Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

12 Apr 2015

Reported Crimes

 
                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ದಿನಾಂಕ 10-04-2015 ರಂದು 6-15 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ   ಶ್ರೀಪುರಂಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಇಬಿ ಸ್ಟೇಶನ್ ಮುಂದೆ   ಆಶೋಕ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ನೋಡಲಾಗಿ ಅದರ ನಂ ಕೆಎ 37 ಎ 3882 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು  ಸಿರುಗುಪ್ಪಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಿಂದನೂರು ಕಡೆಗೆ ಅತೀವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು  ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪ ವಯಾ; 34 ವರ್ಷ ಉ: ಹಮಾಲಿಕೆಲಸ ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ ಸಾ: ಬೂದಿವಾಳ ಗ್ರಾಮ  ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು FvÀ£À ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮದ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ  ಕವಿತಾ 11 ವರ್ಷ ಈಕೆಗೆ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆ ಮುರಿದು ಮೊಳಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು  ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ರುಕ್ಕಮ್ಮ ಈಕೆಗೆ ಬಲಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಪಿರ್ಯಾಧಿಗೆ ಯಾವುದೆ ತರಹ ಗಾಯಗಾಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ   ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 88/2015 PÀ®A. 279,337,338,  L.¦.¹. ಮತ್ತು 187 ಐ.ಎಂ ವಿ ಯ್ಯಾಕ್ಟ್ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                ದಿನಾಂಕ: 12.04.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಲ್ಮಲ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದ ಹೊಸ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಮಗ್ಗಲು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಷ್ಣ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ರಂಗ 32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೆರ್ ;ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ:ಕಲ್ಮಲ FvÀನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಶೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ 36 ಇ ಡಿ 0183 ನೇದ್ದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕಲ್ಮಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರ್ ನಂ ಕೆ ಎ 03/ಎಕ್ಸ ಎನ್ 7114 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA: 89/2015PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ & 187 ಎಮ್ ವಿ ಕಾಯ್ದೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

         ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï. ªÀÄzsÀÄ«ÄvÁ UÀAqÀ ¸ÀĨÁâgÉrØ ªÀiÁZÀ¯Áð, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnÖ §°eÁ, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ JªÀiï. ¸ÀĨÁâgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, ªÀiÁZÀ¯Áð, ªÀAiÀÄ:45 ªÀµÀð, eÁ: ±ÉnÖ §°eÁ, G: ²æäªÁ¸À PÁgï ¸ÉÆ®ÆåµÀ£ï ªÀiÁ°ÃPÀ ¸Á: £ÀlgÁeï PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .  FvÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ EzÀÝ ZÀªÀÄð gÉÆÃUÀ (¸ÉÆÃjAiÀiÁ¹¸ï) PÁ¬Ä¯É ªÁ¹AiÀiÁUÀzÉ EzÀÄÝzÀÝjAzÀ ¨ÉÃeÁgÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ 09-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ ²æäªÁ¸À PÁgï ¸ÉÆ®ÆåµÀ£ï UÁågÉÃf£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPï ºÀUÀ΢AzÀ ¥sÁå¤UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA.04/2015, PÀ®A. 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ 12.04.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶವಗಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತ£ÁzÀ ಕಾಮಥಮ್ ವಿಶ್ವನಾಥನ ತಂದೆ ಕಾಮಥಮ್ ಸ್ವಾಮಿ 32 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಾಪು ಸಾ: ಚಿಟ್ಕೂಲ್ FvÀ£ÀÄ  ದಿನಾಂಕ 11.04.2015 ರಂದು 19.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ-ರಾಯಚೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮಹೀಂದ್ರ ಶೊ ರೂಂ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಗಾಳಿ,ಮಳೆ ಗುಡುಗು ಸೀಡಿಲು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೃತನು ಸದರಿ ಶೊರೂಂ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಗಡೆ ಮಾಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗ್ಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಗುಡುಗು ಮತ್ತು ಮಿಂಚು ಹೋಡೆದು ಆಕಾಶ ದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇದರ ಶಕೆಯಿಂದ ಮೃತನ ಎಡ ಎದೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಎಡ ಹೋಟ್ಟಯ ಮೇಲೆ ಕಂದು ಗಟ್ಟಿದ ಗೇರೆ ಉಳ್ಳ ಗಾಯಾ ಮತ್ತು ಎಡ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೂಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತಗಾಯಾ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು,ಹೋಟ್ಟಯ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು,ಬಲಗಾಲಿನ ಪಾದದ ವರೆಗೆ ಇರುವ ಕೂದಲುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ಟು ಕರಕಲು ಆಗಿ ಈತನು ಸೀಡಿಲು ಬಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತನ ರಕ್ತ ಸಂಬಂದಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ಯು.ಡಿ.ಆರ್. ನಂ 07/2014 ಕಲಂ 174 ಪ್ರ.ದಂ.ಸಂCrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ¢£ÁAPÀ: 11-04-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ZÀAzï ¸ÀÄSÁt vÀAzÉ jPÀ¨ï ZÀAzï ¸ÀÄSÁt ªÀAiÀiÁ:48 ªÀµÀð eÁ:eÉÊ£ÀgÀÄ G: PÀ£ÁðlPÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï EAqÀ¹ÖçÃAiÀįï KjAiÀiÁ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ ¨sÁUÀ¸ÀÜgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA:11-2-7 JA.f. gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÉÆÃ.£ÀA: 9448275749 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÀ£ÀßqÀzÀ°è PÀA¥ÀÆålgï ªÀiÁrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ:-16-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ PÀ£ÁðlPÀ D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÉÊzÀæ¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ UÁ¬Äwæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð£À ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¯Áj £ÀA:PÉJ-01 ©-7381 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ PÉ.ªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á:EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj qÉæöʪÀgï ±ÀAPÀgï EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ gÀªÀgÀÄ  £ÀªÀÄä ¥sÁåPÀÖj¬ÄAzÀ 100 CgÀ¼É ¨ÉïïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ.15.25.000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ²æÃ.«µÉßñÀ AiÀiÁ£ïð ¥ÉæöʪÉÃmï °«ÄmÉqï C«£Á² vÀ«Ä¼ÁßrUÉ ªÀÄÄnÖ¸À®Ä ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀĺÀ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀgÀ ¯Áj ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj CgÀ¼ÉAiÀÄ ¯ÉÆÃqÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. F §UÉÎ £ÁªÀÅ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀiÁ® ªÀÄÄlÖzÉà EgÀĪÀ §UÉÎ ¥ÀæAiÀÄw߸À¯ÁV ¸ÀzÀj ªÀiÁ®Ä ªÀÄÄlÖzÉà ªÉÄð£À ¯Áj ªÀiÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ ºÁUÀÄ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArgÀĪÀ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¥sÁåPÀÖjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.    
     PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:16-03-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 20.00 UÀAmÉUÉ ¯Áj ªÀiÁ®PÀ£ÁzÀ PÉ.ªÀÄÄvÀÄÛ ¸Á:EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj qÉæöʪÀgï ±ÀAPÀgï EgÉÆÃqÀ vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÄ UÁ¬Äwæ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlð £À ªÀiÁ®PÀgÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ±ÉÃRgÀgÉrØ ¸Á:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ F ªÉÄîÌAqÀ J¯Áè d£ÀgÀÄ ¯Áj £ÀA: PÉJ-01 ©-7381 £ÉÃzÀÝgÀ°è 100 CgÀ¼É ¨ÉîUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 15.25.000-00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß ²æÃ.«µÉßñÀ AiÀiÁ£ïð ¥ÉÊ. °«ÄmÉqï C«£Á², vÀ«Ä¼ÁßqÀÄ EªÀjUÉ ªÀÄÄnÖ¸ÀzÉà vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ £ÀªÀÄä ªÀiÁ®£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw. CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠠¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð  oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA:35/2015 PÀ®A: 406. 420. L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                              
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
       
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2015 gÀAzÀÄ   64 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  19700/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.