Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Jun 2019

Reported Crimes

¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÀæPÀluÉ

1
¥Éưøï oÁuÉ
ªÀÄÄzÀUÀ¯ï
2
UÀÄ£Éß.£ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A
70/2019  PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ
3
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¢£ÁAPÀ ªÉüÉ
06-06-2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-15 UÀAmÉUÉ
4
WÀl£É dgÀÄVzÀ ¢£ÁAPÀ ªÉÃ¼É ¸ÀܼÀ ¢PÀÄÌ
¢: 30.05.2019 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ  oÁuɬÄAzÀ 10 QÃ. «Äà zÀQëtPÉÌ   EgÀÄvÀÛzÉ.
5
¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À
zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 75 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ vÁ:°AUÀ¸ÀUÀÆgÀÄ
6
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À
ºÀ£ÀªÀĪÀé vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÀqÀØgÀ ªÀAiÀĸÀÄì: 22 ªÀµÀð, eÁw-ªÀqÀØgÀ, G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ
7
PÁuÉAiÀiÁzÀªÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ
ªÀAiÀĸÀÄì:22 ªÀµÀð, JvÀÛgÀ: 5 ¦Ãl 2 EAZÀÄ, §tÚ: PÀ¥ÀÄà §tÚ, zÀ¥Àà£ÉAiÀÄ  ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR EzÉ.                   zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ:  MAzÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ©½ ºÀƪÀżÀî £ÉÊn zÀj¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
8
vÀ¤SÁ¢PÁjUÀ¼ÀÄ
²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ºÉZï.¹-30 ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ. 
9
¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±À
ದಿನಾಂಕ:06.06.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ  ಟೈಪ ಮಾಡಿಸಿದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮಗಳಾದ ಹನಮವ್ವ ಈಕೆಯು ದಿನಾಂಕ : 30.05.2019 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಇಸಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟೋತ್ತಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಅಳಿಯ ಕೂಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹಃ ಹನಮವ್ವ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಾದ ಹನಮವ್ವಳು ಕೂಲಿ ಇಸಿದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಂದು ತಡವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ಮಗಳು ಹನಮವ್ವಳು ಕಾಣೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮುದಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 70/2019 ಕಲಂ ಮಹಿಳೆ ಕಾಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

 ¸À¢æ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §UÉÎ ¤ªÀÄä oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ªÀiÁ»w ಸಿPÀÌgÉ £ÀªÀÄä ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ F PɼÀPÀAqÀ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå UÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤ÃqÀ®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.  ¥ÉưøÀ oÁuÉ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉå 08537 280536, ªÀiÁ£Àå ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¦.J¸ï.L ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803857,   ªÀiÁ£Àå ¹¦L ªÀĹÌ, ªÀÈvÀÛ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA.9480803834, ªÀiÁ£Àå  r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA. 9480803821