Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

7 Feb 2018

Reported Crimes


                                                                                          


¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w :-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 05.02.2018 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ D°AiÀiÁ UÀAqÀ ±ÉÃR¨Á§ ¸Á: CAzÉÆæãï Q¯Áè gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ FUÉÎ 08 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÉÃR¨Á§ vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï FvÀ£À£ÀÄß ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ FUÀ vÀªÀÄUÉ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ vÀ£ÀUÉ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀAvÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ±ÉÃR¨Á§ vÀAzÉ SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢ÝÃ£ï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; ºÉÆÃmɯï PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄPÀ§Æ¯ï ºÉÆÃmɯï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ²Ã® ±ÀAQ¹ vÀ£ÉÆßA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄ CAvÀ ¸ÀĪÀÄä£ÁVzÀÝgÀÄ. vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÉÃR¨Á§ FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28.12.2018 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ vÀ£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÝ®èzÉà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ F §UÉÎ vÀ£Àß UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ»¼Á ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 02/2018 PÀ®A 498(J), 323, 504, 506 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ »ÃgÁ¯Á¯ï, ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ  ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï, ¸Á: ¥Àæ±ÁAvÀ £ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ J¸ï.©.L ¨ÁåAPÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgï CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆæ 01 ²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ J.£ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 16-01-2018 gÀAzÀÄ 4-10 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 4-20 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ¨ÁåAQ£À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÀ bÉÃA§gï£À°è PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ 1) ²æêÀÄw ¹ÃªÀiÁ UÀAqÀ J.£ÁUÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, G:ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, 2) J.£ÁUÀgÁeï vÀAzÉ ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï, ªÀAiÀÄ: 41 ªÀµÀð, ¸Á: wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀlÄÖ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÀASÉå 19/2018 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2018, PÀ®A 503, 504, 506, 353, 307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ಫಿರ್ಯಧಿ   ¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà  vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ. 38  eÁw £ÁAiÀÄPÀ G . MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á. PÀ®äAV  vÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ ಮತ್ತು  ±ÀgÀt§¸ÀªÀ  vÀA ®ZÀĪÀÄ¥sÀà ªÀ. 27zÉêÉÃAzÀæ@ zÉêÀ¥Àà  vÀA §¸À¥Àà ªÀ. 34ºÀ£ÀĪÉÄñÀ vÀA ®ZÀĪÀÄ¥Àà ªÀ. 24 §¸À¥Àà vÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ.58  ®ZÀĪÀÄ¥ÀàvÀA ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀ. 45AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA §¸À¥À¥ï  ªÀ. 30±ÁAvÀªÀÄä UÀA ®ZÀĪÀÄ¥Àà ªÀ. 25 eÁw J¯ÁègÀÄ £ÁAiÀÄPÀ ¸Á PÀ®äAV ತಾ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದ್ದು  ಹಿಂದೆ ಜಮೀನ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು  ಅದೇ ಸಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ 04-02-2018 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು  ಫೀರ್ಯಾಧಿದಾರನು  ಕಲ್ಮಂಗಿ  ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಆರೋಪಿತರು  ಅಕ್ರಮಕೂಟ  ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು  ಕಟ್ಟಿಗೆ  ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದವರೆ  ಅವಾಚ್ಯವಾದ  ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು  ಫಿರ್ಯಾಧಿಯ   ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು  ಎದಗೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಕೈಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ  ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು  ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು  ಅಲ್ಲದೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನಿಂದ   ಒದ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫೀರ್ಯಾಧಿಯ   ಅಣ್ಣ ಬಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಸಹ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ  ಮೊಣಕಾಲಗೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಫೀರ್ಯಧಿಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೀರೇ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ  ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ  ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಅಂತಾ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ  12/2018 ಕಲಂ 143.147 148.504.323.324.354.506 ರೆ/ವಿ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂ rgÀÄvÁÛgÉ.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ : 06.02.2018 gÀAzÀÄ 409 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 60,900/-gÀÆ. UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.