Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Nov 2013

Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 28-11-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 35 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß vÁ:ªÀiÁ£À« FvÀ£À vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ  gÀÄPÀĪÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 20 ªÀµÀð eÁw  ¦AeÁgÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è £É®Äè gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä gÁ² «ÄÃ±É£ï §A¢zÀÝjAzÀ, vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß JqÀUÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä PɼÀUÉ ºÁªÀÅ PÀr¢zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ºÁ«£À «µÀzÀ ¨ÁzɬÄAzÀ C¸ÀÛªÀå¸ÀÛ£ÁVzÀÝjAzÀ HjUÉ §AzÀÄ SÁ¸ÀV OµÀ¢ü PÉÆr¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 2-30 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ E¯ÁfUÁV  ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-11-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06-45 UÀAlUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, F WÀl£É DPÀ¹äPÀªÁVzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ SÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§Ä¸Á§ 35 ªÀµÀð ¦AeÁgï ¸Á: »gÉèÁzÀgÀ¢¤ß FvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀASÉå 17/2013 PÀ®A;174 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
          ¢:29/11/13 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ UÀ®UÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ CAiÀÄåtÚ UËqÀ ªÀiÁ° ¥ÁmÉïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è£À AiÀÄÄ.PÉ.¦ PÉãÁ°£À zÀqÀzÀ ªÉÄïɠ ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£ÀÄ ªÀÄtÚ£ÀÄ PÀÄ¥Éà ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄtÂÚ£À ¢¨ÉâÃUÉ ¥Àr ElÄÖ vÉÆqÀĪÁUÀ,À ªÉÄïɬÄzÀÝ ªÀÄtÄÚ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¸Àr®ªÁV DPÀ¹äÃPÀªÁV ªÀÄÈvÀ ¸Á§tÚ£À ªÉÄÃ¯É ©¢zÀÝjAzÀ, vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV JqÀUÉÊ gÀnÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄtÄÚ ªÀÄÄaÑPÉÆArzÀÝjAzÀ G¹gÀÄUÀnÖ ªÀÄtÂÚ£À°èAiÉÄà ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÀ EgÀzÉ,¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äÃPÀªÁV dgÀÄVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ, ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ£ÀÄß ²æà JA.r D°ÃªÀÄ J.J¸ï.L eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄPÁÌV PÀ¼ÀÄ»¹zÀÝ£ÀÄß ¦¹-356 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ  AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:    24/2013 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è     ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ¢£ÁAPÀ: 29-11-13 gÀAzÀÄ CªÀÄgï ¹AUï FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦ 26 J£ï-1171 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ «£ÉÆÃzÀgÉrØ  gÁdPÀªÀįï. EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆqÀ¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw ¹AzsÀ£ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ UÉÆÃgɨÁ¼À¢AzÀ ¸ÀvÀåªÀw PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV UÉÆÃgɨÁ¼À PÁåA¥ï ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ §¸ÀªÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr£À°è ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÀæµÀgï £ÀA PÉJ 37 9942 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÀæµÀgï£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ JzÀÄUÀqÉ §gÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgï¹AUÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ, CªÀÄgï ¹AUÀ£À ºÉÆmÉÖAiÀÄ PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §A¢zÀÄÝ. «£ÉÆÃzÀgÉrØ FvÀ¤UÉ §®UÀtÂÚ ºÀÄ©âUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV §®UÉÊ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼ÁV, gÁdPÀªÀÄ®£À  ªÀÄÄA¢£À ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, §®UÉÊ CAUÉÊ J®§Ä ªÀÄÄjzÀÄ  ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ²æà ±À²zsÀgÀgÉrØ vÀAzÉ ªÉAPÀÄ gÉrØ ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð eÁ: PÁ¥ÀÄ G: £É®Äè gÁ²«Ä±À£À ZÁ®PÀ ¸Á: «qÀªÀ®ÆgÀÄ vÁ: f¯Áè £É®ÆègÀÄ ( J¦) 08008627566 gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðÃAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 299/2013 PÀ®A. 279, 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA« AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ: 23.11.2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತIÄCzsÀ 1] ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :22 ವರ್ಷಾ 2] ಆಂಜಿನೇಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪ :20 ವರ್ಷಾ ಹಾಗೂ ಇವರ ಸಂಬಂಧಿಕನಾದ 3] ಮಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ಕಬ್ಬೇರ : 28 ವರ್ಷಾ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾ: ಜೆ.ಮಲ್ಲಾಪೂರು EªÀgÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ©üêÀÄ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà ªÀ: 27 ªÀµÁð eÁ: PÀ¨ÉâÃgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á:eÉ. ªÀįÁè¥ÀÆgÀ FvÀ£À ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ಮತ್ತು ಈತನ ತಂದೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿತರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸದರಿ ಜಾಗೆಯು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜಗಳ ತಗೆದು ಏನ್ರಲೇ ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಅಂತಾ ಊರು ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ PÉÆlÖ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 285/2013 PÀ®A: 323,341,504,506 L¦¹    CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ

              ದಿನಾಂಕ:28.11.2013 ರಾತ್ರಿ 9.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಮತಿ ಮಹಿಬೂಬ ಗಂಡ ಹುಸೇನಸಾಬ : 48 ವರ್ಷಾ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡ FPÉAiÀÄÄ  ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಾಗ್ಗೆ  ತನ್ನ ಸಾಕು ಮಗ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಾಬೀರ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ :40 ವರ್ಷಾ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸಾ: ಮರ್ಚೇಡFvÀ£ÀÄ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತಗೆದು ಆಕೆಯ ತವರು ಮನೆಯ ಆಸ್ಥಿ ಹೊಲ ಸರ್ವೆನಂ:110 ವಿಸ್ತೀರ್ಣ 4 ಎಕೆರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಮಾಡಿಸುವಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ  UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 286/2013 PÀ®A: 341,504,506,323, ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

      ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
               gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.11.2013 gÀAzÀÄ   87 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 15,000/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ