Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

14 Jun 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-13-06-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ aAZÉÆr ªÀÄvÀÄÛ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ¦AdgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgÀ ¸Á-ºÉêÀÄrV vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀÄ KA-27/Q-5533 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÀݪÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ  wAyt ©æeïÓ¤AzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ aAZÉÆr ºÀwÛgÀ ¦AdgÀ ºÀ¼ÀîzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌÃqï DV PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¥ÀzÀݪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É ¹Ã° E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ CAUÉÊ, JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀiÁªÀV §® QëAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀtÚzÉÆj 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A-279.338.304[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï,n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃನಾಯಕ ಉಃಒಕ್ಕಲತನ ಸಾಃಅಂತರಗಂಗಿ FvÀ£À  ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î,(2)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î (3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î, (4)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î (5) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà J®ègÀÆ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBCAvÀgÀUÀAV EªÀgÀ  ಮನೆಯು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 19.05.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮೃತ ಹನುಮೇಶ ಈತನನ್ನು ಉಸುಗು ತುಂಬಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ 22.05.2014 ರಂದು ತಾನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡಕಾಡಲು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ವಾಫಸ್ಸ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಮುದಗಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸದರ ಶವವು ತನ್ನ ತಮ್ಮನುದು ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಹಳೇಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ  ಆರೋಪಿ 1 ರಿಂದ 4 ಇವರು ಆರೋಪಿ ನಂ 5 ಇವನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 72/14 ಕಲಂ 302,201,109, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ 3(II)(5) SC/ST ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:14-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®AiÉÄøÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 63ªÀµÀð, G:PÀÆ° eÁ:G¥ÁàgÀ, ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 740/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè   3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ,ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2014 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.