Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

1 Sep 2014

Raichur District Reported Crimes

            ಫಿರ್ಯಾದಿ  ²æà vÁdÄ¢Ýãï vÀAzÉ ±Á®A C£Áìj ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµï eÁ: ªÀÄĹèA G: fªÀiï mÉæãÀgï¸Á: ºÀnÖ PÁåA¥ï ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)    C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï2)   d¯Á¯ï3)   gÀ¸ÀƯï4)   ªÁ»Ãzï5)   ±ËPÀvï6)   gÀ»ÃªÀiï J®ègÀÆ ¸Á: ºÀnÖEªÀgÀÄUÀ½UÉ  ಈಗ್ಗೆ 3-4 ಸಲ ತಮ್ಮ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಜಗಳಗಳಾಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31.08.2014 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಹ.ಚಿ.ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ತಮ್ಮ ಹಳೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಈತನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ಕಡಗದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಉಳಿದವರು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2014 PÀ®A: 143.147.323.324. ¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ªÀÄw ®PÀëªÀĪÀé  UÀAqÀ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà eÁzÀªÀ 45 ªÀµÀð  eÁ.®A¨Át PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:FZÀ£Á¼À vÁAqÁ vÁ.°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ FPÉ ಅತ್ತೆ ಮಗಳನ್ನು ಈಗ್ಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà gÁxÉÆÃqÀ  35 ªÀµÀð  eÁ.®A¨Át  ¸Á:FZÀ£Á¼À vÁAqÁ vÁ.°AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ.  FvÀ£À ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ CªÀ£ÀÄ  ಹೆಂಡತಿAiÉÆAದಿಗೆ ಜಗಳಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಹಿಗೀರುವಾಗ   ದಿ.01-09-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 10-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಲು ಹೊದಾಗ ನೀವೆನು ನನಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳುತ್ತಿರಿ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ ನನಗೆ & ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಡಾಕ್ಟರ ಇದ್ದಿಯಾಯಂದು ರೀತಿಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನನಗೆ & ನನ್ನ ಅತ್ತೆಯಾದ ರೇಣುಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕುದಲನ್ನು & ಸೀರೆ  ಹಿಡಿದುಯಳದಾಡಿ ಇನ್ನೂಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಜಿವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 130/2014 PÀ®A.323.324,354.504,506 L¦¹. CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ಮೃತ ²æêÀÄw DzɪÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: UÉdÓ®UÀmÁÖ FPÉUÉ  ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದು ಅದರ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ಸಾಯುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 31.08.2014 ರಂದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಅದರ ಬಾದೆಯನ್ನು ತಾಳಲಾರದೇ ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹ.ಚಿ.ಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ ²æà ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: LzÀ¨Á« gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 12/2014 PÀ®A 174  ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.09.2014 gÀAzÀÄ  98 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   16,200/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.