Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

6 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtUÀ® ªÀiÁ»w:_

              ¢£ÁAPÀ : 05-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà ¸Á§tÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà eÁ:ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄ  FvÀ£ÀÄ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¨ÁqÀè EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖwÛzÁÝUÀ zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤Ãj£À ¥Áè¹Pï ¥ÉÊ¥ï¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁD PÉÆ9lÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.104/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

               ¢£ÁAPÀ : 05-12-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ²æà zÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ ªÀįÁè¥ÀÄgÀ ªÀ: 25 eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: £ÁUÀqÀ¢¤ß  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ F »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀnÖPÉƼÀÄîªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è EzÀÝ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¨ÁqÀ¯ÉÆÃgÀ eÁ: £ÁAiÀÄPÀ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.103/2012 PÀ®A: 143, 147, 323, 324, 504, 506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt  zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                  ¢£ÁAPÀ: 5.12.2012 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è  PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ¸ÉÃj  ºÀÈzÀAiÀÄWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ vÀ£Àß vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå FvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.36/JA.857 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À«UÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÉÎ PÀ¸Éâà PÁåA¦¤A¢ÃaUÉ JZÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ 10 mÉÊgÀAiÀÄUÀ¼À ¯ÉÆÃqï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CzÀgÀ C¥ÀjavÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ  ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ  ¯ÁjAiÀÄ ºÉqï ¯ÉÊmï r¥ï ªÀiÁqÀzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §ªÀÄ¢zÉÝà fæUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ  ¸ÀÆUÀÆgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÀÄZÀѪÀÄä gÀªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀÄnzÀÄ ©¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀ¯É JzÉ ªÀUÉÊgÉ £ÀÄZÀÄÑ £ÀÄZÀÄÑ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ  C®èzÉ PÀ£ÀPÀgÁAiÀĤ Q«UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉà CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 266/2012 PÀ®A: 279,337,338,304[J]  L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
  ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-        

                 ²æà f. dUÀ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ f.gÁªÀÄgÉrØ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ aPÀ̸ÀÆUÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgïL.J¸ï.L. ªÀiÁPÀð£À «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï ¥sÁåPÀÖj ºÉÆA¢zÀÄÝ  ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ  «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgï£ÀÄß ªÁå¥ÁgÀ  ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÄÝ,20 °Ãlgï £À ¥Áè¹ÖPï PÁå£ÀUÀ¼À°è «Ä£ÀgÀ¯ï ªÁlgÀ£ÀÄß ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ F ªÁlgï PÁå£ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À ¯Éç¯ï EgÀÄvÁÛzÉ. F ¯Éç¯ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É L.J¸ï.L. ªÀiÁPÀð ªÀÄvÀÄÛ qÉÃmï ¨ÁåZï £ÀA§gÀ  EgÀÄvÀÛzÉ  DvÀ¤UÉ UÉÆvÁÛVzÉÝãÀAzÀgÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ «zÀå  ¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «Ä¤¸ï CPÁé ¨ÁæAqï J£ÀÄߪÀ ªÁlgï ¥ÀèAmï£À ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀ¸Àð H: «Ä¤gÀ¯ï ªÁlgï ¥ÁèAmï  ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä FvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä 20 °Ãlgï   £À PÁå£ï UÀ¼À ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄä  ªÀiÁPïì PÉÃgï ªÀÄvÀÄÛ CPÁé ¥sÀæ±ï ºÉ¸Àj£À ¯Éç¯ï UÀ¼À£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ªÁlgï PÁå£ï UÀ½UÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¸ÀéZÀÑ«®èZÀZÀ ¨ÉÆÃgï ªÉ¯ï ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀÄA© d£ÀjUÉ ¸À¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É EzÀjAzÀ d£ÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀvÀ£ÀUÀÆ ªÉÆøÀ ªÀÄ£ÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÁ¢£ÁAPÀ: 05.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÀ ¥À±ÀѪÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2012 PÀ®A; 417,420 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,                                                                                    

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  06.12.2012 gÀAzÀÄ 75 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  16,400/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.