Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

29 Jun 2012

Reported Crimes


                                     

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
                                                               
    
      UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ :27-06-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ   ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå ªÀ:40 eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ªÀ:49 d:°AUÁAiÀÄvÀ G:ºÀ.a.UÀ.£ËPÀgÀ ¸Á:PÉÆÃoÁ UÁæªÀÄ  FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£ÀÄ  ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ ªÀiÁåQìªÉÆà UÁrUÉ PÀnÖUɬÄAzÀ §rzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ MzÀgÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ  AiÀiÁPÀ¥Àà £ÀªÀÄä UÁrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ K£À¯Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼Éà CAvÁ CAzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄå°èzÀÝ eÁ° PÀnÖUɬÄAzÀ MªÀÄä¯Éà PÀÄrzÀ ¤±ÉAiÀÄ°è ü vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨Áj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£ÀÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA: 71/2012 PÀ®A. 324, 504, L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

EvÀgÉ L.¦.¹.:_
                 ºÀ¸ÀÄߢÝãï vÀAzÉ  ªÉÆûAiÀÄÄ¢ÝÃ£ï ¸Á; qÁår PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À°è ªÀÄĸÀÛ¥sÁ FvÀ£ÀÄ C¹¸ÉÖAmï CAvÁ F§UÉÎ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.£ÀªÀÄä £ÁµÀ£À¯ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «vÀgÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ J¯Áè ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛzÀÝ£ÀÄ.DPÉÆÖçgï 2011 gÀ°è eɸÁÌA E¯ÁSɬÄAzÀ mÁæ£ïì ¥sÁªÀiïð £À D¬Ä¯ï 200 °Ãlgï £À 23 ¨ÁågÀ¯ï C.Q.gÀÆ: 2;30,000/- UÀ¼À ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀAzÀÄ PÉÃgï £À°è EnÖzÀÝ£ÀÄ. ªÀÄvÀÄÛ 3.5 l£ï C®Ä«Ä¤AiÀĪÀiï ªÉÊgï ¸ÀºÀ EvÀÄÛ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ ¢: 02.11.2011 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä PÉÃgï £À°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV EgÀ°®è. CªÀÅUÀ¼À §UÉÎ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ¤UÉ PÉýzÀgÉ ¸ÀªÀÄ¥ÀðªÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ°®è CA¢¤AzÀ PÉ®¸À ©lÄÖ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 20.06.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.30 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä £ÁåµÀ£ï mÁæ£ïì PÉÃgï £À ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ, £ÀĵÀgÀvï £ÁAiÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÀæªÀiï EªÀgÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¯ÉPÀÌ ¥ÀvÀæ PÉüÀÄwÛÃAiÀiÁ CAvÁ CAzÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £À£ÀߣÀÄß F ªÀÄÆgÀÄ d£À vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¯ÉPÀÌ¥ÀvÀæ PÉðzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀiÁå£ÉÃdgï ªÀĺÀäzï ¸Áfzï£À£ÀÄß ªÀÄÄV¹©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 28.06.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/2012 PÀ®A: 341,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ ¤zÉÃð²vÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                ²æêÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAfêÀAiÀÄå ¸Á: §®èlV  FPÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¹gÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §®èlV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 164/ J¥sÀävÀÄÛ 164/eÉ d«ÄãÀÄUÀ¼À£ÀÄß ZÉ£ÀߥÀà  EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 10.09.2009 gÀAzÀÄ J¸ï.©ºÉZï. ªÀiÁ£À«AiÀÄ ¨sÁµÁ (gÀÆ:100/-)PÁUÀzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆøÀ¢AzÀ SÉÆnÖ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀݪÁV SÉÆnÖ zÁR®qÀUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ ªÉÆøÀ¢AzÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀºÀPÀj¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ¸À°è¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 72/2012 PÀ®A: 419,420,465,467,468 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:     
        gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.06.2012 gÀAzÀÄ   181 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  27700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.