Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jul 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w: 

                                                                    

                §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà, 26 ªÀµÀð, ZÀ®ÄªÁ¢, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¨ÁzÀ°ð vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ C¼Àî¥Àà, 65 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÞ¤zÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1 ªÀµÀð¢AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ £Á£ÀÄ ¸ÁAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ 8-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÁzÀ°ð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ £É®Äè ºÀÄ°è£À ¨sÀtªÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀÄ°è£À ¨sÀt«UÉ ªÀÄÈvÀ ZÀ£ÀߥÀà£ÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ ¸ÀÄlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀÝ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 20/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹.  jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


        ²æêÀÄ»§Æ§¸Á¨ï vÀAzÉ C§ÄݯïUÀ¤ ªÀ:23 eÁ:ªÀÄĹèA G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ºÁUÀÆ UÀÄlPÁ w£ÀÄߪÀ ZÀl«zÀÄÝ, ¢ : 10-07-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00  UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀÝ ºÉä£À UÀĽUÉ ¥ÁPÉÃmï£ÀÄß PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è UÀÄlPÁ aÃn CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á¬ÄAiÀÄ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ wAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ DVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÀæUÉ ºÉÆÃV ¸ÉÃjPÉ DV , E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12-07-12 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ , ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw C«ÄãÁ¨ÉÃUÀA  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 14/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. jÃvÀå  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ.                                                                                          J¸ï. ¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ :_
               
              ¢£ÁAPÀ 12/07/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀªÀÄ£É £ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄB 40 ªÀµÀð GB MPÀÌ®vÀ£À ¸ÁB zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉøÁ¬Ä ¨ÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÁV ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ C®A¸Á§ EªÀ£ÀÄ §A¢zÀÄÝ DvÀ¤UÉ wªÀÄätÚ£ÀÄ vÀ£Àß §UÉÎ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß Rjâ¹zÀ DAzÀæzÀ gÀrØAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁj «µÀAiÀÄzÀ°è PÉmÁÖzÁV ºÉýzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß «ZÁj¹zÀPÉÌ ªÀiË£ÉñÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ  ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ wªÀÄätÚ¤UÉ  ªÀÄvÀÄÛ ©qÀ¸À®Ä §AzÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÁÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ªÉÄÊPÉÊ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ F ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 71/12. PÀ®A 324,504, ¸À»vÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹, J¸ï,n AiÀiÁPÀÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ 12-07-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-00 UÀAmÉUÉ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà eÁw £ÁAiÀÄPï ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð
GzÉÆåÃUÀ PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á : ºÁ¯Á¥ÀÆgÀÄ FvÀ£À  ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ºÀÄ°UɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁr eÉÆÃ¥ÀrAiÀÄ°è£À M¯É Dj¹ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ M¯ÉAiÀÄ°è£À ¨ÉAQ UÁ½¬ÄAzÀ CgÀ½ eÉÆÃ¥ÀrUÉ DPÀ¹äªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ 1) ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÁvÉæ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ C.Q.gÀÆ. 4500/-, 2) §mÉÖ §gÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁ¹UÉ C.Q.gÀÆ. 8000/-, 3) JgÀqÀÄ ©½ eÉÆüÀ C.Q.gÀÆ. 6000/-, 4) 4 aî §vÀÛ C.Q.gÀÆ. 4000/-, 5) MAzÀÄ eÉÆÃ¥Àr ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ C.Q.gÀÆ. 25,000/-, 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ, 5000/- MlÄÖ 52,500/-¸ÀÄlÄÖ DPÀ¹äªÁV ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁëöå£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ PÀ«vÁ¼À oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ªÀgÀ¢ ¸ÀASÉå 05/2012 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
 

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ ¢//zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀUÉÆÃmï ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ G;-ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á;- DPÀ¼ÀPÀÄA¦ FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DUÀ DPÉAiÀÄÄ  ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ªÀÄÄzÀUÉÆÃmï 35 ªÀµÀð eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ G;-MPÀÌ®vÀ£À ¸Á;-DPÀ¼ÀPÀÄA¦ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ¸Àé®à ¸À°UɬÄAzÀ EzÀÝ PÁgÀt EzÀ£Éß  CªÀ£ÀÄ vÀ¥ÀÄà w½zÀÄPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀªÀiÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ 11-07-2012 gÀAzÀÄ 17-00 UÀAmÉUÉ  gÀAzÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ ¹ÃgÉAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ¢£ÁAPÀ: 12.07.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:  63/2011 PÀ®A;-341 354 504 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.07.2012 gÀAzÀÄ   52  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9,600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.