Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

22 Aug 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w_  

              ¢£ÁAPÀ: 20.08.2012 gÀAzÀÄ ²æà GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á: KUÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J 36/PÉ-9735 C.Q.gÀÆ: 20000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß f¯Áè ªÀĺÁvÀä UÀA¢ü QæÃqÁAUÀtzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV ªÁQAUï ªÀiÁr ªÁ¥Á¸ï §ªÀÄzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è £ÀAvÀgÀ ¸ÉßûvÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀjUÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «ZÁj¹zÀÄÝ ¹UÀzÉà EzÀÄzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 78/2012 PÀ®A:¥sÀ 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-      
               ²æäªÁ¸ÀgÁªï vÀAzÉ ©üêÀıÉãï gÁªï , 42 ªÀµÀð, ¨ÁæºÀät , JgÀqÀ£Éà zÀeÉðAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ21.08.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¹ì£À°è gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÉʨÁeï ¥Á±Á vÀAzÉ ¹gÁeï ¥Á±Á ¸Á: ªÀiÁ£À« FvÀ£ÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr  PÉ®¸À«zÉ §¹ì¤AzÀ E½ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ PÀ®Æèj£À°è E½zÁUÀ DvÀ£ÀÄ C®èUÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ CªÀjPÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À« ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ vɯÉUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ DvÀ£ÀÄ £É®PÉÌ ©¢zÀÝjAzÀ §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ §® CAUÉÊUÉ vÉgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 149/2012 PÀ®A: 341,504,323 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

             ¢£ÁAPÀ:- 21-08-12 gÀAzÀÄ ²æêÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ: AiÀÄ®è¥Àà CA©UÉÃgÀ, 30ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgï, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÉV ªÀiÁªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAl ºÉÆr¸À¯ÉAzÀÄ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ¸ÀÆUÀÄgÀrØ J£ÀÄߪÁvÀ¤UÉ ºÀt PÉÆlÄÖ §A¢zÀÄÝ, DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAmÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä mÁåPÀÖgï£ÀÄß PÀ½¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ ¸ÀÆUÀÄgÀrØUÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄÄ AiÀiÁPÉ mÁåPÀÖgï PÀ½¸À¨ÉÃqÁ CAvÁ ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ,  ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ®èªÀÄä¼ÀÄ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw £ÁUÀªÀÄä E§âgÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®£ÀÄß »rzÀÄ J¼ÉzÁr DPÉAiÀÄ  CvÉÛAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤Ã°è¹ DPÉUÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 126/2012 PÀ®A, 341,504,323,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,     
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ 1]  ¸Á§tÚ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà  UÉÆøÀ¯ï, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ 2], wªÀÄätÚ vÀAzÉ gÀªÀÄUÀ¥Àà UÉÆøÀ¯ï £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢3] gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå, £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: GAZÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«4] ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: GAZÀqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆøÀ¯ï ¸Á: £ÀPÀÄÌA¢ FvÀ£À ªÉÄð£À zÉéõÀ¢AzÀ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆr §AzÀªÀgÉà CzÀgÀ°è ¸Á§tÚ£ÀÄ K£À¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ ºÉÆ®zÁUÀ ¥Á®Ä PÉýÛAiÉÄÃ£É¯É CAvÁ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©¢zÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÀiÁ£À±ÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ Nr §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÁUÀ ªÀĺÉñÀ£ÀÄ DPÉUÉ F ¸ÀÆ¼É ©r¸À®Ä §AzÁ¼À CAvÁ CªÀÄzÀÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ CPÉAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆQzÁUÀ CPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀݼÀÄ DUÀ ªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÀ¥Àà PÀÆr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ   E§âgÀÄ PÀÆr PÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄ« E£ÀߪÉÄä ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¤Ã£ÀÄ PÉüÀ®Ä §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 150/2012 PÀ®A: 504.323.324.506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                 ¢£ÁAPÀ:20.08.2012 gÀAzÀÄ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ: G¥ÁàgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ±Á¹Ûç PÁåA¥ï vÁ: ªÀiÁ£À«.FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä PÁåA¦£À°è  UÀAUÁzsÀgï gÉrØ EªÀgÀ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ ²æà ±ÉÊ® ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£ÀÄ gÉrØAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CzÉà PÁåA¦£À dAiÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, FvÀ¤UÉ gÉrØAiÀĪÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E°èAzÀ  ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ DvÀ£ÀÄ MzÀgÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ  gÁªÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ Hl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ dAiÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ DvÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ PÀÄr¢AiÀiÁ CAvÁ C£ÀÄßwÃAiÀiÁ CAvÁ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ  vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ  zÉÆqÀØ wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà J®ègÀÆ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ±Á¹Ûç PÁåA¥ïgÀªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ  J®ègÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 21.08.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/12 PÀ®A 504, 341, 323, 324, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-        
                        ¢£ÁAPÀ 21-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ D¢ §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ZÉ£ÀߥÀà ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvï gÉrØ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ ¸Á: FZÀ£Á¼ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉ.J.36/ n-8478 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ ¯Áj £ÀA qÀ§Æå÷è ©-29 J-1651 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉà £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆgÀnzÀÝ mÁæöåPÀÖjUÉ lPÀÌgÀÄ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ mÁæöåPïÖj£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ºÉÆÃV ¤AvÀÄPÉÆArzÀÄÝ DUÀ mÁæöåPïÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 83/2012 ,PÀ®A.279.304 (J). L.¦.¹ ªÀÄvÀÄ 187 L.JA.«.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-  
   
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 22.08.2012 gÀAzÀÄ 45  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18000 /- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.