Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Aug 2012

Reported Crimes


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                   ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀÄgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÀÄÝ CUÀ AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀÄ §AzÀÄ CªÀ¤UÉ £Á£ÀÄ £À£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£ÀUÀÆ ¸Àé®à ©qÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ JgÀqÀĪÀj EAa£À £ÀA¢ ¥ÉÊ¥ÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C KlÄ CvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ©zÀÄÝ M¼ÀªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. 324,504,506 L¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ 11-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ UÀÄAqÀÄgÁªï vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 20 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ¥ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÀÄÝ CUÀ  AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 50 ªÀµÀð eÁ-PÀ¨ÉâÃgÀÄ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/»ÃgÁ §AzÀÄ UÀÄAqÀÄgÁ«ßUÉ £Á£ÀÄ £À£Àß £ÁgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛãÉ, £À£ÀUÀÆ ¸Àé®à ©qÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¹nÖUÉ §AzÀªÀ£Éà ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà ªÀiÁrPÉÆà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ JgÀqÀĪÀj EAa£À £ÀA¢ ¥ÉÊ¥ÀÄ¢AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C KlÄ CvÀ£À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ©zÀÄÝ M¼ÀªÀÄÆPÀ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉà E£ÉÆߪÉÄä ¹UÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄÄV¹AiÉÄà ©qÀÄvÉÛãÉAzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 146/2012 PÀ®A. 324,504,506 L¦¹ gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƪÀÄrgÀÄvÁÛgÉ..


zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                
               ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉqÀØ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ   ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ EªÀgÀÄ SÁ¸À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ  £ÀqÀÄªÉ ZÀAzÀæ§AqÁ¹ÃªÀiÁzÀ ¦vÁÛfÃvÀ ºÉÆ®¸ÀªÉð £ÀA: 656 5JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À eÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆnð£À°è  ¸ÀºÁ ¹«¯ï zÁªÉ  £ÀqÉ¢zÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀĪÁV ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ,«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ,¸ÀÄgÉñÀ ¥À®ÌAzÉÆrØ, ®QëöäÃzÉë UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ, ¸ÀĤÃvÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀªÀÄvÀÄÛ  ®vÀªÀÄä J¯ÁègÀÆ eÁ: gÉqÀØ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ gÉrØ  ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 82/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ gÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉqÀØ ªÀAiÀiÁ: 54 ªÀµÀð eÁ: gÉrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁ ªÀÄvÀÄÛ   ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØEªÀgÀÄ SÁ¸À CtÚ vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ £ÀqÀÄªÉ ZÀAzÀæ§AqÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ¦vÁæfðvÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 656 5 JPÀgÉ 3 UÀÄAmÉ d«Ää£À ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ F §UÉÎ PÉÆÃnð£À°è ¸ÀºÁ ¹«¯ï zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ ºÉÆ®zÀ ¨sÁUÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è 01)  ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ02) ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ03) QgÀt vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀgÉrØ04) ¸Á¬ÄgÉrØ05) gÀAfvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀiÁPÁAvÀgÉrØ J¯ÁègÀÆ eÁ: gÉqÀØ ¸Á: ZÀAzÀæ§AqÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀÆr §AzÀÄ ZÀAzÀæPÁAvÀgÉrØ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §°Ã¸ï PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝĽzÀªÀgÀÄ §°è¸ï PÀnÖUɬÄAzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 81/2012 PÀ®A: 143, 147, 148, 323, 324, 307, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.  


EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ : 10-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03.00 UÀAmÉUÉ §¸À°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÞgÁªÀÄ¥Àà ¨ÉAqÉAUÀA§½ ªÀ: 65 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉÃgÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: ¤d°AUÀ¥Àà PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.ºÉÃgÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁ ¸ÀªÉð £ÀA. 101/1 ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ¸ÀzÀgï ºÉÆ®zÀ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ °AUÀtÚ ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠸Á: gÉÆlßqÀV vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ  gÀªÀgÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀªÀÄä mÁæöåPÀÖgï n®ègï¢AzÀ §¸À°AUÀ¥Àà£ÀÀ 05 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀªÀÄä£ÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ ªÀÄ®ètÚ EªÀgÀ 06 JPÀgÉAiÀĵÀÄÖ ºÉÆ®zÉƼÀUÉ ¨É¼ÉzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 50,000/- gÀÆ. zÀµÀÄÖ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ vÉÆUÀj ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £Á±À¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 60/2012 PÀ®A: 447, 427 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                   ªÀÄAvÁd¨ÉÃUÁA UÀAqÀ ªÀĺÀ§°¸Á§ 40 ªÀµÀð. eÁ:-ªÀÄĹèA.G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À. ¸Á;-AiÀiÁ¥À®¥À«ð.vÁ;-¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ ºÁUÀÆ .UÀ¤¸Á§ vÀAzÉ ªÉÆâ£À¸Á§ 35 ªÀµÀð eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-ªÁå¥Ágï,ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd£À¨ÉÃUÁA UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ 30 eÁ;-ªÀÄĹèA.G:-ªÀÄ£ÉPÉ®¸À,E§âgÀÄ ¸Á:-AiÀiÁ¥À®¥À«ð ¸ÀA§A¢üPÀjzÀÄÝ E§âgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Áèl ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À«zÀÄÝ. ªÀÄAvÁd¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄ  ¨sÁªÀ D¯A¸Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ¥Áèl ªÀiÁqÀĸÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀ°è dUÀ¼ÀªÁV F §UÉÎ CªÀgÀÄ DPÉAiÀÄ  UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ UÀ¤¸Á§ FvÀ£ÀÄ ''¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£Àß UÀAqÀ J°èzÁÝ£É ºÉÆgÀUÉ ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåAiÀÄå®Ä CPÉAiÀÄÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ AiÀiÁPÉà F jÃw ¨ÉåAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¤£Àß UÀAqÀ  £ÀªÀÄä CtÚ C¯A¸Á§¤UÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆqÉ¢zÁÝ£É CªÀ£ÀÄ FUÀ J°èzÁÝ£É CAvÁ PÉýzÀÄÝ DgÉÆæ ¸ÀºÀd£À¨ÉÃUÁA FPÉAiÀÄÄ ¤£Àß UÀAqÀ £ÀªÀÄä ¨sÁªÀ C¯ÁA¸Á§¤UÉ ºÉÆqÉzÀÄ J°èUÉ ºÉÆÃVzÁÝ£É ¤£ÀUÉ ºÉý°PÉÌ §gÀĪÀÅ¢¯ÁèªÉãÀÄ ¸ÀÆ¼É CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉåzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉå¬ÄAzÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dVÎ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 108/2012. PÀ®A.504, 341, 323 s¸À»vÀ 34 L¦¹  £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-   
  
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 11.08.2012 gÀAzÀÄ  4   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   800/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.