Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

2 Jun 2014

Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ:- 01-06-2014 gÀAzÀÄ  J¯ÉPÀÆqÀèV UÁæªÀÄzÀ UÀÄgÀĪÀÄÆvÉð¥Àà vÁvÀ£ÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 35 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV 2) §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV 3) §¸ÀìtÚ vÀAzÉ UÁå£À¥Àà ªÀAiÀiÁ: 52 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: J¯ÉPÀÆqÀèV ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 3 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 900/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಾದಿ «PÀæªÀiï vÀAzÉ ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, eÁ-ªÀiÁ¢UÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-ºÉƸÀÆgÀÄ vÁ-f-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ¢£ÁAPÀ 31-05-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  gÀAzÀÄ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 1) ±ÁAvÀgÁd ¸Á-vÀ®ªÀiÁj 2) ªÀÄÄPÀæAiÀÄå ¸Á-D®ÆÌgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ವಿನಾಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಾ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ದುಖಃಪಾತಗೊಳಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 65/2014 PÀ®A 504, 323, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
            ಫಿರ್ಯಾದಿ ¸À°ÃA vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£À ¸Á§, ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð, eÁ-ªÀÄĹèA, G-¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj FvÀ£À ತಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಜಾಗದ ಸಂಬಂಧ ದಿನಾಂಕ 28-05-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಯಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಕೇಳೀದ್ದಕ್ಕೆ 1) ¹£ÀߪÀÅqÀÄ vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¸À¥Àà 2) £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ ¹£ÀߪÀÅqÀÄ 3) £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ ¨Á¬ÄUÀqÀØ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä J®ègÀÆ eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, ¸Á-vÀ®ªÀiÁj UÁæªÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼É®è ದಿನಾಂಕ 29-05-2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ, ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£ÉßJ £ÀA: 64/2014 PÀ®A 504, 323, 324, 506 gÉ/« 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.   
                   ¢£ÁAPÀ- 31-05-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ E¨Áæ»A vÀAzÉ: ¨ÁªÁ¸Á¨ï, 27ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: mÁåPÀÖgï qÉæöʪÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ.   FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À gÀªÉÄñÀ£ÉÆA¢UÉ CUÀ¹AiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀiÁµÉ ªÀiÁqÀvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆArzÁÝUÀ, ZÀAzÀæPÁAvÀgÀrØ vÀAzÉ: §£ÀߥÀàUËqÀ, ¸Á: ºÀÆ£ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ°èUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀߣÀÄß MzÀÄÝ ¸Á¬Ä¸ÀÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛzÁÝUÀ, dUÀ¼À DqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÉý ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä §AzÀÄ PÉýzÁUÀ DgÉÆæ ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ DPÉUÉ `` J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁPÉ §gÀÄ« ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ PÀÆqÁ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, PÉʬÄAzÀ zÀ©âzÁUÀ PɼÀUÀqÉ ©zÀÝ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨ÁªÀÅ §AzÀÄ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.100/2014. PÀ®A-504,323,325,354,506, L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt ªÀiÁ»w:-
            ದಿನಾಂಕ 01-06-2014 ರಂದು 5-45 ಪಿ.ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರತನ್ ರೈಸ್ ಮಿಲ್ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರವಿಕುಮಾರ ತಂದೆ ರುದ್ರಗೌಡ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಿಂಗಾಯತ್ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ: ಮೈಲಾಪೂರ್ ಕಾರಟಗಿ ಹತ್ತಿರ ತಾ: ಗಂಗಾವತಿ .FvÀ£ÀÄ ಲಿಂಗರಾಜನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-37 ವಿ-9902 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜವಳಗೇರಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ್ ತಂದೆ ಮಂಗೇಲಾಲ್ ಇನ್ನೊವಾಕಾರ್  ನಂ.ಕೆಎ-36/ಎನ್-5559 ನೇದ್ದವರ ಚಾಲಕ , ಸಾ: ಬಡಿಬೇಸ್ ಶಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ಸಿಂಧನೂರುFvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆಎ-36 ಎನ್-5559 ನೇದ್ದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂದು ಬಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮೂಗಿಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಕೈಗೆ , ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಬಲ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಲಿಂಗರಾಜನಿಗೆ ಹಣಗೆ, ತಲೆಗೆ, ಮೂಗಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.126/2014 , ಕಲಂ. 279 , 337 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.   

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.06.2014 gÀAzÀÄ 52 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8,600/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.