Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Oct 2015

Reported Crimes

                                                                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ದಿನಾಂಕ 12/10/15 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ  ತಾವರಗೇರಾ  ರಸ್ತೆಯ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೊಲದ ಹತ್ತಿರ  ಪಿರ್ಯಾದಿ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨ÁjPÉÃgÀ, 56 ªÀµÀð, eÁ: vÀ¼ÀªÁgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¦PÀ½ºÁ¼À ಆತನ ತಾಯಿ ಗಾಯಾಳು ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà ¨ÁjPÉÃgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 70 ªÀµÀð,  eÁ: vÀ¼ÀªÁgÀ  ¸Á: ¦PÀ½ºÁ¼À ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಬಿ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á: PÀ®UÀÄr UÀAUÁªÀw ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA, PÉ.J-33/J¸ï-0759 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ಇತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು   ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ  ಹೊಡೆಯದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ತಾಯಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಬಾರಿ & ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರಫಿ ಇತನಿಗೆ ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ  ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 167/2015 PÀ®A 279, 337  338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                        ದಿನಾಂಕ;-12/10/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪಿ.ಎಸ್..ಬಳಗಾನೂರುರವರು ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 3-ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಜರಪಡಿಸಿದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ. ದಿನಾಂಕ;-12/10/2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸುಲ್ತನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಜ್ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂಧಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ.690,379,446 ಜೀಪ್ ಚಾಲಕ ಪಿ.ಸಿ.203.ರವರು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪ್ ನಂ.ಕೆ.ಎ.36-ಜಿ-211 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 4-15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು ಸುಲ್ತನಾಪೂರು ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಲಿಗಿಡಗಳ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿ ಜೀಪನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತಾಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ  ಅಂದರ್-ಬಹಾರ್ ಎನ್ನುವ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 3-ಜನರು ಮೇಲೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ದುಂಡಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ 3-ಜನರು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಮತ್ತು ಕಣದಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2080/-ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 52-ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆದಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಓ.ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು  ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.150/2015.ಕಲಂ.87.ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
               ದಿನಾಂಕ:12.10.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ «gÀ¨sÀzÀæUËqÀ vÀAzÉ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á. ºÁUÀÆ EvÀgÉ 06 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ªÁåPÀgÀ£Á¼À vÁ; °AUÀ¸ÀÆÎgÀ,    EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ವ್ಯಾಕರನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ನಂ, 01 ನೇದ್ದವರ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಅಂದ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪಿಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ಮತ್ತು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಪಿ.ಸಿ 214, 283, 612 ರವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 3490/- ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪಿಟ ಏಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪಂಚನಾಮೆ ಸಾರಾಂಶ ಮೇಲಿಂದ      ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 168/2015 PÀ®A. 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 12/10/15 gÀAzÀÄ0800 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÀgÁd FvÀ£À ºÉÆmÉïï£À  ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺À£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ©üêÀÄAiÀÄå 40 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀiÁ®zÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  CªÀgÀ vÀªÀÄä gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1)CAf£ÀAiÀÄå vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà G:MPÀÌ®ÄvÀ£À £ÁAiÀÄPÀ 2)zÀļÀîAiÀÄå vÀAzÉ AiÀÄgÀæAiÀÄå PÀÄgÀħgÀ ¸Á: ªÀiÁ®zÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. ºÁUÀÆ EvÀgÉà 21 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÃ®Ä Uɮī£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀĤUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÀPÀÌ zÀ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀjUÀÆ PÀÆqÀ PÉÊ, PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 109/15 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 325,504, 506,307,149 L¦¹ & 3(i)(x)J¸ï¹/ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ  1989. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     ¢£ÁAPÀ 12/10/15  gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå 53 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀiÁ®zÉÆrØ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ  ¸ÀA§A¢üPÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ  1)ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁw F½UÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀiÁ®zÉÆrØ ºÁUÀÄ EvÀgÉà 46 d£ÀgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §¹ð ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F »AzÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÃ®Ä Uɮī£À «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÉʵÀªÀÄå ºÉÆA¢ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÀÄ, ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ  PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ ¢AzÀ §¹ð ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É, ªÉÄÊPÉÊ ºÁUÀÆ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹, eÁw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ 110/15 PÀ®A 143 147,148,323324,325, 504,506(2) 307 gÉ/« 149 L¦¹ & 3(i)(x)J¸ï¹ J¸ïn ¦.J. PÁAiÉÄÝ  1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.10.2015 gÀAzÀÄ  108 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16600/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.