Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

27 Apr 2019

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

ಡಿ.ಪಿ. ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣದ ಮಾಹಿತಿ.

¢£ÁAPÀ: 27.04.2019 gÀAzÀÄ 13:00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ü D¬Ä±Á ¤Rvï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ gÁeï ¸Á:  AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ¸À¥sÀðgÁeï FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÉýzÀAvÉ ªÀgÀ¤UÉ gÀÆ. ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, ªÀÄvÀÄÛ 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÄ CAzÁdÄ MAzÀÄ ®PÀëÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ wAUÀ¼ÀªÀgÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ZÉ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ 01 FvÀ£ÀÄ ¥Àæw¤vÀå ºÉÆqÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ, mÁZÀðgï ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä C¥Àà CªÀÄä£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV E£ÀÄß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀÄvÀÄÛ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß DPÉAiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ªÀiÁvÀ£Ár¸À®Ä ©qÀÄwÛgÀ°¯Áè. FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ SÁf ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV gÁf ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄ£ÀB UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ, D PÁ®PÉÌ DgÉÆæ £ÀA: 1 FvÀ£ÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉà ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À PÉ®¸À¢AzÀ §AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÁ£Éà vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀzÀ ¢£ÀUÀ¼À°è ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ EqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ  DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÁUÀ CªÀgÀÄ E£ÀÄß JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt PÉÆlÖgÉ §gÀÄvÉÛêÉ. E®è¢zÀÝgÉ §gÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀzÀPÀët QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. EzÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÁ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ, FUÉÎ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:10.04.2019 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  F §UÉÎ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ «ZÁj¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄ»¼Á ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 26/2019 PÀ®A: 498(J), 323. 504. ¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3. 4 r¦ DPïÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      
ದಿನಾಂಕ  27-04-2019 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12-30  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಾಂತಮ್ಮ ಗಂಡ ಗಣೇಶ ವಯಾಃ 37 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಲಮಾಣಿ ಉಃ ಹೊಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾಃ ನೀರಮಾನ್ವಿ ತಾಂಡಾ ತಾಃ ಮಾನವಿ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ತನ್ನ ಗಣಕಿಕೃತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು  ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ  ತಮ್ಮ ತಾಂಡಾದ ಗಣೇಶ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು  ಮದುವೆಯಾಗಿನಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಫಿರ್ಯಾದಿರಾಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಈಗ್ಗೆ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂದು ವಿನಾಃ ಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು''  ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ  ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಸೂಳೇ ''  ಅಂತಾ ಬೈಯುವುದು ಅಲ್ಲದೇ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ 26-04-2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 10-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು '' ಏನಲೇ ಚಿನಾಲಿ ಸೂಳೇ ನಾನು ಕುಡಿದು ನಿನಗೆ ಹೊಡಿತಿನಿ ಅಂತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನಲೇ ಯಾರು ಬಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೇ ಈಗ ನೋಡುತ್ತಿನಿ''  ಅಂತಾ ಬೈದು ಫಿರ್ಯಾದಿರಾಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಕೈಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ. ಮೈ ಕೈಗೆ ಹೊಡೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ  ಅಂತಾ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಗಂಡ ಗಣೇಶ ಈತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 90/2019 ಕಲಂ 498 () 504.323.506 .ಪಿ.ಸಿ   ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.