Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

3 May 2018

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦AiÀiÁð¢ wªÀÄäªÀé  UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ  ±ÁAvÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-65 eÁ- ªÀiÁ¢UÀ ¸Á- ºÀÄt¸ÀV vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ f¯Áè- AiÀiÁzÀVj FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð PÉÆlð£À°è ¥ÉÆæ¸É¸ï ¸ÀªÀðgï CAvÁ  FUÉÎ 06 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¹PÉÆAqÀÄ, zÉêÀzÀÄUÀðzÀ CA©PÁ £ÀUÀgÀzÀ CA¨Á¨sÀªÁ¤ UÀÄqÀÄ ºÀwÛgÀ ¨Á®AiÀÄå UÁtzÁ¼À EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUÉUÉ ¥ÀqÉzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, FUÉÎ MAzÀÄ ªÁgÀzÀ »AzÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁvÀ£Ár¹PÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ. ¢£ÁAPÀ 30/04/2018 gÀAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ-20-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À C½AiÀÄ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀå ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä  £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ,  DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ  £À£Àß°è ºÀt E¯Áè CAvÁ ºÉýzÀÄÝ,  DUÀ ¦AiÀiÁ¢zÁgÀ£À  C½AiÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ  ªÀÄzÀå¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÀt KPÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÀªÀ£É PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ,  DUÀ C¯Éè EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ  ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ ¯Éà ¨ÉƸÀÆr ¤Ã£ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §gÀÄwÛÃAiÉÄãÀÄ CAvÁ CAzÀªÀ£É  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹zÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹  vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÀÆ PÀÆqÀ ºÉÆqÉ §r ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß  C½AiÀÄ ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà ¸Á- PÀ£À¸Á« vÁ- °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ºÁ/ªÀ/ zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä  ¢£ÁAPÀ 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ  ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 259/2018 PÀ®A 354(©),323,504,506, L¦¹  PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.                                                    

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

ದಿನಾಂಕ.30-04-2018ರಂದು ರಾತ್ರಿ 7-00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ವಯ-29 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ನಾಯಕ ಉ:ಹಮಾಲಿಕೆಲಸ  ಸಾ:-ಮರಾಟ FvÀ£ÀÄ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಹನುಮಂತನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂಬರ ಕೆ.-01/ ಡಬ್ಲೂ-4574ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಬಲ್ಲಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಬಲ್ಲಟಗಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಟಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದು ಗಾಯಾಳುಗಳು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚೂರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ.ಮಾಹಿತಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ನೋಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA;108/2018 ಕಲಂ: 279.337,338 ಐಪಿಸಿ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ.      

ಮೃತ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ನಾಯಕ ಉ: ಒಕ್ಕುಲುತನ ಸಾ: ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿ ಇತನು ತನ್ನ ಪಲ್ಸರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆ.-36.ಸಿ 5575  ನೆದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಿರವಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮದುವೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಲು ಬಂದು ವಾಪಸ್ ದಿನಾಂಕ:-1-5-2018 ರಂದು ಸಂಜೆ 06-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಪಟಕನದೊಡ್ಡಿಗೆ ಅದೇ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಹೊರಟಿರುವಾಗ ಹಟ್ಟಿಕಡೆಯಿಂದ ಎದುರಾಗಿ ಬಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಂಬರ- ಕೆ.-36 ಎಫ್ -1018 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಬುಡ್ಡಪ್ಪ ಈತನು ಬಸ್ಸನ್ನು ಅತೀವೇಗವಾಗಿ,ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಸವರಾಜನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟ ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:109/2018 PÀ®A:279.304[] L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.         


PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦AiÀiÁ𢠪ÀĺÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï vÀAzÉ PÁ¯É ¦Ãgï ¸Á¨ï ªÀAiÀiÁ-28 eÁ- ªÀÄĹèA G- PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ¸Á- £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÉêÀzÀÄUÀð EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ºÉ¸Àj£À°è  2011 £Éà E¹éAiÀÄ°è PIAGGIO APE  CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-36 J-3138 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ  PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ,  vÁ£ÀÄ  ºÁUÀÆ vÀ£Àß  vÀªÀÄäA¢gÀÄ ºÀ½îUÀ½UÉ ºÉÆÃV PÁ¬Ä¥À¯Éè Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj CmÉÆzÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè  ºÁQPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀAzÀÄ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,
¢£ÁAPÀ 21/04/2018 gÀAzÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀAvÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè Rjâ ªÀiÁr , CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀªÀÄä  CAUÀrUÉ vÀAzÀÄ ºÁQ, CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr gÁwæ 08-30 UÀAmÉUÉ PÁ¬Ä¥À¯Éè CAUÀrUÉ ©ÃUÀªÀ£ÀÄß ºÁQ CAUÀr ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀ CmÉƪÀ£ÀÄß vÁ£ÀÄ vÀªÀÄä  ªÀÄ£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¹, ©ÃUÀ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV vÁ£ÀÄ, vÀ£Àß  vÀªÀÄä ªÀĺÀäzï gÀ¦Ã, E£ÉÆߧâ vÀªÀÄä ºÀĸÉÃ£ï ¥ÁµÁ, vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¨sÁ£ÀÄ ¨ÉÃUÀA J®ègÀÆ Hl ªÀiÁr gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22/04/2018 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  ¨É½UÉÎ 04-00 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ, PÁ®Ä ªÀÄrAiÀĮĠ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ  ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ PIAGGIO APE  CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-36 J-3138 PÁtzÉà EzÁÝUÀ, UÁ¨sÀjAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ £ÉÆÃrzÀÄÝ,  CmÉÆ PÁtzÉà EzÁÝUÀ,  ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä, vÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß J§â¹, CªÀjUÀÆ PÀÆqÀ vÀªÀÄä CmÉÆ PÁtzÉà EzÀÝ «µÀAiÀÄ w½¹, vÁ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ°è J¯Áè PÀqÉ wgÀÄUÁr £ÉÆÃrzÀÄÝ,  CmÉÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ  ¦AiÀiÁ𢠠ªÀÄvÀÄÛ ¦AiÀiÁ𢠠vÀªÀÄä ªÀĺÀäzï gÀ¦ü ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/04/2018 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä  CAUÀrUÉ  ¨ÉÃPÁzÀ PÁ¬Ä¥À¯Éè vÀgÀ®Ä  zÉêÀzÀÄUÀðzÀ°è ¨ÉÃgÉ CmÉƪÀ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ±ÀºÁ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV, ±ÀºÁ¥ÀÄgÀ°è PÁ¬Ä¥À¯Éè Rjâ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CmÉÆzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀwÛUÀÄqÀÆgÀ ©ÃgÀ£ÀÆgÀ PÁæ¸À ªÀÄzÀå §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è  AiÀiÁªÀÅzÉÆ CmÉÆ ¤AvÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ PÀArzÀÄÝ,  DUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  CmÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀĪÀAvÉ ºÉý, ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀªÀÄä  E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è  ¤°è¹zÀ CmÉƪÀ£ÀÄß £ÉÆÃrzÀÄÝ,  CzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À  vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ CmÉÆ DVzÀÄÝ,  CmÉÆzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°UÀ¼ÀÄ, EAf£ï ,CmÉÆPÉÌ C¼ÀªÀr¹zÀ ¨Áålj PÁt°¯Áè. 1)CmÉÆzÀ ªÀÄÆgÀÄ UÁ°UÀ¼À CQ-10,000/- gÀÆ,  2) CmÉÆzÀ EAf£ï  C.Q-10,000/- gÀÆ, 3) CmÉÆPÉÌ C¼ÀªÀr¹ ¨Áålj C.Q 5000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀªÀÅ¢zÀÄÝ, »ÃUÉ MlÄÖ 25000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ CmÉÆzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß  AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/04/2018 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 22/04/2018gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è  CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ  PIAGGIO APE  CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-36 J-3138 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀwÛUÀÆqÀÄgÀÄ- ©ÃgÀ£ÀÆgÀÄ PÁæ¸ï ªÀÄzÀå §gÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢AiÀÄ°è §gÀĪÀ MAzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CmÉƪÀ£ÀÄß ¤°è¹ CmÉÆzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ F ¢£À ¢£ÁAPÀ 01/05/2018 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ  vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ ºÁdgÁV £À£Àß vÀªÀÄä£À ºÉ¸Àj£À°ègÀĪÀ ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀj «Ä²ævÀ PIAGGIO APE  CmÉÆ £ÀA§gÀ PÉJ-36 J-3138 £ÉÃzÀÝgÀ°è£À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ PÀ¼ÀîgÀ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ºÀZÀÑ®Ä PÀ£ÀßqÀzÀ°è UÀtQÃPÀÈvÀ ªÀiÁrzÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥ÉưøïoÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 260/25018 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.
                                                                       
                          AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-         
¦ügÁå¢ ²æêÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà 35ªÀµÀð,eÁ- ªÀÄrªÁ¼À, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á- £ÁUÀqÀ¢¤ß  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀiÁrzÀ PÉÊ ¸Á®¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ FUÉΠ MAzÀÄ wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV J¯ÉèAzÀgÀ°è wgÀÄUÀqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ-29/04/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ MzÁÝqÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¹gÀªÁgÀ¢AzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£À jªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ-01/05/2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-00 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. UÀAqÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 04/2018 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦ ¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
      ದಿನಾಂಕ:30.04.2018 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೀರೋ ಪ್ಲಜರ್ ಸ್ಕೂಟಿ ನಂ. ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸು ನಂ. MBLJF16EMGGA03450 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿರ್ಯಾದಿ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ UËqÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ£ÀUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì:50 ªÀµÀð eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀÄrºÁ¼À FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಹುನಗುಂದ ಸಮೀಪ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶ ಡಾಬಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚರ ಅಂಗಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಸ್ಕೂಟಿ ನಿಂತಿದ್ದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಪಂಚರ ಹಾಕಿಸಲು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ  ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ  ಹುನಗುಂದ ಮತ್ತು ವಿಜಾಪೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೆ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮಗಳಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗರುತ್ತದೆ.  ಕಾರಣ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇವರು ದ್ವಿತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೇಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುತ್ತಾಳೆ ಕಾರಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2018  PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ಪ್ರಕರಣದ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

1
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À
C£ÀߥÀÆtð vÀAzÉ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ UËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì:18, G: ¦.AiÀÄÄ.¹ «zÁåyð ¸Á:  UÀÄrºÁ¼À UÁæªÀÄ
2
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ
CAzÁdÄ JvÀÛgÀ 4 ¦Ãmï 2 EAZÀÄ, PÉA¥ÀÄ §tÚ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, GzÀÝ ªÀÄÆUÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀj PÀÆzÀ®Ä, ºÉÆÃUÀĪÁUÀ  ¦APÀ PÀ®gÀ ZÀÆrzÁgÀ, ¨ÁèPÀ ¥ÁåAl ªÀÄvÀÄÛ ¦APÀ PÀ®gÀ ªÉî ºÁQPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2018 gÀAzÀÄ 43 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8200/- gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.