Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

31 Mar 2012

Reported CrimesªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ F PɼÀV£ÀAwzÉ PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À ¨sÁªÀavÀæ

¢£ÁAPÀ: 26-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄ»§Æ¨ï PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸Á§tÚ ªÀAiÀÄ:15ªÀ, FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ «ÃgÉñï£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ¢®è E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÀÄqÀÄQPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAfêÀ¥Àà E§âgÀÆ ¸Á: D£ÁºÉƸÀÆgÀÄ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÉêÀgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ, C°è ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ dmÉÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 26, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆÃgɨÁ¼À FvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV UÁr PÉýzÀÄÝ, CzÀPÉÌ DvÀ£ÀÄ UÁr PÉÆqÀĪÀ¢®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁC ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 62/12 PÀ®A. 504, 324, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ:-30-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸ÉʧtÚ vÀAzÉ: ®PÀëöät, 45ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉgÀÄ, G: ¯Áj ZÁ®PÀ, ¸Á: ¢¤¹, vÁ: f: UÀÄ®§UÁð ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯ÁjZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¯ÁjUÀ¼À°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAzÀÄ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀÆ«£ÀqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀV FvÀ£ÀÄ ¸ÉʧtÚ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤°è¹ ¤ÃªÀÅ CPÀæªÀĪÁV G¸ÀÄPÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛ¢Ýj CzÀPÁÌV ¤ÃªÀÅ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆrj CAvÁ CA¢zÀÝ®èzÉ ¸ÉʧtÚ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀ gÁAiÀÄ°ÖUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ CªÁZÁåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ºÉzÀj¹, ¨sÀAiÀÄ¥Àr¹ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 44/2012 PÀ®A. 384 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¢£ÁAPÀ: 30-03-2012 gÀAzÀÄ 7-30 ¦.JA.PÉÌ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ -¹gÀÄUÀÄ¥Áà gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¦£À ºÀ¼É ¥ÀæUÀw UÁæ«Ät ¨ÁåAQ£À ªÀÄÄAzÉ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ FvÀ£ÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ M§â ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¹AzÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ ¹gÀÄUÀÄ¥Áà PÀqÉUÉ CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ gÁªÀiÁAd£ÉAiÀÄ ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ vÀ®UÉ, §®UÀqÉ PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄ¯É PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ JqÀUÀqÉ ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÁ®Ä »A§qÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÁ®Ä ªÀÄÄj¢vÀÄÛ. JqÀUÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀݪÀÅ. JgÀqÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÁ®ÄUÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. lPÀÌgï PÉÆlÖ ©½ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ¹gÀÄUÀÄ¥Àà PÀqÉUÉ ªÉÃUÀªÁV Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2012 PÀ®A. 279, 304 [J] L¦¹ ºÁUÀÆ 187 L.JA.« AiÀiÁåPïÖ£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
§¸Àì¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà vÉÆüÀ¢¤ß ©eɦ 48 ªÀµÀð.eÁ:-PÀÄgÀħgÀÄ,G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á;UËqÀ£À¨sÁ« PÁåA¥À FvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ CAiÀÄåtÚ UÁ½ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 11-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁ;-PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á:-UËqÀ£À¨sÁ« EªÀjUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ºÉÆÃzÀ PÀmÉÖ§¸ÀªÉñÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄÆ»PÀ «ªÁºÀzÀ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉAiÀÄ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÆ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀjzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ;-29/03/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸Àì¥Àà£ÀÄ §»zÉÃð±ÉUÉ ºÉÆÃV ªÁ¥Á¸À vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ DvÀ£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°.ªÀÄZÀÄÑ ¯ÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄaѤAzÀ, gÁr¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2012,PÀ®A.143,147,148,504,323,307,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆÃArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 30-03-2012 gÀAzÀÄ 11-30 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ®°vÀªÀÄä UÀAqÀ PÀgÉÃUËqÀ, 30 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ¸ÉÆêÀÄ°AUÉñÀégÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ EgÀĪÀ vÀ£Àß SÁ° eÁUÉAiÀÄ°è zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÁªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: ªÀÄÄPÀÄÌAzÀ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ eÁUÉAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ FPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 87/2012 PÀ®A. 341, 504, 506, gÉ.«. 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ªÀAiÀiÁ:40 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ G:PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:CvÀÆßgÀÄ vÁ:ªÀiÁ¤é FvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ vÀAzÉ dħ®¥Àà PÉÆqÉ¯ï ªÀAiÀiÁ:65 ªÀµÀð eÁ:ZÀ®ÄªÁ¢ ¸Á:CvÀÆßgÀÄ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ PɪÀÄÄä zÀªÀÄÄä gÉÆÃUÀ EgÀĪÀ ¤«ÄvÀÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ:27-03-201gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1300 UÀAmÉUÉ f¯Áè D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ PÀgÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÁqÀð £ÀA: 52 gÀ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:28-03-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 2030 UÀAmɸÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÀzÀj vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄÄ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. F ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è qÁ:dUÀfêÀ£ÀgÁªÀiï ºÁUÀÄ ¸ÁÖ¥sÀð £À¸ïð PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÀÄÝ, EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV vÀªÀÄUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ w½¹zÀÄÝ, C®èzÉà vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ CvÀÛ EvÀÛ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè. ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ DAiÀiÁ HgÀÄUÀ½UÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr PÉüÀ¯ÁV E°èAiÀĪÀgÉUÉ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀÄ¢¯Áè. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:21/2012 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
.

²æÃ.ªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð.eÁ:-£ÁAiÀÄPÀ,G:-ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À.¸Á;-gÁUÀ®¥À«ð FPÉAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð.eÁ:-ªÀÄrªÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6-d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:-gÁUÀ®¥À«ð EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ, §¸ÀªÀ FvÀ£ÀÄ AiÀÄ®èªÀÄä¼À UÀAqÀ¤UÉ ¤£Àß ºÉAqÀw ¨ÉgÉÆçâ£ÉÆA¢UÉ EzÁÝ¼É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ F §UÉÎ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉýzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ AiÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ §¸ÀªÀ FvÀ£À£ÀÄß ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ §¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.03.2012 gÀAzÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉà DPÉUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉåzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ¢£ÁAPÀ: 30.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ÀUÀÄ£Éß £ÀA: 52/2012,PÀ®A.143,147,504,323,506. ¸À»vÀ 149 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ
UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ DzÀ¥Àà 38 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: DªÀÄ¢ºÁ¼À FPÉUÉ FUÉÎ 18 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DzÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà 40 ªÀµÀð PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉUÉ gÀ«ZÀAzÀæ 12 ªÀµÀð, ²ªÀgÁd 16 ªÀµÀð JA§ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ.ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁUÀĪÀgÉUÀÆ ZÀ£ÁßVzÀÄÝ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ DPÉUÉ ºÉÆr §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀ£ÀÄ.¢£ÁAPÀ 26-03-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DPÉAiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ DzÀ¥Àà£ÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ £À£Àß° ºÀtè E®è CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DvÀ£ÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ §rUɬÄAzÀ DPÉAiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ. «£ÁBPÁgÀt ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄvÁÛ ¢£Á®Ä ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ¢£ÀoÀAPÀ: 30.03.2012 PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄ°AzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ C.¸ÀASÉå 46/12 PÀ®A.498(J) £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.03.2012 gÀAzÀÄ 93 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 17,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.