Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

5 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀå CrØ CqÀvÀqÉ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                    ¢£ÁAPÀ 02-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JA. ²ªÀ§¸ÀtÚ ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥ÁæzÉòPÀ ªÀ®AiÀÄ ªÀiÁ£À«. EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 gÀ°è RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 2 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ  DªÉÄUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ®Æ vÀAzÀÄ »rzÀÄ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  CgÀtå C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹ PÉ®ªÀÅ DªÉÄUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ PÉ®ªÀÅ DªÉÄUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 351/2012 PÀ®A. 504,353, gÉ/« 34 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 04-12-2012 gÀAzÀÄ 5-30 ¦..JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀPÁåA¦£À ¸ÀĨÁâgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀÞ¼ÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ  zÀÄAqÀUÉ PÀĽvÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ ¢AzÀ CAzÀgï-¨ÁºÀgï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ 1) ¥ÀzÀä£Á§£À £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt 51 ªÀµÀð, ±ÉlÖgÀ,
MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ2) ºÉƸÀUÉÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ 35ªÀµÀð eÁw, PÀÄdgÀħgÀ,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁB ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 3) ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀäAvÀ 45ªÀµÀð, ªÀiÁ¢UÀ, PÀÆ°PÉ®¸À,¸ÁB ¸ÀÄPÁ®¥ÉÃmÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 4) gÀ«vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 30ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBªÀÄ»§Æ§PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 5) ZÀAzÀæUËqÀ vÀAzÉ §¸À£ÀUËqÀ 39ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À£ÉzÀݪÀgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ, ¸À¢æAiÀĪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 2,500/-, 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, G½zÀ E§âgÀÄ  ¥ÀgÁj EgÀÄvÁÛgÉ. C°èAzÀ ¦.J¸ï.L ªÀgÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ  d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  352/2012 PÀ®A. 87 PÉ.¦. DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ :03-12-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆ®¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆ®¥À°è UÁæªÀÄ vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉõÀ¢AzÀ DvÀ£À  HgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀzÀªÀgÉ DzÀ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä DvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DPÉUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÁåqÀj CAvÁ CAzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ J¼ÉzÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 178/2012 PÀ®A. : 143,341..323,504,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆAqÀÄzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¢£ÁAPÀ :03-12-2012 gÀAzÀÄ 19-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÉÆ®¥À°è UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ²æêÀÄw zÉêÀªÀÄä UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ªÀAiÀÄ:45 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÉÆ®¥À°è UÁæªÀÄ vÁ:°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ   FPÉAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸À¢jAiÀĪÀ£ÀÄ J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁPÉ ºÉÆUÀÄwÛAiÀiÁ, CAvÁ dUÀ¼Á vÉUÉAiÀÄ®Ä, EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀgÀÄ ªÀiÁ£À¥Àà£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è°è J¯Éà ¸ÀÆ¼É CAvÁ CAzÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉÃgÀUÀ£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ J®ègÀÆ DPÉAiÀÄ  PÀÆzÀ®è£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁrzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ G½zÀ J¯ÁègÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ºÀlÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 177/2012 PÀ®A. : 143,341.354.323,504,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  05.12.2012 gÀAzÀÄ 49 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.