Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Aug 2011

CRIMES


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¢£ÁAPÀ:05.08.2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ¸ÀÄAPÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ E§âgÀÆ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀj§âgÀÄ mÁæöåPÀÖgï PÉÆr¸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ªÀiÁvÀ£Ár £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ mÁæöåPÀÖgï PÉÆr¸ÀÄ CAvÁ PÉýzÉgÀÄ DUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ``DUÀ° £Á¼É ¨É½UÉÎ ªÀiÁ£À«UÉ §gÀÄvÉÛãÉ'' CAvÁ CªÀjUÉ ºÉýzÀ£ÀÄ DzÀgÉ CªÀj§âgÀÄ ``FUÀ £ÀªÀÄä eÉÆvÉUÉ ¨Á'' CAvÁ MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁqÀ ºÀwÛzÀgÀÄ. DUÀ CªÀ£À vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä¼ÀÄ CªÀjUÉ ``PÀvÀÛ¯ÁUÁåzÀ FUÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ ¨ÉÃqÀ'' CAvÁ ºÉüÀ®Ä CªÀgÀ°è M§â£ÀÄ ``E¯Áè £Á£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ gÁwæ 12 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ'' CAvÁ ºÉý MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÉAmÉñÀ¤UÉ gÁwæ 7.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀģɬÄAzÀ E§âgÀÆ PÀÆr PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 6/08/11 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆäj£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀÄ£ÀĵÀå £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ``K£ÀªÀÄä ¤ªÀÄä ªÉAPÀmÉñÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà PÉÆ°è gÁªÀÄ£ÁxÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ¸ÉÊr£À eÁ°AiÀÄ°è ºÁPÁågÀAvÀ'' JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ vÁ£ÀÄ UÁ¨sÀjUÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ£ÁxÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä D ±ÀªÀªÀÅ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ DvÀ£À PÀÄwÛUÉAiÀÄ°è PÀjUÀƽ vÁvÀ£À ¯Ár EzÀÄÝ CzÀjAzÀ CªÀj§âgÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ GgÀįɼÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉƯÉAiÀiÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ£À vÁ¬Ä ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ, 70 ªÀµÀð, AiÀiÁzÀªï FPÉAiÀÄÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 06.08.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÁAiÀÄZÀÆj£À ºÀjd£ÀªÁqÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÀªÀÄ®ªÀÄä vÀAzÉ qÉƼÀî ±ÁAvÀUÁ,FPÉAiÀÄÄ ªÀqÀªÀnÖ ¹ÃªÀiÁzÀ°è MlÄÖ 15 JPÉgÉ 32 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ DPÉ C£ÀPÀëgÀ¸ÀܽzÀÄÝ ºÁUÀÆ DPÉUÉ AiÀiÁgÀÆ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ PÀÄgÀħzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ PÉ.DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ¢|| ©üêÀÄAiÀÄå, ªÀiÁf vÁ.¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26-03-2011 gÀAzÀÄ D ºÉÆ®zÀ°è ¨ÉÆÃgÀªÉ¯ï ºÁPÀ®Ä ¨ÁåAPï ¸Á® PÉÆqÀ¹Ûä CAvÁ ºÉý DPÉAiÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆëAzÀªÀÄä UÀAqÀ DAd£ÉÃAiÀÄ EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ ªÉÆøÀ¢AzÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹PÉÆArzÀÄÝ, CzÀPÉÌ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ DAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃRgÀ¥Àà, ªÀÄvÀÄÛ CgÀ¸ÀÄUÉÃgÁ vÁAqÁzÀ ®ZÀÑ¥Àà £ÁAiÀÄÌ vÀAzÉ vÀªÀgÁ £ÁAiÀÄÌ, EªÀgÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÁV ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ F «µÀAiÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä½UÉ UÉÆvÁÛV DPÉ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ w½¹ PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-07-2011 gÀAzÀÄ CªÁªÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlð£À°è PÉøÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt
zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..                                     

zÉêÀzÀÄUÁð vÁ®ÆQ£À ElV UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀtÚ, ,ªÁå¥ÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:06-08-2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UÀAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÁ¢gÁeï FvÀ£ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀÀ£Àß°è ºÀt E®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ ¹nÖUÉ §AzÀÄ ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÁ¼ÀªÁVzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄ°èPÀdÄð£À FvÀ£ÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ..


    ¢£ÁAPÀ : 30-06-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 09;30 UÀÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ -AiÀÄgÀqÀÆt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è. D£Àéj UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ZÀAzÀææUËqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆÃ-ºÀÆAqÁ ¥Áå±À£ï.¥Àè¸ï. PÉA¥ÀÄ PÀ®gï. ªÉÆÃmÁgï. ¸ÉÊPÀ¯ï. £ÀA. EgÀĪÀÅ¢¯Áè £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÀÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄÃzÀ£Á¥ÀÆgÀÄ- AiÀÄgÀqÀÆt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄߤAiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉ ¹ÌqÁØV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ . ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EgÀĪÀÅ¢¯Áè ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 CA§Ä¯ÉãÀìUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÁQPÀÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ºÀ.a.UÀ. PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉÃjPɪÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ FUÁUÀ¯Éà ¢£ÁAPÀ: 01.07.2011 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CzÉâªÀ¸À ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ N¥ÉPï. D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ.Ý aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ;-07-08-11 gÀÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06;35 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æêÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀ.a.UÀ. PÀA¥À¤ £ËPÀgÀ ¸Á: PÉÆÃoÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

     ¢£ÁAPÀ 06-08-11 gÀAzÀÄ ¨É½V£À eÁªÀ ªÉÄîÌAqÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-37/6885 £ÉÃzÀÝgÀ°è QèãÀgï £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄB 24 FvÀ£ÉÆA¢UÉ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆQ£À ªÀĹÌAiÀÄUÉ §AzÀÄ §vÀÛªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¹gÀªÁgÀ -gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀiÁUÀðªÁV gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ§¸Àì¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ ¸ÁB ¦üPÀ½ºÁ¼ï FÃvÀ£ÀÄ UÀt¢¤ß PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DwêÉÃUÀªÁV ZÀ°¹zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀ¨ÁUÀPÉÌ wgÀÄ«zÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄÄ JqÀ¨ÁdÄ ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢ QèãÀgï £ÁUÀgÁd¤UÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÀ£Áß¼À UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹AiÀiÁzÀ AiÀÄAPÀtÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà 35 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 06/08/11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖºÁQ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼É vÉUÉzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀªÀ¼É ºÀÄ°è£À §tªÉAiÀÄ°è ºÀÄ®è£ÀÄß JvÀÄÛUÀ½UÉ ºÁPÀ®Ä ºÀÄ®è£ÀÄß QvÀÄÛªÁUÀ £ÁUÀgÀ ºÁªÀÅ vÀ£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ vÉÆÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄzÀÄUÀ®zÀ°è ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉ gÁwæ 20.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä VjAiÀĪÀÄä PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                                 

²æà PÉ.JA.§rUÉÃgï ¦J¸ïL (C.«) ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦¹.656 ªÀÄvÀÄÛ 92 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¢£ÁAPÀ:06.08.2011 gÀAzÀÄ 14.15 UÀAmɸÀĪÀÄgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀ¸ÀÄÛ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁ JzÀgÀÄUÀqÉ J¸ïJ£ïn avÀæ ªÀÄA¢gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¦¹.502 gÀªÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ C°è C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï eÉÆvÉAiÀÄ°è ¤AwzÀÄÝ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ CªÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «ÃgÁZÁAiÀÄð vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀÄå 31 ªÀµÀð, ¯ÁjZÁ®PÀ ¸Á: eÁ£Á¥À°è PÉÆqÉÃgï ªÀÄAqÀ¯ï, vÁ: PÉƯÁè¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè : ªÀĺÀ§Æ§£ÀUÀgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV EgÀĪÀÅ¢®è ªÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀzÀÝjAzÀ «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV 9 wAUÀ¼À »AzÉ gÁwæ 9.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀ£À¥ÀwðAiÀÄ nÃZÀ¸Àð PÁ¯ÉÆä¬ÄAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ EzÉ CAvÁ ºÉý, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §A¢gÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV CzÀgÀ Chessi No.MDLHA10EZAHH07447, Engin No.HA10EFAHH28800 C.Q.gÀÆ:30,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §AzsÀ£À ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.08.2011 gÀAzÀÄ 123 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 23,900/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.