Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Jun 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¢£ÁAPÀ: 17.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀAoÉÃ¥Àà vÀAzÉ/UÀAqÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ : ºÀj±ÀÑAzÀæ¥Àà ¸Á||ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀmÉÆÖt CAvÁ ªÀÄvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ®Qëöäà UÀAqÀ gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥À¯ÉêÀÄä vÀAzÉ PÀƨÉÃ¥Àà PÀAoÉÃ¥Àà ¤UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀgÉ £ÀªÀÄä DmÉÆà UÁrUÉ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄUÉ wgÀÄUÁqÀ®Ä eÁUÉ EgÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt PÀmÉÖAiÀÄ£ÀÄß PÀlÖ¨ÉÃqÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ. £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ PÀnÖPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ºÁUÉAiÉÄ ªÀiÁwUÉ ªÀiÁvÀÄ ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÄAl¤zÀÝgÀÄ PÀÆqÁ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ DvÀ£À §®UÀqÉ §ÄdPÉÌ & JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ EzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 59/2012 PÀ®A; 504.323.324 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ:- 16-06-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30 UÀAmÉUÉ ²æà £ÁvÀªÀÄä UÀAqÀ: £ÁªÀÄ¥Àà, ªÀAiÀÄ: 30ªÀµÀð, eÁ: ®ªÀiÁtÂ, G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: §AqÉUÀÄqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄ£ÁAiÀÄÌvÁAqÀ, vÁ: zÉêÀzÀÄUÀÀð FPÉAiÀÄÄ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ: ²æà £ÁªÀÄ¥Àà @ £ÁªÀÄtÚ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ FUÉÎ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¯Á®Ä£ÁAiÀiïÌ vÁAqÀzÀ PÀjªÉÆãÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è mÁåPïÖgï n®ègï ºÉÆqÉ¢zÀÝ ºÀt 5,300/- gÀÆ. PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ, PÀjªÉÆ£À¥Àà vÀAzÉ: nÃPÀ¥Àà, ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: ¯Á®Ä£ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ §AqÉUÀÄqÀØ FvÀ£ÀÄ ¤ªÀÄUÉ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ E®è CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉ¢zÁÝUÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ¹ÃvÁgÁªÀÄ, w¥ÀàtÚ, ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¹ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝgÀÄ £ÁvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §AqÉUÀÄqÀØ vÁAqÀzÀ ¸ÀgÀPÁj QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ, CªÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §ArUÀÆl »rzÀÄPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ §Ar UÀÆl¢AzÀ £ÁvÀªÀÄä¼À UÀAqÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀqÉ ¨É¤ßUÉ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.94/2012 PÀ®A, 324 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. . ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄvÀß: ¢£ÁAPÀ:17-06-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 13-00 UÀAmÉUÉ PÁªÀå UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ,25ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ªÀIJºÁ¼À. FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ a£ÀߥÀà,28ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ a£ÀߥÀà,30ªÀµÀð,eÁ:°AUÁAiÀÄvÀ,¸Á:ªÀIJºÁ¼À.EªÀjUÉ vÀ£ÀUÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ PÉÊUÀqÀzÀ ºÀt gÀÆ.5,000/- UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ªÉÄÊPÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr C¥ÀªÀiÁ£À UÉƽ¹zÀÝ®èzÉà fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ.UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A: 341, 323, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_ ¢£ÁAPÀ:-17/06/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® UÉÆãÁégÀ ºÀ¼ÀîzÀ°è PÉÆý ¥ÀAzÀå £ÀqÉ¢zÉ CAvÁ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀPÉ ºÉÆÃV PÉÆý ¥ÀAzÀåzÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ CªÀÄgÀAiÀÄå vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà UÉÆçâgÀPÀ¯ï 42 ªÀµÀð,eÁ;-£ÁAiÀÄPÀ,G:-PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á;-GªÀĽ ºÉƸÀÆgÀÄ. vÁ;-ªÀiÁ¤é ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 -d£À d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ E£ÀÆß½zÀªÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ.¹QÌ©zÀݪÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 9633/-gÀÆ¥Á¬Ä,..5-ºÀÄAdUÀ¼ÀÄ CA.Q.730/-,.2-ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ CA.Q.1000/-,.2-¸ÀtÚ PÀ©âtzÀ ZÁPÀÄUÀ¼ÀÄ CA.Q.E¯Áè.,.1-§eÁeï r¸À̪Àj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï.£ÀA.PÉ.J.36-«-5847. CA.Q.25,000/- d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸À oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 86/2012. PÀ®A.87,93.PÉ.¦.AiÀiÁåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 11-J¤ªÀįï PÀÆæAiÀiÁ°n ¦æªÉãÀµÀ£ï AiÀiÁåPïÖ-1996 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. . ¢£ÁAPÀ: 17.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£À« - aPÀ®¥À«ð gÉÆÃr£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ.) ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ AiÀiÁPÀƧ C°, 30 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ¯Áj ªÉÄPÀ£ÁEPï ¸Á: £ÀªÀiÁdUÉÃj UÀÄqÀØ ªÀiÁ£À« ºÁUÀÆ EvÀgÉ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5810/- ªÀÄvÀÄÛ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 99/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- C¸Àävï UÀAqÀ ªÀÄĸÁÛ¥sÀ, 21 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV MAzÀÄ ªÀµÀðªÁVzÀÄÝ UÀAqÀ ºÉAqÀgÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁV C£ÉÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ UÀAqÀ£ÀÄ FUÉÎ 15 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉAqÀw ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀéAvÀ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÀAzÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ PÀgɬĸÀ®Ä 3 ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆüÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼À UÀAqÀ£À£ÀÄß ¨ÉÃUÀ£É PÀj¸ÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢: 17-06-2012 gÀAzÀÄ 6-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ Qæ«Ä£Á±À OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉ ºÉʪÀÄzï C° vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§, 43 ªÀµÀð, ªÀÄĹè. MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÀnÖ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 16/2012 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. gÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.06.2012 gÀAzÀÄ 66 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,100 /_ gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.