Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Jul 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀįÉèñÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ºÉƸÀ½î ªÀAiÀiÁ: 24, eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: UÀÄqÀzÀÆgÀÄ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಾವನಾದ ಮಾಳಪ್ಪ ಇವರ ನಡುವೆ ಗೌಡೂರು ಸೀಮಾದ 2 ಎಕರೆ 33 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂದತೆ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವಿದ್ದು, ಸದರಿ ಭೂ ವ್ಯಾಜ್ಯವು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಸದರಿ ಜಮೀನು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿಯಾದ ಗೌರಮ್ಮ ಇವಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ 1) ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà   FvÀ£ÀÄ 2) ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀiÁ¼À¥Àà 3) CªÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ¼À¥Àà J®ègÀÆ eÁ: PÀÄgÀħgÀ, ¸Á: UËqÀÆgÀÄ ಇವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಾಯಿ ಗೌರಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕ ಬಸಮ್ಮಳು ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಬಿತ್ತುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117 /14 PÀ®A. 302, 109 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-   
  

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.07.2014 gÀAzÀÄ    105 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   18,700/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.