Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       ಫಿರ್ಯಾದಿ JA. ¥ÁArAiÀÄ£ï vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð eÁ : ¥ÀÆeÁj G: ¯Áj ನಂ. ಟಿಎನ್-52 ಸಿ-6178 ನೇದ್ದರ ZÁ®PÀ ¸Á : ªÀiÁªÉ°¥Á½AiÀÄA vÁ: ¸ÀAPÀj f¯Éè ¸ÉîA (vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ)  FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಟಿಎನ್-52 ಸಿ-6178 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಚಾಲಕ ಕೆ. ಸಂಗುಟವೇಲ್ ತಂದೆ ಕಂಡಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರು ದಿನಾಂಕ 15-11-2013 ರಂದು ಛತ್ತಿಸಗಡದ ರಾಯಪೂರುದಿಂದ ಸಿಂತೆಟಿಕ್ ಸ್ಲ್ಯಾಡ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ತೋರಣಗಲ್  ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 17-11-2013 ರಂದು ಕೆ. ಸಂಗುಟವೇಲ್ ಈತನು ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಟಿಎನ್-52 ಸಿ-6178 ನೇದ್ದನ್ನು ತಾನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ-ಸಿಂಧನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ನಂದಿಹಾಳ್ ಹತ್ತಿರ ರಾತ್ರಿ 11-15 ಗಂಟೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä  ¯Áj £ÀA. J¦-28 ªÉÊ-2998 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : dmÁè f: gÀAUÁgÉrØ (J¦) FvÀ£ÀÄ  ತನ್ನ ಲಾರಿ ನಂ. ಎಪಿ-28 ವೈ-2998 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಜು ಹೋಗದೆ ಬಲಬಾಜು ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಾರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನು ಲಾರಿಯೊಳಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಬಲಗೈ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿ ಭುಜದವರೆಗೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಕೆ. ಸಂಗುಟವೆಲ್ ಈತನಿಗೆ ಎಡಗೈ ಮೊಣಕಟ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರ ಎಲುಬು ಮುರಿದು ಬಲ ಪಕ್ಕಡಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ ¢£ÁAPÀ: 18.11.2013 gÀAzÀÄ ಮಾನವಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 244/2013 ಕಲಂ 279, 337, 338 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
              ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨ÁjQ £ÀgÀ¸ÀtÚ, ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð, eÁ-PÀ¨ÉâÃgï, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-¨ÉÊ®UÀÄqÀØ vÁ-UÀzÁé¯ï (J¦) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ wªÀÄä¥Àà£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ UÁæªÀÄ¢AzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄÃgÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄr zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è n.«.J¸ï. ¸ÁÖgï ¹n ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36-PÀÆå-1848 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgïPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà E§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°UÉ wêÀȪÁzÀ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ wªÀÄä¥Àà FvÀ£À §®UÁ°UÉ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 93/2013 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« DPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                       ¢£ÁAPÀ.16/09/2013 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀÄļÀÆîgÀÄ, 41ªÀµÀð, PÀÄgÀ§gÀÄ, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.PÀ£Áß¼À.  FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄÆäj£À ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå gÀªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ..£ÀA.PÉJ-36/E¹-3475 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ïUÉ §AzÁUÀ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÉÆÃPÀë¥Àà ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ FvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĸÀÜ£ÁzÀ ZÀAzÀæ¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf¹AUï PÀAmÉÃgÀ 58ªÀµÀð, E§âgÀÄPÉÆrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï -°AUÀ¸ÀÆÎgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É qÉʪÀÄAqï qÁ§ ºÀwÛgÀ gÁwæ 9-10 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgï £ÀA-PÉJ36/JªÀiï-7809£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÀÚ PÀÆqÀÆègÀÄ 22ªÀµÀð, gÀrØ ¸Á. °AUÀ¸ÀÆÎgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ ZÀAzÀæ¹AUï vÀAzÉ ¨Á¯Áf¹AUï PÀAmÉÃgÀ FvÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, £ÀqÀÄ«UÉ M¼À¥ÉlÄÖ, JqÀUÉÊUÉ ¸ÁzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:119/2013 PÀ®A.279, 338, L¦¹ PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
      
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ:-18.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಬಟ್ಟೆ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಡ್ರೈಸೆಸ್ಸ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ  ಬಾತ್ಮಿಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦.J¸ï.L. (PÁ & ¸ÀÄ), ¸ÀzÀgÀ §eÁgï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ಬೆಳಗಿನ 3-00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 1) ಬಸವರಾಜ್ ಸಾ:: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು 2] ಠಾಕಶ್ರೀ ತಂದೆ ಸಾ:: ಗಂಜ್ ಏರಿಯಾರ ರಾಯಚೂರ 3) ರೋಷನ್ ಸಾ: ನವಾಬ್ ಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು 4] ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾ:: ಜಲಾಲ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು 5) ಕೃಷ್ಣ ಸಾ:: ಮಕ್ತಲ್ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು 6)ಮಕ್ಬೂಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸಾ:: ನವಾಬ್ ಗಡ್ಡ ರಾಯಚೂರು 7) ನರಸಿಂಹಲು  @ ಬ್ರೂಸ್ಲೆ ಸಾ:: ಮೈಲಾರಿ ನಗರ ರಾಯಚೂರು 8) ರಮೇಶ ಸಾ:: ಮಂಗಳವಾರ ಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು 9) ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸಾ:; ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಾಯಚೂರು ರವರನ್ನು ದಸ್ತಗರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಟೇಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 11,510/- ರೂ.ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳು ಹಾಗೂ  ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಚೀಲವನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಠಾಣೆಗೆ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ ¸ÀzÀgï §eÁgï ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 216/2013 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:18.11.2013 gÀAzÀÄ  98 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.