Thought for the day

One of the toughest things in life is to make things simple:

18 Feb 2014

Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ : 17-02-2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà UÀƼÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀ:24 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ªÀĸÀgÀPÀ¯ï FvÀ£ÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀĸÀgÀPÀ¯ï UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¯ÉAzÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §ArUÉ »AzÉ JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è F½UÉÃgÀ dUÀ¢Ã±À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨ÁdÄ«£À°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæüvÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ FgÀ¥Àà ¸Á:§Æ¢£Á¼À mÁmÁ-1613 n¥Ààgï ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÁ®£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ §ArUÉ PÀnÖzÀ JªÉÄäUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, £ÀAvÀgÀ §ArUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ §Ar ªÀÄvÀÄÛ JvÀÄÛ ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®¨ÁdÄ«£À ºÉÆ®zÀ°è ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÝjAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊUÉ, §® ZÀ¥ÉàUÉ, §®ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, JgÀqÀÆ JvÀÄÛUÀ½UÉ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 20,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §ArAiÀÄÄ dRAUÉÆArzÀÄÝ C®èzÉ §ArUÉ PÀnÖzÀ JªÉÄäUÉ ¯Áj lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ wêÀæ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV CAzÁdÄ 20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ JªÉÄäAiÀÄÄ ¸ÀvÀÄÛºÉÆÃVzÀÄÝ PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ  C.¸ÀA. 31/2014 PÀ®A;279,337,338,427,429 L¦¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
               ದಿನಾಂಕ 18-02-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÉ£Àߧ¸ÀªÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁ : £ÁAiÀÄPÀ G : ©.Jqï. «zÁåyð ¸Á : eÁ£ÉÃPÀ¯ï vÁ : ªÀiÁ£À«. ಮತ್ತು ತಮ್ಮೂರಿನ ಅಯ್ಯಣ್ಣ ತಂದೆ ಮೂಮ್ಮಾಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸೋಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಈರಣ್ಣ ಮೂರು ಜನರು ಜಾನೇಕಲ್ ದಿಂದ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ಯ ಮಾನವಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿರವಾಗ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿವಾರ ಡಾಬಾದ ಮುಂದುಗಡೆ ತಮ್ಮೂರಿನ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಫಕೀರಯ್ಯ ನಾಯಕ ಈತನು ತನ್ನ ಹಿರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಈಬಿ-5895 ನೇದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-45 ಗಂಟೆಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾನವಿ ಕಡೆಗೆ ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ±ÉÃPÁëªÀ° vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§¸Á§ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉJ-36 J¥sï-875 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ r¥ÉÆà ¸Á: GzÁâ® GªÀĽ vÁ : ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್ ನಂ. ಕೆಎ-36 ಎಫ್-875 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಸ್ ಮುಂದುಗಡೆ ಹೊರಟ ಬಸವರಾಜನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಟಕ್ಕರ್ ಮಾಡಿ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ಬಸ್ ಜರ್ರನೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಡಿದು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಬಸವರಾಜನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾನವಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಅಪಘಾತವು ಬಸ ಚಾಲಕನ ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಜರುಗಿದ್ದು, ಆತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾನವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 54/14 ಕಲಂ 279,338 ಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

AiÀÄÄ. r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÁzÀ  ²æêÀÄw VÃjeÁ UÀAqÀ ªÀĺÁAvÉñÀ ªÀAiÀiÁ-35 eÁw- °AUÁAiÀÄÄvÀ G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á||°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ  ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ ªÀAiÀiÁ-48 eÁw-°AUÁAiÀÄÄvÀ G- ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á|| °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ   FvÀ£ÀÄ ºÀnÖ PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ  ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 15-02-2014 gÀAzÀÄ  14.30 UÀAmÉUÉ  ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀiÁ£À« eÁvÀæUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-02-2014 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ  ªÀÄ£ÉUÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉUÉ M¼ÀUÀ¤AzÀ a®ÄPÀ ºÁQzÀÄÝ  UÀAqÀ£À£ÀÄß PÀÆVzÁUÀ  K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀzÉà EzÀÄÝzÀÝjAzÀ DUÀ  ªÀiÁ»wzÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ ¨ÁV®£ÀÄß gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÉUɬĹ M¼ÀUÉ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ ªÀiÁ»wzÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÀÄ ºÉZÀÄÑ ªÀÄzsÀå¥Á£À ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖzÀÄÝ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÆ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÄgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 06/14 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹  CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ 
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
          ¦ügÁå¢ zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ : 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ   FvÀ£ÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30,  2) ªÀÄAdtÚ  ªÀAiÀiÁ: 28, J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîªÀÅ ¸ÀA§AzÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼ÀUÀ½zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¸À°PÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 70/14 PÀ®A. 341,447,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
        ¦ügÁå¢ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ     FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)zÁåªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ :32, 2) UËqÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà  ªÀAiÀiÁ:34 ,3)  ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀUÀgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ:25, 4) ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 72, J®ègÀÆ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀÄ ¨sÀÆ¥ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®UÀ¼À°è ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀîªÀÅ ¸ÀA§AzÀ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ dUÀ¼ÀUÀ½zÀÄÝ CzÉà «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr §AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀj ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. .CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 69/14 PÀ®A. 341,447,504,324,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     ದಿನಾಂಕ:17.02.2014 ರಂದು 16.45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲಮಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ºÉÆÃV ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಜೂಜಾಟದ ಹಣ 210/- ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೀಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಲು , ಆರೋಪಿತರೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ  ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-  
            ಶ್ರೀಮತಿ ಸೈಯದಾ ಮೆಹೇ ಜಬೀನ್ ಗಂಡ ಶೇಕ್ ಮಹಿಬೂಬ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ :27 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಮನೆಗೆಲಸ ಸಾ:ಖಾಜೀ  ಕಾಲೋನಿ ಅಗ್ರಿವಾಲ್ ಶಹಾಪೂರು ತಾ:ಶಹಾಪೂರು ಜಿ:ಯಾದಗೀರ್ ಹಾ::ಮನೆ ನಂ:-7 ನೀರಾವರಿ ಕ್ವಾಟ್ರಸ್  ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್  FPÉಗೆ  2008 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇ 4 ತಾರೀಕನಂದು ಆರೋಪಿ ನಂ:01 ಶೇಕ್ ಮಹಿಬೂಬ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ ತಂದೆ ಶೇಕ್ ಮಂಜೂರ ಅಹ್ಮದ್ ಇನಾಮ್ ದಾರ್ :29 ವರ್ಷ ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ :ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಸಹಾರಾ ಪಬ್ಲೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾ:ಕಾಜಿ ಕಾಲೋನಿ ಅಗ್ರವಾಲ್ ಶಹಾಪೂರು ಈತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಮದುವೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ 1.1/2 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರೋಪಿತನು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನನವಾದ ನಂತರ ಈಗ್ಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಆರೋಪಿ ನಂ:1 ಈತನು ಯಾವುದೊ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.1/2 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು ನಿನ್ನ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ  ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ನೀಡದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರ ಕಿರುಕುಳ ತಾಳಲಾರದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಈಕೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಬಂದು ಇರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ:15.02.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತವರು ಮನೆ ಯರಮರಸ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇರುವಾಗ್ಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮೈದುನಾ ಇಬ್ಬರೂ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೆ ಬಂದವರೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2014 PÀ®A 143,147,323,504,506 498(J) ,¸À»vÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦ AiÀiÁPïÖ  CrAiÀÄ°è ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 18.02.2014 gÀAzÀÄ   51 ¥ÀæÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr    12,100/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.