Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

9 Aug 2010

Reported Crimes

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±ÀðPÁ¯ÉÆä §qÁªÀt ¤ªÁ¹, CdÄð£À¸Á vÀAzÉ w¥ÀàtÚ¸Á ¨sÁAqÀUÉ 67 ªÀµÀð, ¸ÀªÉÇÃðzÀAiÀÄ ±Á¯É CzsÀåPÀëgÀÄ ¢£ÁAPÀ:02.08.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉýºÉÆÃzÀªÀgÀÄ FªÀgÉUÀÆ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÉA¥ÀÄ ªÉÄʧtÚ, 5'-6" JvÀÛgÀ vɼÀî£É ªÉÄÊPÀlÄÖ, GzÀݪÀÄÄR, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ D¥ÀgÉñÀ£ï DzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ ªÉÄ®Q£À ºÀwÛgÀ £À°ð EzÀÄÝ, ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©½ ±Àlð, ©½¥ÉÊeÁªÀÄ & UÁA¢ü mÉÆæ zsÀj¹zÀÄÝ PÀ£ÀßqÀ, »A¢, vÉ®UÀÄ, vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÁp ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀĪÀ ªÀåQÛAiÀÄ ¥ÀÄvÀæ ²ªÀgÁªÀĸÁ ¨sÁAqÀUÉ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹ «gÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà EªÀ£À ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ 6 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæ ¥À«vÀæ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ:07.08.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ dA§®¢¤ß UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ £É®Äè UÀzÉÝAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥À«vÀæ½UÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¼À£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ JqÀzÀAqÉ PÁ®ÄªÉ ¸ÀASÉå:54, JgÀqÀ£Éà ºÀAvÀzÀ ¸ÀgÀ¥À½ 615.50 £ÉÃzÀÝgÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 25-30 ªÀµÀðzÀ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è ºÀjzÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©.FgÀtÚ QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀ ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ dªÀ¼ÀUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøïgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr ¥Àj²Ã®£É £ÀAvÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À «¼Á¸À ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀtzÀ ¤dªÁzÀ PÁgÀt w½AiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ®PÀëöät vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀÄPÁÌr, ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ EªÀ£ÀÄ F »AzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ §AqÁgÉ¥Àà UÉÆãÁ¼À EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝgÀ zsÉéõÀ¢AzÀ ¨Á¼À¥Àà£À ¥ÀÄvÀæ UÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¨Á¼À¥Àà vÀAzÉ §AqÁgÉ¥Àà UÉÆãÁ¼À ¸Á: §¤ßUÉÆüÀ EªÀ¤UÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¥ÀWÁvÀªÁVzÀÝgÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ®PÀëöät vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ZÀÄPÁÌr ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ®PÀëöät£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥Àwß gÉÃtÄPÀªÀÄä½UÀÆ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®PÀëöät PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄtÚ Z˪Áít ¸Á:ªÀÄÆPÀ£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ(©.UÀuÉÃPÀ¯ï) EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ¢£ÁAPÀ:06.08.2010 gÀAzÀÄ UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ¼ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁVgÀĪÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ CzÉ vÁAqÁ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ gÉêÀ¥Àà, ªÀiÁ£À¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà, gÀÄPÀ̪Àé UÀAqÀ gÉêÀ¥Àà, UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁ£À¥Àà, gÉêÀ¥Àà vÀAzÉ qÁPÀ¥Àà J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ MzÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀªÀjUÀÆ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÁUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:08.08.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀ¥Àà PÀÄgÀÄPÀÄA¢ ¸Á: UÀÄAd½î EªÀ£ÀÄ UÀÄAd½î ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß d«ÄäUÉ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖ PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà EªÀ£ÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÀiÁrgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¹zÀÝ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.