Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

28 Jun 2012

Reported crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
     
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ²æà °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÉÄñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁwB ªÀiÁ¢UÀ GB MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB vÀÄ¥ÀàzÀÆgÀÄ  FvÀ£À ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.80gÀ°è CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ PÉÆÃj,ºÁUÀÆ 5 d£ÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁ¬Ä¹PÉƼÀî®Ä ¥ÀA¥À¸ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ °AUÀ¥Àà£ÀÄ  CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAvÉ CªÀgÀÄUÀ½UÉ  w½¹zÀgÀÆ ¸ÀºÀ CzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¢.26-06-2012 gÀAzÀÄ °AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°èzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀ 6 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÀgÀ°è PÉÊUÀ½AzÀ, PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ M¼À¥ÉmÁÖVzÉ   PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÞUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉÆðøÀ oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA: 70/2012 PÀ®AB 143,147,148,324,323,504,506, ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ zÉêÀ¥Àà PÉƼÀ¨Á® ªÀAiÀÄ-45 eÁw- £ÁAiÀÄPÀ G- PÀÆ° ¸Á|| CqÀ«¨Á« FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà , ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ §¸À¥Àà ,±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¨Á®£ÀUËqÀ, ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ, ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà J¯ÁègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á|| CqÀ«¨Á « EªÀgÀÄUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ PÀ§ÓUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ªÉʪÀÄ£À¹zÀÄÝ 27-06-12gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ CqÀ«¨Á« UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉƸÀ ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÀÆAqÀÄ §AzÀÄ zÉêÀªÀÄä½UÉ §rUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ ªÉÆtPÁ°£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ £ÀAvÀgÀ G½zÀ J¯Áè DgÉÆævÀgÀÄ F¸ÀÆ¼É ¬ÄAzÀ¯Éà dUÀ¼À CAvÁ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fªÀAvÀªÁV ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2012 PÀ®A. 143,147,148,504,324,506 ¸À»vÀ 149 L ¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
                     ¢£ÁAPÀ:- 27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ²æà UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ: gÀÄzÀæ¥Àà, 48ªÀµÀð, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FPÉAiÀÄ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ: PÀȵÀÚ¥Àà, ºÁUÀÆ E£ÉÆßÃ§â  PÀÆr §AzÀÄ  ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è C£ÀÄߪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è, dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr ºÉÆqÉ UÁAiÀÄUÉÆý¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 100/2012 PÀ®A, 504,354,324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ G¯ÉèÃTvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_[ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ QgÀÄPÀļÀ:]
                   gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¨Á§Ä, ªÀÄÄzÁß¼À, ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀĽ vÁ: §¸ÀªÀ£À¨ÁUɪÁr f¯Áè: ©eÁ¥ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄÄ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀÄÄzÁß¼À, 40 ªÀµÀð, PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ªÁðºÀPÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ
FvÀ£À£ÀÄß FUÉÎ 13 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£ÀÄ zÀıÀÑl PÀ°vÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ  DPÉAiÀÄ ²Ã®zÀ §UÉÎ C£ÀĪÀiÁ£À ¥ÀqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀ QgÀÄPÀļÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦£À°ègÀĪÀ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2012 gÀAzÀÄ CªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ®V PÁåA¦UÉ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÁåAiÀÄ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:
188/2012 PÀ®A. 323,324,504,506,498(J), gÉ/« 149 L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:19-04-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ : f.UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀAzÉ DAd£ÉÃAiÀÄ ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ gÉrØ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀÄ£ÀA:9-19-22 ªÀÄrØ¥ÉÃmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ gÁeÉÃAzÀæ UÀAd ¥Áèmï £ÀA:05 £ÉÃzÀÝgÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ-36 PÉ-8459 ZÉ¹ì £ÀA:03PÉ16J¥sï14236 C.Q.gÀÆ.25000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ºÁUÀÄ UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÀÆr ºÀÄqÀÄPÁrzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ: 27.06.2012 gÀAzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A:379 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ¢£ÁAPÀ-25/06/2012 gÀAzÄ 1530 UÀAmÉUÉ ±ÁªÀAvÀUÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¹gÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è PÉ,J-36 Dgï-6899 ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÉÃzÀÝgÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÁëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄĤ¥Àw zÉÆqÀØ ªÀĤ 32 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é  FvÀ£ÀÄ £ÀqÀ¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA-PÉ.J-36 PÉ-637 ¸Éà®AqÀgï ªÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ÀªÀgÁd£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj M¼À ¥ÉÃlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ §® PÁ°UÉ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ DVzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ jêÀiïì D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¼ÁîjAiÀÄ «ªÀiïì[M.¦.r] D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVÉzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-26/06/2012 gÀAzÀÄ 1725 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁÀjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà PÀqɪÀĤ37 ªÀµÀð eÁ-ZɮĪÁ¢ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-dA§®¢¤ß vÁ-ªÀiÁ¤é gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA-56/2012 PÀ®A-279.304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L,JA,« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ:27-06-2012 gÀAzÀÄ 18-00 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄAdĨÁgï ±Á¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄð£À DzÉ¥Àà vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀ:38 eÁ:G¥ÁàgÀ G:CQÌ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:ªÀiÁgÀÄw UÀÄr ºÀwÛgÀ ºÀnÖ UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1) ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ĺÀt gÀÆ.350/-2)MAzÀÄ ªÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï C.Q.500/-2) JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q.gÀÆ E¯Áè .3) MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  70/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
                       ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 4-15 ¦.JA.PÉÌ PÉ. ºÀAa£Á¼À PÁåA¦£À ¸ÀtÚ ºÀªÀÄAvÀ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ ¸ÁªÁðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁ¸ÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà±ÉnÖ 50ªÀµÀð,ªÉʱÀågÀÄ, ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBPÉ.ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À vÁB ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ £À¹Ã§zÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 600/-, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï ºÁUÀÆ JgÀqÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ  §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß CªÀÄgÉñÀ ¸ÁB PÁgÀlV FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ  zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 187/2012 PÀ®A. 78 (111)s PÉ.¦ DPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀtzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
         vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ  «gÉñÀ vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ: 24, eÁ:°AUÁAiÀÄvï, G: ¥Á£ï±Á¥ï PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ  gÀÆ 1-00PÉÌ gÀÆ 80-00 PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹 ªÀÄlPÁ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ CAPÉ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À, ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £ÀqɬĹ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ: 2100/-, ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¹zÁUÀ . ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn ªÀÄvÀÄÛ ºÀtªÀ£ÀÄß  ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ªÀ: 29, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ (§ÄQÌ) EªÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.£ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ÀoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 75/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

J¸ï.¹./J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_
             ¢£ÁAPÀ 27-06-2012 gÀAzÀÄ 1) DmÉÆà wªÀÄä¥Àà, 2) wªÀÄä¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zÉÆqÀØ¥Àà£ÁzÀ 3) ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà, J®ègÀÆ eÁ-PÀÄA¨ÁgÀ, EªÀgÀÄ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆëAzÁ¸À, 51 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¯ÁzÁ¸Àj, G-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¨Á¬ÄzÉÆrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr mÁæöåPÀÖgÀ¤AzÀ n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©üêÀiÁAd£ÉÃAiÀÄå gÀªÀgÀÄ  vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV CªÀgÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä CfÓAiÀĪÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ MvÉÛ ºÁQzÀ CªÀ¢ü ªÀÄÄV¢zÉ ¤ÃªÀÅ ªÀÄvÁåPÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è n®ègï ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj CAvÁ PÉýzÁUÀ CªÀgÀÄ DvÀ£ÉÆA¢UÉ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ £ÁªÀÅ F ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÉÝêÀ¯Éà zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ eÁw JwÛ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBR¥ÁvÀUÉƽ¹ ¨ÉÃqÀPÉÆAqÀÄ w£ÉÆßà F zÁ¸ÀgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß VqÀPÉÌ PÀnÖ ºÁPÀgÀ¯Éà CAvÁ »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2012 PÀ®A. 447, 323, 504, 506 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹./J¸ï.n. ¦.J. PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ   186 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  28900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.