  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ, ತಹಸೀಲ್ದಾರರ ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಸೀಲನ್ನು ಖೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ 2,300/- ರೂ. ಗಳು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಚೆಕ್ಕನ್ನು, 2,02,300 ರೂ. ( ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ) ಅಂತಾ ಫೋರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು ಹಣ ಪಡೆದು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದರಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ನಗಧೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2014 PÀ®A-465, 466, 468, 471, 464, 420   L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ದಿನಾಂಕ: 03-11-2014 ರಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿ ²æà §¸ÀªÀAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ: gÁªÀĸÁé«Ä £ÁqÀzÁ¼À, 40ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: C§ÄªÉƺÀ¯Áè zÉêÀzÀÄUÀð.     FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಳಿಯ ಆರೋಪಿ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ: gÀAUÀ¥Àà zÉÆøÀUÉ£ÀªÀgï, ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ನಂ. ಕೆ..32 .ಎಫ್ 2784 ನೇದ್ದರ , ಹೀರೋ ಹೆಚ್.ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ , ಆರೋಪಿತನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕರಿಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ದೇವದುರ್ಗದ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ಧಾಗ, ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನು ತಾನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ದೇವದುರ್ಗ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾದಿಗ್ಗೇರ ದೊಡ್ಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಜೆ 6-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅತಿವೇಗವಾಗಿ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದ ಕೆಡವಿದ್ದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ, ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೆ ಎಡ ಕಿವಿಯಿಂದ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನ್ನು 108 ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ದೇವದುರ್ಗದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ ಮುಂದಿನ ಬಲಗಡೆಯ ಡೂಂ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 186/2014 PÀ®A- 279,337,338 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ  ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  

        ದಿನಾಂಕ 03.11.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಕ್ತಿನಗೆರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರೈಸ್ ಮೀಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ರಾಜು ರಾಯ್ ತಂದೆ ಗೋವಿಂದ ರಾಯ್ :28 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹಿಂದೂ ನಮೋಸುದ್ರ :ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಂತೋಷ   ಕಾಲೋನಿಪೋಸ್ಟ ಮುಗಲ್ ಗಂಜ್ ಜಿ:24 ನಾರ್ಥ ಪಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಕಲ್ಕತ್ತ ಹಾ::ಬಿಹೆಚ್ಈಎಲ್ ಕಂಪನಿ ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರ    ಗಾಯಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ ಹೀರೋಹೋಂಡಾ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ..36-2619 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನೊಂದಿಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಾಯಾಳುಗೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ಆರೋಪಿತನು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊಗಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಗಾಯಾಳುಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 280/2014 PÀ®A: 279,338 L¦¹ & 187 IMV Act CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
                 ದಿನಾಂಕ:04.11.2014 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ UËgÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà ,70ªÀµÀð, eÁ:§tfUÀ, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ,¸Á:1£Éà PÁæ¸ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ FPÉಯು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಶಕ್ತಿನಗರದ 1ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದಿನ ರಾಯಚೂರು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ¥ÀgÀªÉÄñï vÀAzÉ ªÀįÉèñÀ¥Àà ¸Á:zÉêÀ¸ÀÆUÀÆgÀ (ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ-36 EE-5440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋ.ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆಎ-36 ಇಇ-5440 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರೀ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2014 PÀ®A: 279,337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2014 gÀAzÀÄ 12 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 1800/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.