Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2015

Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ: 06-02-2015 gÀAzÀÄ 1-00 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ 1) mÁåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J 36 n©-9750 ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ mÁæöå° £ÀA.PÉ.J 36 n© 9751 ºÁUÀÄ 2) mÁåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J 36 n©-2096 EzÀgÀ mÁæöå° £ÀA.PÉ.J 36 nJ 5461 £ÉÃzÀÄÝ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß gÁªÀÄtÚ f.E ¦qÀ§Æèr E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄtÚ eÉ.E ¦qÀ§Æèr E¯ÁSÉ zÉêÀzÀÄÀUÀð, gÀªÀgÀ vÁ¨ÁPÉÌ ¤ÃrzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr, ¥Àj²Ã°¹zÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀ JgÀqÀÄ mÁåPÀÖgï£À°è 5 PÀÆå©Pï «ÄÃlgï£ÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C.Q 3150/- gÀÆ.£ÀµÀÄÖ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj mÁåPÀÖgïÀ ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ mÁåPÀÖgï DgÉÆævÀgÀÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.17/2015  PÀ®A: 4(1A) , 21 MMRD ACT  &  379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ಮೃತ LªÀÄäzï vÀAzÉ SÁeÁªÉÆûãÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀiÁ:42 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G:J¯ÉQÖçõÀ£ï ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 8-5-31 £ÀªÁ§ UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಚಟವಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 03.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು  ಹೇಳಿ ಹೋದವನು 4 ದಿವಸಗಳು ಕಳೆದರೂ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw £À¹ÃªÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ LªÀÄäzï ªÀAiÀiÁ:35 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA 8-5-31 £ÀªÁ§ UÀqÀØ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FªÀgÀÄ  ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ  ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 06.02.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಗನೋಡಿ ಸೀಮಾದ ಗದ್ವಾಲ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ನರಸಮ್ಮ  ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದ್ದು  ಸದರಿಯವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ zÀÆ ¤ÃrzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 05/2015 PÀ®A 174(¹) ¹.Cgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹. J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ¢: 06-02-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè ¥Éưøï C¢üPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ¢AzÀ J¸ï,ºÉZï,M ºÉZï,¹ 62 gÀªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ qÁ: JA ±ÀAPÀæ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¸À» ªÀiÁrzÀ ¯Élgï ¥ÁåqÀzÀ°è PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁ𢠪À¸ÀƯÁVzÀÄÝ CzÀPÉÌ EAVèõÀ CPÀëgÀzÀ°è CªÀºÉüÀ£À ¨ÉzÀjPÉ ¥ÀvÀæ ®UÀwÛ¹zÀ ¦AiÀiÁ𢠪À¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ qÁ: ±ÀAPÀæ¥Àà JA CzsÀåPÀëgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ, ¥Àj²µÀÖ eÁw, ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ PÀ¯Áåt C©üªÀÈ¢Ý ¸ÀAWÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  gÀªÀjUÉ ¢: 27/01/2015 gÀAzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀAWÀzÀ ¨sÉÆÃzÀPÀ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ qÁ: gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzÁå¥ÀPÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ gÉÆÃUÀ «¨sÁUÀ, qÁ: QgÀt £ÁAiÀÄPÀ CgÀªÀ½PÉ «¨sÁUÀ, ªÀÄvÀÄÛ  qÁ: ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA¥ÀQð¹ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ CAZÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §AzÀ «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ C®èzÉà CzÀgÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀA¸ÉÜ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß qÁ: ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ®¥ÀÄj «±ÉõÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæ, qÁ: ¥ÉæêÀÄ ¸ÁUÀgÀ ªÁWÀªÉÆgÉ, qÁ: gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä , qÁ: QgÀt £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ qÁ: gÉõÁä £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ£ÀÄß GzÉÝù¹ EAVèõÀ ¨ÁµÉAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À°è ªÀÄÄzÀæt ªÀÄDrzÀ CªÀºÉüÀ£À PÁj ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß CAZÉ ªÀÄÆ®PÀ PÀ½¹gÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ°è jªÀiïì D¸ÀàvÉæ ªÀÄwÛ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè ¥Àj²µÀÖ eÁw ,¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÉįÁÌtÂù  ªÉÊzÀågÀ£ÀÄß ¤ÃªÀÅ ºÀÄnÖgÀĪÀzÉà UÀįÁªÀÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀPÉÌ, ¤ªÀÄä°è M§âgÀÄ qÁ: ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁ®¥ÀÄgÉ EªÀgÀÄ rãï DUÀĪÀ¢¯Áè, KPÉAzÀgÉ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ rãÀ RÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÉÄÃ¯É £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ C±ÀÆàçµÀå eÁwAiÀÄ ªÀiÁ®¥ÀÄgÉ EªÀgÀ£ÀÄß rÃ£ï ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢¯Áè ¨ÉÃgÉ eÁwGAiÀĪÀjUÉ ©qÀÄvÉÛêÉ, DzÀgÉà C¸Ààç±ÀåjUÀ®è, C¸Ààç±Àå eÁwAiÀÄ £ËPÀgÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ºÀA¢UÀ¼ÀÄ EzÀÝAvÉ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ E£ÀÆß JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ °AUÁAiÀÄvÀ eÁwAiÀĪÀgÉ ¤zÉð±ÀPÀgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄAwæ qÁ: ±ÀgÀt ¥ÀæPÁ±À ¥ÁnîgÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄUÉ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, £ÁªÀÅ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ ¤ªÀÄUÉ £Á¬ÄUÀ½UÉ ©¸ÉÌmï ºÁPÀĪÀAvÉ ¤ªÀÄUÉ ºÁPÀÄvÉÛêÉ, ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä UÀįÁªÀÄgÀÄ ¤ªÀÄUÉ §rÛ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ºÉZÀѼÀUÀ¼À£ÀÄß £Á¬ÄUÀ½UÉ ©¸ÉÌÃmï ºÁPÀĪÀAvÉ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ EzÀ®èzÉà M§â ªÀÄ»¼Á ªÉÊzÀågÀ «gÀÄzïÝ C²èî C¸ÀA«zsÁ£À ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÀæzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÀÄ»¼Á zËdð£Àå ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉà eÉõÀ×vÉ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄA§rÛ ¸ÀA§¼ÀzÀ°è ºÉZÀѼÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ £ÁåAiÀÄAiÀÄÄvÀªÁV zÉÆgÀPÀ¨ÉÃPÁVgÀĪÀ ¸ÉªÁ ¸Ë®§åUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ F C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÝ C£ÉÃPÀ ªÉÊzÀågÀÄ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉæêÀÄ ¸ÁUÀgÀ ªÁWÀªÉÆgÉ qÁ: gÀªÉÄñÀ ¨Á§Ä J£ÀÄߪÀ ªÉÊzÀågÀÄ gÁ¶æAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw CDAiÉÆÃUÀPÉÌ C£ÁåAiÀÄPÁÌV ªÀÄ£À« ¸À°è¹gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉÃC£ÉÃPÀ ¨Áj °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀĪÀ£ÀÄß G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ, ºÁUÉAzÀ ªÀiÁvÀæPÉÌ £ÀªÀÄä ¦AiÀiÁð¢ J¯Áè  °AUÁAiÀÄvÀ ªÉÊzÀågÀ EgÀĪÀ¢¯Áè, DzÀgÉà £ÀªÀÄä ºÀPÀÄÌUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÄ̪À ¸À®ÄªÁV ¸À×½ÃAiÀÄ jªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÉ®ªÀÅ eÁwªÁ¢ PÀÄZÉÆåÃzÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄzÀågÀÄ F ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ £ÀªÀÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ jªÀiïì ºÁUÀÆ N¥ÉPï ¥Àj²µÀÖ eÁw/¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¨sÉÆzÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÉÆzÀPÉÃvÀgÀ ¹§âA¢UÀ½UÉ eÁw ¤AzÀ£É fêÀ ¨ÉzÀjPɬÄAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä PÀÄlÄA§zÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ J¸ï,¹ J¸ï,n PÁAiÉÄÝ 1989 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¦à¸ÀÜgÀ£ÀÄß §A¢¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÆ r, zÀeÉð¬ÄAzÀ »rzÀÄ C¢üPÁjUÀ¼À ªÀgÉUÀ gÁwæ ¸ÉÃªÉ ¸À°è¸ÀÄwÛgÀĪÀ J¯Áè £ËPÀgÀ ªÀUÀðzÀªÀjUÉ ¸ÀÆPÀÛ gÀPÀëuÉ MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢¹ vÀªÀÄä 5 GzÉÝñÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÀvÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¢: 29-01-2015 gÀAzÀÄ gÁ¶æÃAiÀÄ ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥ÀAUÀqÀUÀ¼À DAiÉÆUÀzÀªÀgÀÄ «ZÁgÀuÉ ¸À®ÄªÁV zɺÀ°UÉ CºÁ餹zÀÝgÀÄ CzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä «¼ÀA§ªÁVgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ EgÀĪÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ  ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁÀuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 10/2015 PÀ®A 354, 504, 506 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3[1], [10] J¸ï,¹ J¸ï.n PÁAiÉÄÝ 1989 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ  PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,
ªÉÆøÀzÀ  ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
         ದಿ.07-02-2015 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಎಮ್.ಎಫ್.ಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರದಿಂದ ಕೋರ್ಟ ಪಿಸಿ-22 ರಂದು ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ದೂರನ್ನು ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ, ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà UÀÄqÀUÀÄAn, FgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ¸Á.E§âgÀÄ PÁZÁ¥ÀÆgÀn¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£À vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ¸Á.ºÀ¼É¥ÉÃmÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï  ರವರು ಪಿರ್ಯದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ದುರದ್ದೇಶದಿಂದ, ದಾದೇಸಾಬ ತಂದೆ ಮಿಯ್ಯಾಸಾಬ ಸಾ.ಮದಗಲ್ ಎಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಸಿ ಖರೀದಿಪತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೊಂದಣಿ ಮಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನೊಂದಣಿ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ ನಂ.798/2002-03 ಹಾಗೂ 799/2002-03 ಗಳು ಕಾಯ್ಧೆ ಬದ್ದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಹಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ವಿಷಯ ಮೂರನೇ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸದರಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಖರೀದಿ ಪತ್ರ 2586/2005-06 ಗೂ 2587/2005-06 ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯದಿದಾರರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಖೋಟ್ಟಿ ಸಹಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿರ್ಯದಿದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಲೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ, ಎಂದು ಇದ್ದ ಖಾಸಗಿ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2015 PÀ®A 193, 468, 420, 434, 448, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
:  ದಿನಾಂಕ 06-02-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.00 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ gÁd¸Á§ vÀAzÉ E¨Áæ»A¸Á§ ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ-55 eÁw-ªÀÄĹèA G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAn ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮೂರಿನ ಲಿಂಗರಾಜ ತಂದೆ ಅಮರಣ್ಣ ಈತನು ಪೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ vÁ£ÀÄ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಸೋಮಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು  ಕೂಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಯರಗುಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು  ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಟೋವನ್ನು ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಹೊಗಿದ್ದು ತಾವು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು  ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಇಳಿದು ನೋಡಲಾಗಿ ಆಟೋದ ಕೆಳಗೆ ಹುಸೆನಸಾಬ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು  ಹಿಂದಿನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ  ಬದ್ದೆಗೆ  ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ  ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ  ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ  ಕೂಡಲೇ  ತಾನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಂಭಂದಕರೊಂದಿಗೆ  ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು  ನೋಡಿ  ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಒಂದು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲಾಜು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ  ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ  ಕಾರಣ ತನ್ನ ಮಗ ಸತ್ತ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಇಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಚಾಲಕನು ಆಟೋ ನಂ- ಕೆ.-36/-9726 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ  ನಡೆಸಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ  ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು  ಸದರಿ ಚಾಲಕನ ವಿರುದ್ದ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಮೇಲಿಂದ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 38/15 PÀ®A. 279, 338, 304(J)  L.¦.¹ 187 L.JªÀiï.«. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                  

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:07.02.2015 gÀAzÀÄ         102 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 22,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.