Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

30 Dec 2012

Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ¢£ÁAPÀ 29-12-2012 gÀAzÀÄ 7-00 J..JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉZï.PÉ.¸Áé«Ä vÀAzÉ PÁ¼ÀAiÀÄå ¯Áj £ÀA PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÁB ºÉÆ£Àß®UÉÃgÉ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ¥ÀÄgÀAdAPÀë£ï PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸Á¬ÄgÉʸÀ «Ä®è ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄÄ ¥À°ÖAiÀiÁV gÉÆÃr£À §®¨ÁdÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ n. r. ±À²PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ vÀªÀÄäAiÀÄå 20ªÀµÀð, MPÀÌ°UÀ, ¯Áj £ÀA. PÉJ 05 J 7777 £ÉzÀÝgÀ QèãÀgÀ ¸ÁB ºÁrè vÁB ªÀļÀªÀ½î fB ªÀÄAqÀå  FvÀ£À vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, vÉÆqÉUÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 371/2012 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢B27-12-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00UÀAmÉAiÀÄ ªÉüÉUÉ PÀ®ÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà «ÃgÉñÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà CAUÀr,eÁwBPÀ¨ÉâÃgÀ ªÀAiÀÄ-43ªÀµÀðGBMPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁBPÀ®ÆègÀÄ FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1] C§ÄÝ¯ï ®wÃ¥sï vÀAzÉ gÀºÉªÀiÁ£À¸Á§ ¦AeÁgÀ 2] ¥À«Ã£ï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ 3] ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀrØ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ4] WÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà °AUÁAiÀÄvÀ J®ègÀÆ ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ®AUÁ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£É J¯ÉPÀë£À ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è eÁ¹Û wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀߣÀÄß MzÀÝgÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀ ªÀj®è CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÉQÌUÉ ©zÀÄÝ J®ègÀÆ ¸ÉÃj PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀĪÀÅzÁV ¤ÃrgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£ÀUÀ£É £ÀA: 133/2012 PÀ®AB 341,504,323 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
 zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
       UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aÃuÁå £ÁAiÀÄPÀ 38 ªÀµÀð eÁ: ®ªÀiÁt MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ  F »AzÉ dgÀÄVzÀ UÁæ.¥ÀA. ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ°è vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ cÃuÁå «gÀÄzÀݪÁV ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå ¸Àà¢ð¹zÀÄÝ vÀ£Àß vÀAV ®°vÀªÀÄä UÉzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀgÀÄ ªÁ¢ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©nÖzÀÝgÀÄ. ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁj AiÀiÁgÀzÉÆà MAzÀÄ vÀ£Àß ¥ÉÆäUÉ PÀgÉ §A¢zÀÄÝ JvÀÛ®Ä ¨sÀAqÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ®ÄZÀÑ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄ®Ä ±ÀAPÀæ¥Àà CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ vÁ£ÀÄ ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà¤UÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ ¥ÀÆ£ÁzÀ°ègÀĪÀ ±ÀAPÀæ¥Àà¤UÉ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr PÉüÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CªÀgÀÄ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr «µÀAiÀÄ w½¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29/12/12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀªÀÄä CªÀÄgÀªÀÄä¼À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ C°èAiÉÄà ºÀwÛgÀzÀ°è ªÀĤߨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ZÉ£ÀߥÀà ¤AwzÀÄÝ ¸ÀzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ] ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ nÃPÁå 2) ºÀAvÁ vÀAzÉ nÃPÁå 3) ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ nÃPÁå 4) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 5) ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ §ÆzÉ¥Àà 6) ºÀÆ®¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀiÁå 7) ¤Ã®¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå 8) ©ÃªÀÄ¥Àà vÀAzÉ bÀvÁæöå9) UÉÆëAzÁ vÀAzÉ ªÀÄÄ£Áå 10) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 11) bÀvÁæöå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 12) ®ZÀªÀiÁå vÀAzÉ VqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 13) vÉÆAmÁ vÀAzÉ ¥ÀqÀvÁå 14) ªÀĤߨÁ¬Ä UÀAqÀ nÃPÁå J¯ÁègÀÄ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÆgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ PÀȵÀgï ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ36 JªÀiï 3675 §A¢zÀÄÝ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr E½zÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁr CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÁ£ÀAvÁ dUÀ¼À vÉUÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁrAiÉÄãÀ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ PÉÆrè¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ £À£Àß vÀªÀÄä ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ£ÀÄ CqÀØ §AzÁUÀ PÉÆrè¬ÄAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CAvÁ FvÀ£ÀÄ ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£ï¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ UÉÆëAzÀ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ ²ªÀ¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨É¤ßUÉ ºÉÆmÉ¢zÀÄÝ ºÀÆ®¥Àà£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ G½zÀªÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÁ¥À¸ï ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EªÀvÀÄÛ d£ÀgÀÄ §r¹PÉÆArzÀÝPÉÌ G½zÀÄPÉÆArj E£ÉÆߪÉÄä ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÉÆrè ¸ÀgÀ¥À½ ZÉÊ£À PÀ®Äè ºÁUÀÆ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß C°èAiÉÄ MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ CAvÁ ¢£ÁAPÀ;29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À    ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 217/12 PÀ®A 143 147 148 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

                  ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 28/12/12 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ºÁUÀÆ ¸ÉÆ¸É ¹ÃvÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 1] ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPï 2) UÉÆëAzÀ vÀAzÉ aãÁå £ÁAiÀÄPÀ      3) ²ªÀÅPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ UÉÆëAzÀ 4) gÉrØvÀAzÉ ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ 5) ¦ÃPÁèöå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ 6) SÉêÀiÁå £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁ £ÁAiÀÄPÀ 7) ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ zÀħ⠮ZÀĪÀÄtÚ 8) zsÀ«Äð¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀÄ®è¥Àà@ºÀÄ°£ÁAiÀÄPÀ 9) ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ 10) ªÀÄĤ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÉrØ ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÉ 20 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ eÁw ®ªÀiÁt ¸Á: ªÀÄÄgÁA¥ÀÄgÀ vÁAqÀ vÁ: ªÀiÁ£À«  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ ºÉÆA¢ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £À£Àß ªÀÄUÀ ZÉ£ÀߥÀà£À PÁ°UÉ eÉÆÃgÁV PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÆPÀ ¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ J¯ÁègÀÆ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ bÀvÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¤UÉ ºÀÄ®è¥Àà£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽùgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ; 29.12.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ  °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ  ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  216/12 PÀ®A 143 147 148 448 504 324 323 506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:- 
            ZÀ£ÀߣÀUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæUËqÀ ºÀ¼ÉUËqÀæ ªÀAiÀÄB39 ªÀµÀð GB PÀ«vÁ¼À ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÉ.E.PÉ®¸À PÀ«vÁ¼À  EªÀgÀÄ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 62 £ÉÃzÀÝgÀ G¸ÀÄÛªÁj eÉ.E.UÀ½zÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ±ÀAPÀgÀ£ÀUÀgÀ PÁåA¥À ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ CªÀÄgÉÃUËqÀ PÁåvÀ£ÀºÀnÖ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVgÀĪÀ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ £ÀA 62 gÀ°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¹£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð EzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ d®ZÀgÀ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉƼÉvÀ ¹ÜwAiÀÄ°èzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ vÀÄAUÀ¨sÀzÁæ JqÀzÀAqÉ ªÀÄÄRå PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV ©zÀÝAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¤Ãj£À°è ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ E°è §AzÀÄ ¤AvÀÄPÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƽî CAvÀ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.12.2012 gÀAzÀÄ PÀ«vÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 16/2012 PÀ®A 174 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
 

 ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ²æà C±ÀévÀgÁªï vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 7-5-41 dªÁºÀgÀ £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÉéÃvÁ 20 ªÀµÀð ©.J¸ï.¹. 2£Éà ªÀµÀðzÀ «zÁåyð¤ J¯ï.«.r. PÁ¯ÉÃeï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 28.12.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmÉUÉ  ªÀģɬÄAzÀ J¯ï«.r. PÁ¯ÉÃfUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ £ÀUÀgÀzÀ°è  CªÀ¼À ¸ÉßûvÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¹ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 29.12.2012 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÄj£À ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2012 PÀ®A: ºÀÄqÀÄV PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
         
gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À  30.12.2012 gÀAzÀÄ  12 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  3100/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.