Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

13 Jun 2017

Reported Crimes¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.
     ªÀÄÈvÀ ±ÀPÀÄAvÀ® vÀAzÉ: ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁåwæ, 18ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ. FPÉAiÀÄÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ CAUÀ«PÀ®vÉ EzÀÄÝ FPÉAiÀÄÄ 10 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥sɯï DVzÀÄÝ, ªÀÄÄA¢£À ¢£ÀUÀ¼À°è vÀ£Àß ¨sÀ«µÀåzÀ §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ aAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉ ¨sÀ«µÀåzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä EgÀzÉà EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è vÀ£ÀUÉ E£ÀÆß PÀµÀÖªÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 04/06/2017 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ªÉÄJuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ vÁ£Éà ¤ÃgÀÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ £ÀA¢¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ: §¸Àì¥Àà ªÀiÁåwæ, 48ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: PÉÆ¥ÀàgÀ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÄ PɼÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃr aQvÉìUÉAzÀÄ D¸ÀàvÉæUÀ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11/06/2017 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/2017 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁgÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w.

     ದಿನಾಂಕ:12.06.17 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರುದಾರ ಲಕ್ಷ್ಯಾಪತಿ ತಂದೆ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ನಾಯಕ 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಮಾಣಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ.ಆಶಿಹಾಳತಾಂಡ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 11-06-2017 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಗಾಯಾಳು ತಿಪ್ಪಣ್ಣನು ತಮ್ಮ ಡ್ರಿಮ್ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆಎ-36/ಇಬಿ-0428 ನೇದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭಯ್ಯಾಪೂರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಭಯ್ಯಾಪೂರ ಕಡೆಗೆ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ  ಆರೋಪಿ ತುಳಜರಾಮ ತಂದೆ ರಾಜಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ ಸಾ.ಗುರುಗುಂಟ ಈತನು  ಟಾಟಾ ಎಸಿ ನಂ. ಕೆಎ-36/ಬಿ-4146 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಎಡಗಡೆ ಭುಜಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ರಕ್ತಗಾಯ, ಬೆನ್ನಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಎದೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದತು.ನಂತರ ತಾನು  ಗಾಯಗೊಂಡ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲು ಕೆರೋಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಲು ತಡವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆಂದು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 116/2017 ಕಲಂ 279,338 .ಪಿ.ಸಿ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É,ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-      
     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ :12.06.2017 gÀAzÀÄ 138 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 24,100/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.