Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 Sep 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀªÀiÁ»w:-

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà , ªÀAiÀÄ: 17ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: ¦.AiÀÄÄ.¹ ªÉÆzÀ®£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð , ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ


ªÀĺÁAPÁ¼À¥Àà vÀAzÉ PÁAvÀ¥Àà , ªÀAiÀÄ: 38ªÀ, eÁ: ªÀqÀØgï, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À , ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj vÁ;¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀAiÀÄ:17ªÀ, FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:01-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä AiÀÄ°ègÀĪÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁ¯ÉÃf¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢®è PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 196/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ:- 02-09-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgÀ fÃ¥À £ÀA PÉ.J 21/J-780 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÁ¬Äzï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï zÀ¸ÀÛVj ¸Á-ªÀĸÀgÀPÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ aPÀ̺ÉÆ£ÀßPÀÄt UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ )PÉ.J 36/n.J 9358 mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á- zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  M§âjUÉƧâgÀÄ Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.©.eÉ.J£ï.J¯ï D¦üøÀ ºÀwÛgÀ MAzÀPÉÆAzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzÀåzÀ°è lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è PÀĽwzÀÝ ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ±ÉnÖ,27ªÀµÀð,qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À, ¸Á-PÁPÀgÀUÀ¯ï ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÉ vÀÄnUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛ ,ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ºÁUÀÆ mÁæPÀÖgÀ£À°è PÀĽzÀݪÀ¤UÉ JqÀPÁ°UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ  EgÀÄvÀÛzÉ.ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ ¥ÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2012 PÀ®A-279,337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ¢£ÁAPÀ: 02-09-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è JªÀiïr aPÀ£ï ¸ÉAlgï ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀà ,eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ , ªÀAiÀÄ: 65ªÀ, G:¸ÀAUÀªÀiï avÀæªÀÄA¢gÀzÀ°è PÀ¸À UÀÆr¸ÀĪÀzÀÄ , ¸Á: ¸ÀAUÀªÀiï avÀæªÀÄA¢gÀ zÀ°è ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À  ºÉAqÀw CAiÀÄåªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÉñï EªÀgÀÄ ºÉÆÃmɯï PÀqÉ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÀÄPÁ¯ï¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ gÁªÀÄ¥Àà ¸É¦üÖPï mÁåAPÀgï £ÀA.J¦-20/n-7380 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: C°è¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¸É¦üÖPï mÁåAPÀgï £ÀA.J¦-20/n-7380 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CAiÀÄåªÀÄä½UÉ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjzÀÄÝ , JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä ºÀwÛgÀ . JqÀUÉÊ , §®UÉÊ ºÀwÛgÀ , JqÀPÀ¥Á¼À ºÀwÛgÀ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.  UÀÄ£Éß £ÀA.195/2012 PÀ®A. 279 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

  
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ.01-09-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄÈvÀ zÉêÀgÁd£ÀÄ vÀ£Àß CfÓ UÀÄAqÀªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÉÄêÀÅ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ÀÄì ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀµÀðªÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÄ°è£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ zÉêÀgÁd¤UÉ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ CAUÁ°UÉ PÀaÑzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA, 20/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                PÉ.J¸ï. £ÁUÀgÁd vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà , ªÀiÁ¢UÀ, 40 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¤ÃgÀªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.09.2012 gÀAzÀÄ  ¤ÃgÀªÀiÁ£À« PÁæ¸ÀzÀ°è EgÀĪÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÀqÀ¥Àzï EªÀgÀ PÀnAUï ±Á¦UÉ UÀqÀØ ªÀiÁr¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃV PÀÄaðAiÀÄ°è PÀĽvÁUÀ ±ÉÃRgÀ¥Àà£ÀÄ ªÀiÁ¢UÀjUÉ ¨ÁåUÁjUÉ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉýzÁUÀ DvÀ£ÀÄ AiÀiÁPÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ £ÀªÀÄä 4 CAUÀrUÀ¼À°è ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è CAvÁ HgÀ°è ªÀiÁvÁVzÉ CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ UÀAUÀtÚ£À CAUÀrUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ  DvÀ£ÀÄ ¸ÀºÁ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ºÉýzÀÄÝ CzÉà jÃw gÁd¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ºÁUÀÆ «gÀÄ¥ÁQë  EªÀgÀ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ  CªÀgÀÄ  ¸ÀºÁ  DvÀ£À £ÉÃgÀªÁV PÀnAUï & ±ÉëAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ ¸ÀtÚ eÁw ªÀiÁ¢UÀ ¨ÁåUÁgÀ JAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁr »ÃAiÀiÁ½¹zÀÄÝ ªÀiÁ¢UÀjUÉ  ®A¨Át PÉÆgÀªÀ J®èjUÉ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ DzÀgÉ ªÀiÁ¢UÀjUÉ ¨ÁåUÁjUÉ PÀnAUï ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2012 PÀ®A: 3,3(1)(10)J¸ï.¹/J¸ï.n.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.09.2012 gÀAzÀÄ   53   ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,500/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.